• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 850/QĐ-TTg mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2013 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 850/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 850/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ MUA TẠM TRỮ THÓC, GẠO VỤ HÈ THU NĂM 2013

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1816/TTr-BNN-CB ngày 31 tháng 5 năm 2013 và ý kiến của các Bộ: Tài chính, Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hiệp hội Lương thực Việt Nam tại cuộc họp ngày 29 tháng 5 năm 2013 tại Văn phòng Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mua tạm trữ 1.000.000 tấn (một triệu tấn) quy gạo trong vụ Hè Thu năm 2013 ở đồng bằng sông Cửu Long; theo tỷ lệ quy đổi thóc: gạo là 2:1; loại thóc, gạo mua tạm trữ gồm thóc, gạo thường và thóc, gạo thơm.

Điều 2. Thời hạn mua tạm trữ từ ngày 15 tháng 6 năm 2013 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2013.

Điều 3. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay mua thóc, gạo tạm trữ; thời gian tạm trữ được hỗ trợ lãi suất tối đa là 3 tháng, từ ngày 15 tháng 6 năm 2013 đến ngày 15 tháng 9 năm 2013.

Điều 4. Hiệp hội Lương thực Việt Nam tổ chức việc phân giao cho các thương nhân trực tiếp sở hữu kho chứa thóc, gạo đúng quy chuẩn theo quy định thực hiện mua số thóc, gạo tạm trữ trên; đồng thời phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở đồng bằng sông Cửu Long trong việc phân bổ chỉ tiêu mua tạm trữ và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức mua tạm trữ thóc, gạo.

Các thương nhân thực hiện mua thóc, gạo tạm trữ theo cơ chế thị trường, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh.

Điều 5.

a) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn cụ thể việc thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Quyết định này, bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện việc hỗ trợ lãi suất nêu trên.

b) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ định, hướng dẫn một số ngân hàng thương mại thực hiện việc cho vay mua tạm trữ thóc, gạo.

c) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở đồng bằng sông Cửu Long phối hợp với Hiệp hội Lương thực Việt Nam trong việc phân bổ chỉ tiêu và chỉ đạo, hướng dẫn việc mua tạm trữ thóc, gạo; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát việc mua tạm trữ thóc, gạo trên địa bàn.

d) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở đồng bằng sông Cửu Long và Hiệp hội Lương thực Việt Nam kiểm tra, giám sát việc thực hiện mua tạm trữ thóc, gạo theo đúng quy định tại Quyết định này; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 7. Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở đồng bằng sông Cửu Long, Hiệp hội Lương thực Việt Nam và các thương nhân được giao thực hiện mua tạm trữ thóc, gạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Nông nghiệp và PTNT, Công Thương Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW ở ĐBSCL;
- Hiệp hội Lương thực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Các Vụ; KTN, TKBT, TH, V.III, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

- Điểm này được hướng dẫn bởi Thông tư 109/2013/TT-BTC

Căn cứ Quyết định số 850/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2013;
...
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn về việc hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2013.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
...
Điều 2. Nguyên tắc xem xét hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo
...
Điều 3. Hồ sơ, thủ tục hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo
...
Điều 4. Trách nhiệm của tổ chức, cơ quan nhà nước có liên quan đến việc hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo
...
Điều 5. Tổ chức kiểm tra việc hỗ trợ lãi suất vay mua tạm trữ
...
Điều 6. Tổ chức thực hiện

Xem nội dung VB
Điểm này được hướng dẫn bởi Thông tư 109/2013/TT-BTC
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 850/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 04/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 850/QĐ-TTg

95

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
192206