• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Xúc tiến đầu tư

 

Quyết định 822/QĐ-UBND Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban phục vụ Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016

Tải về Quyết định 822/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 822/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 04 tháng 11 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO VÀ CÁC TIỂU BAN PHỤC VỤ HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH GIA LAI NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 2015;

Theo Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2016 của UBND tnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban phục vụ Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016;

Theo Kế hoạch số 4887/KH-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Gia Lai về Kế hoạch tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tại Gia Lai năm 2016.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 251/TTr-SKHĐT ngày 02/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban phục vụ Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Ban Chỉ đạo và và các Tiểu ban phục vụ Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TT Tnh ủy (báo cáo);
- TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- Ch tịch và các PCT UBND tnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các Đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành trong tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã. thành phố;
- Cng thông tin điện tử tnh;
- Lưu VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA BAN CHỈ ĐẠO VÀ CÁC TIỂU BAN PHỤC VỤ HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH GIA LAI NĂM 2016
(Ban hành theo Quyết định số 822/QĐ-UBND, ngày 04/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

Điều 1. Quy chế này quy định chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của các thành viên thuộc Ban Chỉ đạo và các Tiu ban phục vụ Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tnh Gia Lai năm 2016 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo).

Điều 2. Chức năng:

Ban Chỉ đạo giúp cho UBND tỉnh tổ chức thành công Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2016 (sau đây gọi tắt là Hội nghị).

Các Tiểu ban: Nội dung, Lễ tân, An ninh - bảo vệ giúp cho Ban Chỉ đạo chuẩn bị tốt các vấn đề có liên quan về nội dung, lễ tân, an ninh - bảo vệ nhằm phục vụ chu đáo hội nghị.

Điều 3. Nhim v:

1. Ban Ch đạo:

- Có trách nhiệm đăng ký lịch của Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng, lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham dự hội nghị; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị quy mô cấp tỉnh; thường xuyên trao đổi thông tin, họp bàn, phân công và phối hợp để hoàn thành công tác chuẩn bị theo đúng tiến độ và tổ chức hội nghị thành công tốt đẹp.

- Chỉ đạo xây dựng và thm định các kế hoạch cụ thể, chi tiết của các sở, ngành và các tiểu ban theo kế hoạch tổ chức của UBND tỉnh.

- Vận động, kêu gọi các tổ chức và cá nhân tài trợ cho hội nghị; tài trợ an: sinh xã hội.

- Tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện cho UBND tỉnh vào thứ 6 hàng tuần.

- Các thành viên Ban Chỉ đạo sử dụng cán bộ của đơn vị mình quản lý để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo để xin ý kiến chỉ đạo thực hiện.

2. Tiu ban Nội dung:

- Hoạt động dưới sự chỉ đạo chung của Ban Chỉ đạo.

- Chỉ đạo các thành viên chuẩn bị tốt các nội dung, chương trình tổ chức hội nghị, cụ thể:

+ Danh sách, thành phần khách trong nước, khách ngoài nước, lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, cán bộ lão thành của tỉnh;

+ Chuẩn bị nội dung bài phát biểu của lãnh đạo Chính phủ, Ban Chỉ đạo Tây nguyên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo UBND tỉnh và thẩm định nội dung các bài tham luận của các diễn giả và các doanh nghiệp...

+ Thẩm định các mẫu maket, logo, giấy mời, bộ tài liệu, DVD, quà tặng, sản phẩm trương bày, tài liệu trưng bày, tài liệu trình chiếu, phiên dịch và trang thiết bị, pano, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền... tại hội nghị.

+ Thẩm định tổng dự toán kinh phí hội nghị trình UBND tỉnh phê duyệt.

+ Thẩm định nội dung họp báo tuyên truyền hội nghị tại Gia Lai.

+ Thẩm định nội dung công tác báo chí, hoạt động truyền thông, truyền hình trực tiếp, quảng bá trước, trong và sau hội nghị.

+ Thẩm định nội dung các hoạt động bên lề hội nghị như: Hội chợ, triển lãm, phát triển du lịch, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, kết nối doanh nghiệp, đêm gala...

+ Thẩm định nội dung kịch bản chi tiết điều hành hội nghị.

- Tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện cho Ban Chỉ đạo vào thứ 5 hàng tuần.

- Các thành viên của Tiểu ban nội dung sử dụng cán bộ của đơn vị mình quản lý để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; kịp thời báo cáo Trưng Tiu ban để xin ý kiến chỉ đạo thực hiện.

3. Tiểu ban Lễ tân:

- Hoạt động dưới sự chỉ đạo chung của Ban Chỉ đạo.

- Thẩm định phương án bảo đm vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế cho hội nghị và tại các địa điểm ăn, nghỉ của khách mời và các đại biểu.

- Thẩm định kế hoạch lễ tân, khánh tiết, công tác hậu cần, đón tiếp, đi lại, ăn nghỉ của đại biểu và khách mời.

- Tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện cho Ban Chỉ đạo vào thứ 5 hàng tuần.

- Các thành viên của Tiểu ban lễ tân sử dụng cán bộ của đơn vị mình quản lý để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; kịp thời báo cáo Trưởng Tiểu ban để xin ý kiến chỉ đạo thực hiện.

4. Tiểu ban An ninh - Bảo v:

- Hoạt động dưới sự chỉ đạo chung của Ban Chỉ đạo.

- Thẩm định kế hoạch đm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra hội nghị.

- Thẩm định phương án đưa, đón, dẫn và bảo vệ đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước theo đúng quy định.

- Thẩm định phương án đảm bảo an ninh, an toàn trước, trong và sau hội nghị tại các địa đim: Khách sạn, nơi tổ chức hội nghị...

- Thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn, chất nổ các địa điểm tổ chức hội nghị, hội thảo, địa điểm ăn nghỉ của lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

- Tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện cho Ban Chỉ đạo vào thứ 5 hàng tuần.

- Các thành viên của Tiểu ban An ninh - Bảo vệ sử dụng cán bộ của đơn vị mình quản lý đtổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; kịp thời báo cáo Trưởng Tiểu ban đxin ý kiến chỉ đạo thực hiện.

Điều 5. Tổ chức thực hin:

1. Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động nhm phục vụ hội nghị thành công tốt đẹp.

2. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này, nếu có gì vướng mắc, các thành viên gửi ý kiến về Ban Chỉ đạo để xem xét sửa đi, bổ sung cho phù hợp./.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 822/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai   Người ký: Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành: 04/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 822/QĐ-UBND

299

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328703