• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Giám định tư pháp


 

Quyết định 841/QĐ-TTg năm 2019 về kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 841/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 841/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP Ở CẤP TRUNG ƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp ở cấp Trung ương (sau đây gọi chung là Ban Chỉ đạo) gồm 21 Thành viên (có Danh sách kèm theo).

Trong trường hợp có sự thay đổi Thành viên Ban Chỉ đạo, Thủ trưởng các bộ, ngành có trách nhiệm gửi văn bản cử người thay thế về Bộ Tư pháp để điều chnh Danh sách Ban Chỉ đạo.

Trong trường hợp cần thiết, Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định điều chỉnh thành phần, số lượng thành viên Ban Chỉ đạo hoặc yêu cầu lãnh đạo bộ, ngành có liên quan tham gia họp Ban Chỉ đạo theo đề nghị của Bộ Tư pháp.

Giúp việc cho Ban Chỉ đạo có Tổ Thư ký, mỗi bộ, ngành có lãnh đạo là thành viên Ban Chỉ đạo cử một chuyên gia am hiểu về công tác giám định tư pháp tham gia Tổ Thư ký. Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định việc kiện toàn Tổ Thư ký theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Trong trường hợp Trưởng Ban Chỉ đạo ký ban hành văn bản thì sử dụng con dấu của Chính phủ; Phó Trưởng Ban thường trực ký thay Trưởng Ban Chỉ đạo thì sử dụng con dấu của Bộ Tư pháp.

Ban Chỉ đạo được bảo đảm kinh phí và các điều kiện cần thiết khác từ ngân sách nhà nước để hoạt động có hiệu quả.

Hàng năm, Bộ Tư pháp có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Chỉ đạo. Việc sử dụng kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Chỉ đạo phải được thực hiện đúng mục đích và tuân theo quy định của pháp luật về chế độ tài chính hiện hành.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có các nhiệm vụ sau:

1. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá việc tổ chức thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

2. Tổ chức phối hợp các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện Đề án; hướng dẫn, chỉ đạo việc lồng ghép, phối hợp các chương trình, kế hoạch, nguồn nhân lực của các bộ, ngành và địa phương trong quá trình thực hiện Đề án theo những yêu cầu, mục tiêu chung.

3. Tổng hợp và định kỳ sáu tháng, một năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.

Điều 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của bộ, ngành mình được quy định tại Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.

Trong trường hợp cần thiết theo đề nghị của Bộ Tư pháp, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu lãnh đạo bộ, ngành có liên quan tham gia họp Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1359/QĐ-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” ở cấp Trung ương.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ C
ng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, PL (2b)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

DANH SÁCH BAN CHỈ ĐẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số 841/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Họ và tên

Chức vụ/Cơ quan

Ban Chỉ đạo

Ghi chú

1

Đ/c Trương Hòa Bình

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ

Trưởng Ban

 

2

Đ/c Lê Thành Long

Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Phó Trưởng Ban Thường trực

 

3

Đ/c Phan Chí Hiếu

Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Phó Trưởng Ban

 

4

Đ/c Phạm Gia Túc

Phó Trưng Ban, Ban Nội chính Trung ương

Phó Trưởng Ban

 

5

Đ/c Nguyễn Trí Tuệ

Phó Chánh án TANDTC

Thành viên

 

6

Đ/c Trần Công Phàn

Phó Viện trưởng Viện KSNDTC

Thành viên

 

7

Đ/c Lê Chiêm

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Thành viên

 

8

Đ/c Lê Quý Vương

Thứ trưởng Bộ Công an

Thành viên

 

9

Đ/c Nguyễn Viết Tiến

Thứ trưởng Bộ Y tế

Thành viên

 

10

Đ/c Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Thứ trưởng Bộ Tài chính

Thành viên

 

11

Đ/c Nguyễn Văn Trung

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thành viên

 

12

Đ/c Cao Quốc Hưng

Thứ trưởng Bộ Công Thương

Thành viên

 

13

Đ/c Nguyễn Văn Sinh

Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Thành viên

 

14

Đ/c Phạm Công Tạc

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Thành viên

 

15

Đ/c Trịnh Thị Thủy

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thành viên

 

16

Đ/c Nguyễn Minh Hồng

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Thành viên

 

17

Đ/c Nguyễn Thị Phương Hoa

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thành viên

 

18

Đ/c Hà Công Tuấn

Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thành viên

 

19

Đ/c Nguyễn Trọng Thừa

Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Thành viên

 

20

Đ/c Nguyễn Duy Hưng

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Thành viên

 

21

Đ/c Đoàn Thái Sơn

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thành viên

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 841/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 08/07/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 16/07/2019   Số công báo: Từ số 557 đến số 558
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 841/QĐ-TTg

633

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
418390