• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Quyết định 846/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

Tải về Quyết định 846/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 846/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 25 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 HUYỆN XUÂN TRƯỜNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 1007/QĐ-UBND ngày 21/6/2013 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của huyện Xuân Trường;

Xét đề nghị tại các Tờ trình số: 38/TTr-UBND ngày 29/3/2016; số 39/TTr-UBND ngày 01/4/2016; số 42/TTr-UBND ngày 12/4/2016 của UBND huyện Xuân Trường, 832/TTr-STNMT ngày 20/4/2016 của Sở Tài nguyên & Môi trường về việc xin phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Xuân Trường và hồ sơ kèm theo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Xuân Trường, cụ thể như sau:

1. Bổ sung quy hoạch sử dụng 0,55 ha đất (sử dụng từ đất trồng lúa) để thực hiện dự án xây dựng nghĩa trang liệt sỹ tại xã Xuân Thượng.

Huỷ bỏ 0,55 ha quy hoạch đất nghĩa trang, nghĩa địa sử dụng đất tại xã Xuân Ninh để thực hiện dự án xây dựng nghĩa trang liệt sỹ tại xã Xuân Thượng.

2. Bổ sung quy hoạch sử dụng đất 0,33 ha (sử dụng từ đất cơ sở giáo dục đào tạo) để thực hiện dự án xây dựng điểm sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại xã Thọ Nghiệp.

Huỷ bỏ 0,33 ha quy hoạch đất cơ sở sản xuất kinh doanh tại xã Xuân Ninh để thực hiện dự án xây dựng điểm sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại xã Thọ Nghiệp.

3. Bổ sung quy hoạch sử dụng đất 1,13 ha (sử dụng từ đất trồng lúa) để thực hiện dự án xây dựng trường THCS xã Xuân Tiến.

Hủy bỏ 1,13 ha quy hoạch đất cơ sở giáo dục đào tạo tại các xã: Xuân Trung (0,46 ha), Xuân Ninh (0,36 ha), Xuân Tiến (0,31 ha) để thực hiện dự án xây dựng trường THCS xã Xuân Tiến.

4. Bổ sung quy hoạch sử dụng đất 0,12 ha (sử dụng từ đất trồng lúa) để thực hiện dự án xây dựng trụ sở HTX dịch vụ nông nghiệp tại xã Xuân Tiến.

Hủy bỏ 0,12 ha quy hoạch đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại xã Xuân Ninh để thực hiện dự án xây dựng trụ sở HTX dịch vụ nông nghiệp tại xã Xuân Tiến.

Điều 2. Căn cứ điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Xuân Trường có trách nhiệm:

1. Công bố công khai điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật đất đai;

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

3. Thực hiện cập nhật vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của huyện Xuân Trường theo quy định;

4. Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch đã được duyệt. Trường hợp có sự bất cập giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch xây dựng, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, các quy hoạch chuyên ngành khác và các quy định của tỉnh thì kịp thời báo cáo Sở Tài nguyên & Môi trường xem xét trình UBND tỉnh quyết định điều chỉnh cho phù hợp.

5. Đối với đất bãi dọc các tuyến sông có đê phải làm thủ tục cấp phép xây dựng công trình hoặc thủ tục cấp phép mở bến bãi trước khi giao đất, cho thuê đất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Xuân Trường; Chủ tịch UBND các xã: Xuân Thượng, Xuân Ninh, Thọ Nghiệp, Xuân Tiến, Xuân Trung; Thủ trưởng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
kt. chỦ tỊch
phó chỦ tỊch
Nguyễn Phùng Hoan

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 846/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định   Người ký: Nguyễn Phùng Hoan
Ngày ban hành: 25/04/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 846/QĐ-UBND

175

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
316858