• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

 

Quyết định 844/QĐ-BXD năm 2013 phê duyệt Đề án Tái cấu trúc Tổng công ty Cơ khí xây dựng giai đoạn 2013-2015 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Quyết định 844/QĐ-BXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 844/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TÁI CẤU TRÚC TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2013 - 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015;

Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Xây dựng, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ và Hội đồng thành viên Tổng công ty Cơ khí xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án “Tái cấu trúc Tổng công ty Cơ khí xây dựng giai đoạn 2013-2015” với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU:

Xây dựng Tổng công ty Cơ khí xây dựng (COMA) thành đơn vị kinh tế mạnh về gia công, chế tạo các sản phẩm cơ khí cho các dự án công nghiệp và chương trình cơ khí trọng điểm quc gia; có cơ cu hợp lý, hoạt động sản xut kinh doanh ổn định và hiệu quả; đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp theo hướng tinh gọn và chuyên sâu.

II. NỘI DUNG:

1. Ngành, nghề kinh doanh:

a) Ngành, nghề kinh doanh chính:

- Gia công, chế tạo các sản phẩm cơ khí tiêu chuẩn, phi tiêu chuẩn;

- Tổng thầu EPC các dự án đầu tư xây dựng phát triển cơ khí, vật liệu xây dựng, hạ tầng viễn thông, dầu khí, dân dụng và công nghiệp;

- Thi công xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, đường dây và trạm biến thế điện, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu công nghiệp;

b) Ngành, nghề kinh doanh liên quan:

- Sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu dây chuyền, thiết bị, vật tư, máy móc, phụ tùng, công cụ, phụ kiện, các sản phẩm phục vụ các ngành: xây dựng, điện, giao thông, thủy lợi, khai thác mỏ;

- Kinh doanh phương tiện, dịch vụ vận tải, xếp dỡ.

c) Các ngành, nghề kinh doanh khác được Bộ Xây dựng chấp thuận.

2. Vốn điều lệ: 107.000.000.000 đồng (Một trăm lẻ bảy tỷ đồng);

3. Phân loại, sắp xếp các doanh nghiệp hiện có trực thuộc COMA giai đoạn 2013 - 2015:

a) Công ty mẹ: thực hiện cổ phần hóa theo Kế hoạch cổ phần hóa các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Sông Đà (trước đây) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

b) Cơ cấu tổ chức Công ty mẹ, gồm:

- Các Phòng: Tổ chức nhân sự; Tài chính Kế toán; Kinh tế Kế hoạch; Kỹ thuật và quản lý thiết bị; Đầu tư và quản lý dự án; Pháp chế; Văn phòng; Trung tâm Đấu thầu và quản lý sản xuất;

- Các đơn vị hạch toán phụ thuộc: Trung tâm Xuất nhập khẩu, Chi nhánh COMA 1, Chi nhánh COMA 15;

- Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh nhà;

- Đơn vị sự nghiệp: Trường trung cấp nghề Cơ khí xây dựng;

c) Các doanh nghiệp COMA nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (08 đơn vị):

- Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng số 2 Hà Bắc;

- Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Thái Bình;

- Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Sông Chu;

- Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng số 26;

- Công ty cổ phần Khóa Minh Khai;

- Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng và Lắp máy điện nước;

- Công ty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu phát triển dịch vụ nông thôn (trên cơ sở thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Sản xuất - Xuất nhập khẩu phát triển dịch vụ nông thôn theo văn bản số 2363/TTg-ĐMDN ngày 27/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ);

- Công ty cổ phần Xây lắp và kinh doanh vật tư thiết bị (thực hiện sáp nhập Chi nhánh Quang Minh và cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Xây lắp và kinh doanh vật tư thiết bị theo văn bản số 2363/TTg-ĐMDN ngày 27/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ).

d) Các doanh nghiệp COMA nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống (04 đơn vị):

- Công ty cổ phn Cơ khí Xây dựng số 5;

- Công ty liên doanh Đồng hồ nước.

- Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Đại Mỗ;

- Công ty cổ phần Cơ khí và Đầu tư xây dựng số 9;

4. Tái cơ cấu tài chính:

a) Thực hiện thoái vốn của Công ty mẹ tại các doanh nghiệp sau (09 đơn vị):

- Công ty cổ phần Xây dựng và Lắp máy điện nước số 3;

- Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp số 7;

- Công ty cổ phần COMA 18;

- Công ty cổ phần COMALAND BT;

- Công ty cổ phần COMA Đầu tư và Kinh doanh bất động sản;

- Công ty cổ phn Địa ốc COMA;

- Công ty cổ phn Xây lắp và Thương mại;

- Công ty cổ phần Thủy điện Hương Sơn;

- Công ty Liên doanh cơ khí xây dựng Hà Nội.

b) Thực hiện tăng vốn điều lệ, COMA nắm giữ trên 50% vốn điều lệ tại các doanh nghiệp sau (04 đơn vị):

- Công ty cổ phn Cơ khí xây dựng số 2 Hà Bắc;

- Công ty cổ phn Cơ khí và Xây lắp Thái Bình;

- Công ty cổ phn Cơ khí và Xây lắp Sông Chu;

- Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng số 26.

5. Tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp, tập trung vào các nội dung sau:

a) Xây dựng Điều lệ Tổ chức và hoạt động; rà soát, bổ sung và hoàn thiện hệ thống nội quy, quy chế, quy định quản lý nội bộ;

b) Hoàn thiện Chiến lược phát triển đến năm 2015, định hướng đến 2020; trong đó tập trung đầu tư chiều sâu, nâng cao năng lực máy móc, thiết bị thi công, chất lượng nguồn nhân lực; sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành theo hướng tinh gọn, chuyên môn hóa;

c) Áp dụng các nguyên tắc quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quản trị doanh nghiệp quốc tế; tăng cường công tác kiểm soát nội bộ;

d) Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và thực hiện các giải pháp tăng năng suất lao động, giảm chi phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh;

đ) Tăng cường trách nhiệm, quyền hạn, kiểm tra và giám sát của COMA đối với người đại diện phần vốn của COMA tại các doanh nghiệp khác;

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp:

a) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện Quyết định này; định kỳ hàng quý báo cáo Bộ trưởng và các cơ quan liên quan; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời đề xuất xử lý những vướng mắc phát sinh.

b) Chủ trì, phối hp với các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định để trình Bộ phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của COMA;

c) Hướng dẫn COMA lập phương án, lộ trình thoái vốn được nêu tại điểm a Khoản 4 Phần II Điều này.

2. Vụ Kế hoạch Tài chính:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định để trình Bộ phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển đến năm 2015, định hướng đến 2020;

b) Phối hp vi Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện Khoản 1, 3 Phần III Điều này.

3. Vụ Tổ chức cán bộ:

a) Hướng dẫn COMA xây dựng Xây dựng Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước của COMA đầu tư vào doanh nghiệp khác;

b) Phối hợp với Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Vụ Kế hoạch Tài chính thực hiện Khoản 1, 2 Phần III Điều này.

4. Hội đồng thành viên Tổng công ty Cơ khí xây dựng:

a) Xây dựng Điều lệ Tổ chức và hoạt động; hoàn thiện Chiến lược phát triển đến năm 2015, định hướng đến năm 2020, trình Bộ trưởng xem xét, phê duyệt;

b) Xây dựng phương án tổ chức lại sản xuất kinh doanh, phương án tái cấu trúc các doanh nghiệp thành viên phù hợp với nội dung Đán này để thực hiện chuyên môn hóa, phân công, hợp tác, không dàn trải, phân tán nguồn lực và tránh cạnh tranh nội bộ;

c) Xây dựng Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phn vn nhà nước của COMA đu tư vào doanh nghiệp khác;

d) Xây dựng phương án và lộ trình cụ thể để hết năm 2015 hoàn thành thoái vốn đã đầu tư vào các doanh nghiệp điểm a khoản 4 Phần II Điều này, trình Bộ xem xét, phê duyệt; Chỉ đạo hoàn thành cổ phần hóa các doanh nghiệp thành viên theo Kế hoạch cổ phần hóa các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Sông Đà (trước đây) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Văn bản số 2363/TTg-ĐMDN ngày 27/12/2010;

đ) Tập trung thực hiện tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp theo các nội dung nêu ở Khoản 5 Phn II Điều này.

Xây dựng, triển khai thực hiện các quy chế, quy định về giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của các công ty con theo quy định.

e) Định kỳ hàng quý báo cáo Bộ Xây dựng kết quả thực hiện đề án này; Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mc, báo cáo kịp thời đđược xem xét điều chỉnh, bổ sung.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Xây dựng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Hội đồng thành viên Tổng công ty Cơ khí xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
-
Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động Thương binh và Xã hội;
- Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng;
- Thứ trưởng Cao Lại Quang;
- Tổng công ty Cơ khí xây dựng;
- Vụ KHTC, TCCB;
-
Lưu VT, ĐMDN (N20).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 844/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 05/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 844/QĐ-BXD

118

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206952