• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quyết toán dự án hoàn thành


 

Quyết định 846/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án cấp nước thị trấn Nà Phặc huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn

Tải về Quyết định 846/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 846/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 26 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
DỰ ÁN: CẤP NƯỚC THỊ TRẤN NÀ PHẶC, HUYỆN NGÂN SƠN, TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số: 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số: 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Thông tư 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán số: 27/BC-STC ngày 14/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Tên dự án: Cấp nước thị trấn Nà Phặc huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn (thuộc chương trình Nước và Vệ sinh cho các thị tứ ở Việt Nam).

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nhà nước MTV cấp thoát nước Bắc Kạn.

- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Nà Phặc huyện Ngân Sơn.

- Thời gian: Khởi công 07/3/2007; Hoàn thành 05/9/2008.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước + Vốn vay lại từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Phần Lan (ODA).

Đơn vị tính: Đồng

Chi tiết theo nguồn vốn

Được duyệt

Thực hiện

Đã thanh toán

Phải thu hồi

Ngân sách nhà nước (đối ứng)

708.756.000

721.920.000

13.164.000

Vay lại từ nguồn ODA

5.045.670.000

5.211.121.000

165.451.000

Tổng cộng

5.754.426.000

5.933.041.000

178.615.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung công việc

Tổng dự toán được duyệt

Chi phí đầu tư được quyết toán

1. Xây lắp + TB

5.013.857.504

4.837.603.000

2. GPMB

382.616.000

382.616.000

3. KTCB khác

907.248.496

534.207.000

- Chi tư vấn

 

207.944.000

- Chi QLDA

 

195.741.000

- Chi khác

 

130.522.000

Tổng số

6.303.722.000

5.754.426.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung

Chủ đầu tư quản lý

Giao cho đơn vị quản lý, sử dụng (Chi nhánh Công ty TNHH NN MTV cấp thoát nước Bắc Kạn tại Nà Phặc - Ngân Sơn)

Thực tế

Quy đổi

Thực tế

Quy đổi

Tổng số

 

 

5.754.426.000

 

1. Tài sản cố định

(Hệ thống cấp nước thị trấn Nà Phặc huyện Ngân Sơn)

 

 

5.754.426.000

 

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn và chi phí công trình là:

Nguồn

Số tiền

Ghi chú

Tổng số

5.754.426.000

 

- Vốn ngân sách Nhà nước

708.756.000

T.toán CP tư vấn + khác

- Vốn vay từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Phần Lan

5.045.670.000

T.toán gói thầu EPC

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 15/11/2013:

+ Số vốn đã thanh toán: 5.933.041.000.000 đồng.

+ Nợ phải thu: 189.606.000 đồng.

+ Nợ phải trả: 10.991.000 đồng.

(Chi tiết các khoản công nợ theo phụ lục đính kèm).

- Thu hồi khoản thanh toán vượt có giá trị: 189.606.000 đồng (Trong đó từ nguồn NSNN là 24.155.000 đồng, từ nguồn vay ODA là 165.451.000 đồng).

- Tiếp nhận, tổ chức quản lý, lập kế hoạch bảo trì theo quy định và ghi tăng giá trị tài sản cố định là 5.754.426.000 đồng

2. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan: Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư thu hồi khoản trả vượt, thanh toán dứt điểm công nợ và tất toán tài khoản dự án theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Cấp thoát nước Bắc Kạn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

PHỤ LỤC

TÌNH HÌNHCÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
(Kèm theo Quyết định số: 846/QĐ-UBND ngày 26/5/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

STT

Tên đơn vị thực hiện

Công việc thực hiện

Giá trị QT

Giá trị đã thanh toán

Công nợ tính đến ngày 15/11/2013

Ghi chú

Phải thu

Phải trả

I

Gói thầu EPC

 

5.045.670.000

5.211.121.000

(165.451.000)

-

 

1

Liên danh Công ty CP đầu tư XD và PTNT 658 - Công ty TNHH PTHT Thăng Long

Tư vấn TKKTTC

197.279.000

197.279.000

 

-

 

Xây lắp + thiết bị

4.837.603.000

4.987.249.000

(149.646.000)

 

 

Bảo hiểm

10.788.000

26.593.000

(15.805.000)

 

 

II

Chi KTCB khác

 

708.756.000

721.920.000

(24.155.000)

10.991.000

 

1

Công ty CP đầu tư và XD Vinaconex

Thẩm tra TKTC - DT

10.665.000

14.536.000

(3.871.000)

 

 

2

Công ty TNHH NNMTV cấp thoát nước BK

Quản lý dự án

195.741.000

216.025.000

(20.284.000)

 

 

 

 

Bồi thường GPMB

382.616.000

382.616.000

-

-

 

 

 

Đào tạo + mua máy VP

78.675.000

78.675.000

-

-

 

3

Công ty TNHH Tài chính KT và Kiểm toán VN

Kiểm toán

30.068.000

30.068.000

-

-

 

4

Sở Tài chính Bắc Kạn

Thẩm tra QT

10.991.000

-

 

10.991.000

 

 

Tổng cộng

 

5.754.426.000

5.933.041.000

(189.606.000)

10.991.000

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 846/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn   Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 26/05/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 846/QĐ-UBND

119

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
234873