• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng


 

Quyết định 825/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Tải về Quyết định 825/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 825/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 12 tháng 3 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 17/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

Căn cứ Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ về Quy định xử phạt hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 08/TTr-SCT ngày 19/01/2015 và đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 600/STC-HCSN ngày 04/3/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2015” trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Cao Thắng

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 825/QĐ-UBND ngày 12/3/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước của cơ quan quản lý nhà nước các cấp về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; kết nối vai trò, nâng cao trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, các cơ quan đoàn thể trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Nâng cao nhận thức của toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế.

- Tiếp tục tuyên truyền để mọi người nhận thức toàn diện hơn, sâu rộng hơn về Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các Luật, Nghị định và hướng dẫn của các Bộ, ngành có liên quan nhằm đảm bảo việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được triển khai nghiêm túc, có hiệu quả.

2. Yêu cầu:

- Công tác tuyên truyền phải được quan tâm sâu rộng toàn diện cả về nội dung, hình thức, đối tượng, phương pháp để đạt hiệu quả cao nhất.

- Triển khai một số hoạt động cụ thể, có trọng tâm, thu hút sự quan tâm thiết thực của các doanh nghiệp, người tiêu dùng trong tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Công tác tuyên truyền

a. Nội dung tuyên truyền

- Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản pháp luật khác có liên quan;

- Chức năng, nhiệm vụ, vai trò của cơ quan quản lý nhà nước các cấp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, doanh nghiệp về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

- Nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác tự bảo vệ và kỹ năng kiến thức tiêu dùng của người tiêu dùng;

- Vai trò, trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nêu gương các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thông tin những hành vi vi phạm quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

b. Hình thức và nội dung thực hiện

- Hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng thế giới 15/3 do Bộ Công Thương phát động.

+ Treo băng rôn khẩu hiệu (theo hướng dẫn của Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương tại Văn bản số 926/QLCT-P7 ngày 11/12/2014): Tại các Trung tâm thương mại, siêu thị và các chợ hạng 1 trên địa bàn tỉnh, trên các trục đường chính của các huyện, thị xã, thành phố. Thời gian: Từ 10/3/2015 đến 20/3/2015.

+ Thông tin: Đưa tin, phóng sự, trao đổi phỏng vấn người tiêu dùng, đại diện cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp trên hệ thống đài phát thanh, truyền hình Bình Định.

+ Tổ chức hội thảo: Thời gian 01 buổi, tại thành phố Quy Nhơn

Nội dung: Khái quát nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ về Quy định xử phạt hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; Thông tư số 10/2013/TT-BCT ngày 30/5/2013 của Bộ Công Thương về ban hành mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung; báo cáo hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Bình Định từ khi Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có hiệu lực đến nay.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và người tiêu dùng trên địa bàn theo đúng thẩm quyền.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các hội, đoàn thể của tỉnh và UBND cấp huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng qua đó từng bước nâng cao nhận thức của cộng đồng, trách nhiệm, nghĩa vụ của nhà sản xuất, nhà phân phối hàng hóa đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

2. Triển khai các biện pháp và kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

a. Triển khai các biện pháp

- Trang bị cân đối chứng tại các chợ hạng 1 trên địa bàn tỉnh để người tiêu dùng có thể kiểm chứng khối lượng hàng hóa mua tại chợ.

- Yêu cầu các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị xây dựng niêm yết công khai nội quy theo nguyên tắc quyền lợi người tiêu dùng được bảo vệ theo quy định; thường xuyên thông tin về quyền của người tiêu dùng trên hệ thống loa.

- Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh phối hợp với Đài phát thanh, truyền hình, Báo Bình Định, các tổ chức, doanh nghiệp định kỳ hàng tháng có tin bài trên các phương tiện thông tin đại chúng.

b. Công tác kiểm tra

Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh tổ chức kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại các doanh nghiệp thương mại, chợ, trung tâm thương mại, siêu thị đảm bảo theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Sở Công Thương:

- Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Phối hợp với các ngành có liên quan như: Khoa học & Công nghệ, Công an, Y tế, Nông nghiệp và phát triển nông thôn... triển khai các công tác kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tổ chức các hoạt động hưởng ứng, triển khai công tác tuyên truyền và tổ chức công tác kiểm tra đảm bảo theo quy định.

2. Các sở, ban ngành có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Công Thương, UBND cấp huyện thực hiện Kế hoạch này.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng, UBND cấp xã tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, Ban Quản lý chợ, thương nhân kinh doanh trên địa bàn trong việc thực hiện các nội dung về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đảm bảo theo quy định.

4. Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh

- Vận động hội viên các doanh nghiệp tham gia các hoạt động hưởng ứng theo Kế hoạch này.

- Quan hệ với Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam và các cơ quan có liên quan trong chỉ đạo và hỗ trợ hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Tổng hợp ý kiến phản ánh của người tiêu dùng để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết khiếu nại (nếu có).

5. Các cơ quan, doanh nghiệp có trách nhiệm triển khai treo băng rôn hưởng ứng công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại cổng trụ sở của đơn vị (Theo hướng dẫn của Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương tại Văn bản số 926/QLCT-P7 ngày 11/12/2014).

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 825/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Phan Cao Thắng
Ngày ban hành: 12/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 825/QĐ-UBND

138

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269922