• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Quyết định 835/QĐ-TTg năm 2020 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf Việt Yên tại các xã Hương Mai và Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Tải về Quyết định 835/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 835/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN SÂN GOLF VIỆT YÊN TẠI CÁC XÃ HƯƠNG MAI VÀ TRUNG SƠN, HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tchức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định s 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và Hướng dẫn thi hành một s điều của Luật Đầu tư;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo s 555/BKHĐT-KTDV ngày 22 tháng 01 năm 2020, văn bản số 3737/BKHĐT-KTDV ngày 10 tháng 6 năm 2020; văn bản s 3458/UBND-ĐT ngày 25 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bc Giang và ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản s 3275/BNN-TCLN ngày 15 tháng 5 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf Việt Yên tại các xã Hương Mai và Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bc Giang (Dự án), với các nội dung chính sau:

1. Nhà đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Golf Trường An.

2. Tên Dự án: Sân golf Việt Yên.

3. Địa điểm thực hiện Dự án: các xã Hương Mai và Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

4. Mục tiêu: Xây dựng sân golf 36 hố và khu phụ trợ, khu biệt thự cho thuê.

5. Quy mô đầu tư: Diện tích khu đất là 140ha.

6. Vốn đầu tư của Dự án là: 1.214 tỷ đồng.

7. Thời hạn hoạt động của Dự án: 50 năm.

8. Tiến độ thực hiện dán:

Thời gian khởi công và hoàn thành dự kiến 24 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

9. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư: theo quy định hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang:

- Chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu báo cáo tại hồ sơ Dự án, các nội dung giải trình, tiếp thu của Nhà đu tư và các nội dung đã thẩm định; chu trách nhiệm toàn diện về các nội dung liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đt cho Nhà đu tư thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật.

- Chịu trách nhiệm chuyển đổi 135,21 ha rừng sản xuất là rừng trồng để thực hiện dự án Sân golf Việt Yên theo đúng quy định của pháp luật trước khi Nhà đầu tư thực hiện Dự án.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trường, các pháp luật liên quan khác và tiến độ đã cam kết (tiến độ thực hiện dự án, tiến độ huy động vốn); kiểm tra, giám sát việc khai thác nguồn tài nguyên nước và xả nước thải vào ngun nước (nếu có) theo quy định của pháp luật trong quá trình triển khai Dự án.

2. Công ty Cổ phần Đầu tư Golf Trường An:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác các thông tin, sliệu, nội dung hsơ Dự án.

- Trong quá trình thực hiện Dự án phải bảo đảm tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật v đu tư, xây dựng, đt đai, tài nguyên môi trường, tài nguyên nước và các quy định của pháp luật liên quan khác; bảo đảm thực hiện đủ vn chủ sở hữu và vn huy động theo đúng quy định của pháp luật đthực hiện Dự án theo tiến độ đã cam kết; chịu trách nhiệm về hiệu quả đu tư.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, Tài chính, Xây dựng, Quc phòng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang; Công ty C phn Đu tư Golf Trường An; các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các B
: KHĐT, TC, TNMT, XD, VHTTDL, NN&PTNT, QP, KH&CN;
-
UBND tỉnh Bắc Giang;
- Công ty Cổ phần Đầu tư Golf Trường An;

- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: CN, KGVX, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, NN(
02).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 835/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 15/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 835/QĐ-TTg

287

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445446