• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


 

Quyết định 838/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf và nghỉ dưỡng Bắc Giang tại các xã Chu Điện, Khám Lạng và Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 838/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 838/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN SÂN GOLF VÀ NGHỈ DƯỠNG BẮC GIANG TI CÁC XÃ CHU ĐIỆN, KHÁM LẠNG VÀ YÊN SƠN, HUYỆN LỤC NAM, TỈNH BẮC GIANG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định s 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy đnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điu của Luật Đầu tư;

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4024/BKHĐT-KTDV ngày 13 tháng 6 năm 2019, văn bản s 7303/BKHĐT-KTDV ngày 07 tháng 10 năm 2019, văn bản s 3737/BKHĐT-KTDV ngày 10 tháng 6 năm 2020; văn bản s 33/UBND-ĐT ngày 05 tháng 3 năm 2019 của y ban nhân dân tỉnh Bc Giang và ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản s 3275/BNN-TCLN ngày 15 tháng 5 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf và nghỉ dưỡng Bắc Giang tại các xã Chu Điện, Khám Lạng và Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (Dự án), với các nội dung chính sau:

1. Nhà đầu tư: Công ty Cổ phần golf Trường An Lục Nam.

2. Tên Dự án: Sân golf và nghỉ dưỡng Bắc Giang.

3. Địa điểm thực hiện Dự án: các xã Chu Điện, Khám Lạng và Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bc Giang.

4. Mục tiêu: Đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf 36 lỗ tiêu chuẩn quốc tế, với mục tiêu phát triển du lịch, dịch vụ vui chơi giải trí chất lượng cao cũng như phát triển phong trào thể thao địa phương.

5. Quy mô đầu tư: Diện tích khu đất là 140ha.

6. Vốn đầu tư của Dự án là: 739,727 tỷ đồng.

7. Thời hạn hot động của Dự án: 50 năm.

8. Tiến độ thực hiện dự án: Thời gian khởi công và hoàn thành dự kiến 36 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

9. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư: theo quy định hiện hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang:

- Chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu báo cáo tại hồ sơ Dự án, các nội dung giải trình, tiếp thu của Nhà đu tư và các nội dung đã thẩm định; chu trách nhiệm toàn diện về các nội dung liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đt cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật.

- Chịu trách nhiệm chuyển đổi 122,4ha rừng sản xuất là rừng trồng để thực hiện dự án Sân golf và nghỉ dưỡng Bắc Giang theo đúng quy định của pháp luật trước khi Nhà đu tư thực hiện Dự án.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trường, các pháp luật liên quan khác và tiến độ đã cam kết (tiến độ thực hiện dự án, tiến độ huy động vốn); kiểm tra, giám sát việc khai thác nguồn tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước (nếu có) theo quy định của pháp luật trong quá trình triển khai Dự án.

2. Công ty Cổ phần golf Trường An Lục Nam:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác các thông tin, số liệu, nội dung hồ sơ Dự án.

- Trong quá trình thực hiện Dự án phải bảo đảm tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định ca pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, tài nguyên môi trưng, tài nguyên nước và các quy định của pháp luật liên quan khác; bảo đảm thực hiện đủ vn chủ sở hữu và vốn huy động theo đúng quy đnh của pháp luật đthực hiện Dự án theo tiến độ đã cam kết; chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, Tài chính, Xây dựng, Quc phòng, Văn hóa, Th thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Bc Giang; Công ty Cổ phần golf Trường An Lục Nam; các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thtướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: KHĐT, TC, TNMT
, XD, VHTTHL, NN&PTNT, QP, KH&CN;
-
UBND tnh Bắc Giang;
- Công ty Cổ phần Đầu tư Golf Trư
ng An Lục Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: CN, KGVX, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, NN(
02).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 838/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 15/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 838/QĐ-TTg

374

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445448