• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức chính quyền địa phương

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Quyết định 837/QĐ-CTUBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư tại tỉnh Hưng Yên thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

Tải về Quyết định 837/QĐ-CTUBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 837/QĐ-CTUBND

Hưng Yên, ngày 29 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BTHỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI TỈNH HƯNG YÊN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 sa đi, bổ sung một số điều của các Nghđịnh vkiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công b, niêm yết thủ tục hành chính vàbáo cáo về tình hình, kết quthực hiện kiểm soát th tc hành chính;

Căn cứ Quyếtđịnh số 1811/QĐ-BKHĐT ngày 30/11/2015 ca Bộ Kếhoạch và Đầu tư về việc công bố danh mục và nội dung thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Xét đề nghị ca Trưởng Ban Qun lý các khu công nghiệp tnh tại Ttrình số 29/TTr-BQL ngày 21/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 26 (Hai mươi sáu) thủ tục hành chính trong lĩnh vực đu tư tại tnh Hưng Yên thuộc thẩm quyền gii quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tnh (Có Danh mục kèm theo).

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư tại tỉnh Hưng Yên thuộc thm quyền gii quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tnh được công btại các Quyết đnh của Chủ tịch UBND tỉnh: số 1485/QĐ-UBND ngày 14/8/2012, số 15/QĐ-CTUBND ngày 08/01/2014 và số 19226/QĐ-CTUBND ngày 03/12/2014 hết hiệu lực áp dụng ktừ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; th trưởng các s, ban, ngành tnh; Ch tch UBND các huyện, thành ph và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Bộ Tư pháp (Cục KSTTHC)
- Thưng trực HĐND tỉnh;
- Ch
tịch, các Phó CT UBND tnh;
-
nh đạo VP UBND tnh;
- Phòng KS
TTHC, S Tư pháp:
- TTTH-CB tỉnh,
- Lưu: VT,NC
T.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI TỈNH HƯNG YÊN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH HƯNG YÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 837/QĐ-CTUBND ngày 29 / 4 / 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên)

Phần I. DANH MỤC

STT

Tên thủ tục hành chính

1

Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

2

Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính ph(đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đu tư).

3

Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đi với dự án đầu tư không thuộc diện cp Giấy chng nhn đăng ký đầu tư).

4

Thủ tục Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

5

Thủ tục Cp Giy chứng nhận đăng ký đầu tư đi với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

6

Thủ tục Cp Giy chứng nhận đăng ký đầu tư đi với dự án thuộc diện quyết định ch trương đu tư.

7

Thủ tục Điều chnh tên dự án đầu tư, tên và đa chỉ nhà đầu tư trong Giy chng nhận đăng ký đầu tư.

8

Thủ tục Điều chỉnh nội dung dự án đu tư trong Giy chng nhận đăng ký đầu (đối với trường hợp không điều chnh quyết định chủ trương đầu tư).

9

Thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

10

Thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

11

Thủ tục Chuyển nhượng dự án đầu tư

12

Thủ tục Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế.

13

Thủ tục Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài.

14

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

15

Thủ tục Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

16

Thủ tục Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

17

Thủ tục Giãn tiến độ đầu tư.

18

Thủ tục Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư.

19

Thủ tục Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

20

Thủ tục Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.

21

Thủ tục Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC.

22

Thủ tục Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương.

23

Thủ tục Cung cấp thông tin về dự án đầu tư.

24

Thủ tục Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư.

25

Thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

26

Thủ tục Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng Yên.

Phần II. NỘI DUNG CỤ TH CA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Nội dung cụ thể và danh mục từng thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam, Ban Qun lý các Khu công nghiệp tỉnh có trách nhiệm tổ chức niêm yết công khai theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp. Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh./.

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 837/QĐ-CTUBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên   Người ký: Nguyễn Văn Phóng
Ngày ban hành: 29/04/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 837/QĐ-CTUBND

94

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
366337