• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 833/QĐ-LĐTBXH năm 2020 bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mức, sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Tải về Quyết định 833/QĐ-LĐTBXH
Bản Tiếng Việt

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 833/QĐ-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BỔ SUNG DANH MỤC TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC, SỬ DỤNG TÀI SẢN, MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC VÀ TRỰC THUỘC BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chun, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BGDĐT ngày 04/10/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hưng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019 của Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế;

Căn cứ Quyết định số 1285/QĐ-LĐTBXH ngày 21/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phân cp thẩm quyền Quy định chi tiết hưng dẫn và áp dụng tiêu chuẩn, định mức sử dụng công trình sự nghiệp; tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cQuyết định số 1517/QĐ-LĐTBXH ngày 31/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành danh mục, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 1015/QĐ-LĐTBXH ngày 19/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành bổ sung danh mục, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 1288/QĐ-LĐTBXH ngày 11/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành bổ sung danh mục, tiêu chuẩn, định mức s dng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Công văn số 7719/BTC-QLCS ngày 24/6/2020 của Bộ Tài chính về việc dự thảo Quyết định ban hành bổ sung danh mục, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mức, sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kèm theo Quyết định này (Chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Nguyên tắc trang bị, quản lý, sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng theo đúng quy định tại Điều 2 Quyết định số 1517/QĐ-LĐTBXH ngày 31/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm:

1. Tuân thủ đúng quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức, nguyên tắc trang bị, bố trí sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ chức năng, nhiệm vụ được Bộ giao theo quy định tại Điều 1, Điều 2 Quyết định này và các quy định khác tại các văn bản khác có liên quan.

2. Căn cứ danh mục, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng ban hành bổ sung tại Điều 1 Quyết định này và các quy định có liên quan, thực hiện rà soát lại, đề xuất cơ quan, người có thẩm quyền quyết định sắp xếp lại, xử lý hoặc tự quyết định sắp xếp lại, xử lý theo thẩm quyền được phân cấp đối với tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng vượt chế độ, tiêu chuẩn, định mức.

3. Báo cáo kết quả thực hiện vBộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) để theo dõi, quản lý theo quy định.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm:

1. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện danh mục, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng ban hành tại Điều 1 Quyết định này.

2. Tổng hợp đề xuất báo cáo Bộ trưởng xem xét điều chỉnh, ban hành bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng phù hợp quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng từ năm ngân sách năm 2019.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3, Điều 6;
- Bộ Tài chính;
- Các Thứ
trưởng (để chỉ đạo);
- Trung tâm Thông tin (để đăng tải công khai);
- Lưu: VT, Vụ KH-TC.

BỘ TRƯỞNG
Đào Ngọc Dung

 

DANH MỤC

TÀI SẢN, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH
(Kèm theo Quyết định số 833/QĐ-LĐTBXH ngày 14/7/2020 Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Slượng tối đa

1

Máy phân tích rung động

Máy

1

2

Camera nhiệt

Máy

1

3

Máy thử nghiệm Common Rail

Máy

1

 

DANH MỤC

TÀI SẢN, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG
(Kèm theo Quyết định số 833/QĐ-LĐTBXH ngày 14/7/2020 Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng ti đa

1

Hệ thống xử lý khí thải dạng ướt

Hệ thống

1

2

Hệ thống xử lý nước thải sử dụng hóa chất cho phòng thí nghiệm

Hệ thống

1

3

Máy trích ly CO2 siêu tới hạn

Máy

1

4

Máy quang phhuỳnh quang

Máy

1

5

Hệ thống đo tốc độ hô hấp rau quả

Hệ thống

1

6

Bộ chiết xơ và máy phân tích chất xơ

Bộ

1

7

Máy phân tích nhiệt quét vi sai

Máy

1

8

Máy gây mê thú y

Máy

1

9

Máy đo cận hồng ngoại

Máy

1

10

Bàn phẫu thuật thú y

Bộ

1

11

Mô hình đào tạo về hệ thống điện và hệ thống xe lai điện trong ô tô.

Bộ

1

12

Mô hình tổng thành tháo lp, đo kiểm, chẩn đoán xe ô tô tải 2.5 tấn

Bộ

1

13

Mô hình tháo lắp đo kiểm, chẩn đoán hệ thống treo điều biến điện tử

Bộ

1

14

Mô hình tháo lắp đo kiểm, chẩn đoán hệ thống treo khí nén điều biến điện tử.

Bộ

1

15

Mô hình tng thành tháo lắp đo kim chẩn đoán xe ô tô tải 1.5 tấn.

Bộ

1

16

Hệ thống mô phỏng thực tế ảo đa năng

Hệ thống

1

17

Bộ thiết bị đào tạo tổng thành ô tô điện

Bộ

1

18

Mô hình tổng thành tháo lắp đo kiểm chẩn đoán hệ thống điều khiển ô tô

Bộ

1

19

Bộ mô hình Thiết bị bảo trì máy phay điều khiển kỹ thuật số

Bộ

1

20

Siêu máy chủ sử dụng công nghệ điện toán đám mây

Bộ

1

 

DANH MỤC

TÀI SẢN, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA BỆNH VIỆN CHỈNH HÌNH VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG ĐÀ NẴNG
(Kèm theo Quyết định số 833/QĐ-LĐTBXH ngày 14/7/2020 Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

1

Máy siêu âm Doppler màu tổng quát (có chức năng tim)

Máy

1

2

Máy xét nghiệm sinh hóa các loại

Hệ thống

1

3

Máy điều trị la-ze công suất cao

Hệ thống

2

4

Máy kích thích xuyên sọ bằng điện từ trường

Máy

1

 

DANH MỤC

TÀI SẢN, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN
(Kèm theo Quyết định số 833/QĐ-LĐTBXH ngày 14/7/2020 Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

1

Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ LĐTBXH kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ

Phần mềm

1

2

Phần mềm quản lý hồ sơ công việc trực tuyến

Phần mềm

1

3

Phần mềm kết nối Cổng dịch vụ công Bộ LĐTBXH với Cổng dịch vụ công quốc gia

Phần mềm

1

4

Máy chủ ảo hóa

Bộ

2

5

Máy chủ ảo hóa vCenter

Bộ

1

6

Máy chủ cơ sở dữ liệu của Trung tâm ADN

Bộ

2

7

Máy chủ dự phòng backup

Bộ

1

8

Thiết bị lưu trữ dữ liệu

Bộ

1

9

Thiết bị backup dữ liệu

Bộ

1

10

Dịch vụ công trực tuyến Hỗ trợ thân nhân người lao động bị chế và hỗ trợ cho người lao động bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau, bệnh tật không đủ sức khỏe để tiếp tục và phải về nước trước hạn

Phần mềm

1

11

Thiết bị điều hòa chính xác

Chiếc

3

12

Thiết bị hội nghị truyền hình

Bộ

2

 

DANH MỤC

TÀI SẢN, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA BỆNH VIỆN CHỈNH HÌNH VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CẦN THƠ
(Kèm theo Quyết định số 833/QĐ-LĐTBXH ngày 14/7/2020 Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

1

Máy thủy trị liệu toàn thân

Máy

2

2

Hệ thống tập luyện dáng đi

Hệ thống

2

3

Hệ thống mổ nội soi cột sống

Hệ thống

2

4

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi cột sống

Bộ

2

5

Máy điện não đồ

Máy

2

6

Máy điều trị la-ze công suất cao

Máy

2

7

Kính hiển vi phẫu thuật

Chiếc

2

8

Hệ thng bàn mđiện thủy lực có giá đỡ, có khay cha phim

Hệ thống

1

9

Hệ thống tập phục hồi vận động thụ động - chủ động

Hệ thống

1

10

Máy siêu âm đầu dò thần kinh

Máy

2

11

Bộ khoan, cưa xương hơi

Bộ

2

12

Bộ Dao mổ điện cao tầng

Bộ

2

13

Máy đo điện cơ

Máy

2

14

Máy sóng xung kích

Máy

2

15

Máy phân tích đông máu tự động

Máy

1

 

DANH MỤC

TÀI SẢN, TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA TRUNG TÂM PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VÀ TRỢ GIÚP TRẺ KHUYẾT TẬT
(Kèm theo Quyết định số 833/QĐ-LĐTBXH ngày 14/7/2020 Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

1

Hệ thống tập luyện dáng đi

Hệ thống

1

2

Thiết bị kích thích não bộ, điều trị trầm cảm

Bộ

1

 

 

 

 

 

DANH MỤC

TÀI SẢN, TIÊU CHUẨN, ĐINH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA BỆNH VIỆN CHỈNH HÌNH VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG HỒ CHÍ MINH
(Kèm theo Quyết định số 833/QĐ-LĐTBXH ngày 14/7/2020 Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

1

Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống can thiệp tối thiểu

Bộ

1

2

Máy khoan mài cao tốc dùng trong phẫu thuật cột sống

Máy

1

3

Hệ thống monitor trung tâm theo dõi bệnh nhân

Hệ thống

1

4

Hệ thống luyện tập dáng đi kết hợp trút bỏ tải trọng hỗ trợ di chuyển bệnh nhân bại liệt, chn thương chỉnh hình đột qubại não

Hệ thống

4

5

Hệ thống buồng điều trị, điều dưỡng oxy cao áp chủ động cung cấp nguồn oxy loại 1,5ATA

Hệ thống

2

 

DANH MỤC

TÀI SẢN, TIÊU CHUẨN, ĐINH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ, TÀI SẢN CHUYÊN DÙNG CỦA BỆNH VIỆN CHỈNH HÌNH VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG QUY NHƠN
(Kèm theo Quyết định số 833/QĐ-LĐTBXH ngày 14/7/2020 Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

STT

Chủng loại máy móc, thiết bị, tài sản chuyên dùng

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

1

Máy bào da

Máy

2

2

Máy đo độ loãng xương

Máy

2

3

Khoan, cưa xương

Bộ

3

 

Điền 2. Nguyên tắc trang bị, quản lý, sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng ban hành tại Điều 1 Quyết định này:

1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định này được sử dụng làm căn cứ để lập kế hoạch và dự toán ngân sách; giao, đầu tư, mua sắm, thuê, khoán kinh phí sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng.

2. Số lượng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định này là mức tối đa. Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, người có thẩm quyền quyết định đầu tư, mua sắm căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tính chất công việc, nhu cầu sử dụng và khả năng nguồn kinh phí được phép sử dụng để quyết định số lượng và giá mua theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, không làm lãng phí, thất thoát tiền, ngân sách, tài sản công.

3. Việc quản lý, sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng phải được thực hiện công khai, minh bạch, giám sát, kiểm tra và bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng. Nghiêm cấm việc sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng vào việc riêng; bán, trao đổi, tặng cho, cho mượn, cầm cố, thế chấp hoặc điều chuyển cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào khi chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

4. Tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng đủ điều kiện thanh lý khi đã sử dụng vượt quá thời gian theo chế độ quy định mà không thể tiếp tục sử dụng hoặc bị hư hỏng mà không đảm bảo an toàn khi vận hành theo kiểm định của cơ quan có chức năng, nếu không có tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng điều chuyển thì được mua mới để thay thế tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng đã thanh lý theo quy định.

5. Thực hiện triệt để tiết kiệm trong mua sắm tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng; chỉ được mua sắm tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng khi thực sự cấp thiết và đã được bố trí kinh phí (dự toán ngân sách nhà nước được Bộ giao; quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và nguồn vốn hợp pháp khác). Việc mua tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định này đảm bảo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức và quy định của pháp luật về mua sắm tài sản công.

6. Tuân thủ các quy định khác tại các văn bản có liên quan.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 833/QĐ-LĐTBXH   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội   Người ký: Đào Ngọc Dung
Ngày ban hành: 14/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 833/QĐ-LĐTBXH

266

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
447669