• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình


Văn bản pháp luật về Công tác gia đình

 

Quyết định 854/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Tải về Quyết định 854/QĐ-BVHTTDL
Bản Tiếng Việt

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 854/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM “BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH” NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Kế hoạch số 4747/KH-BVHTTDL ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”;

Căn cứ Quyết định số 709/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai kinh phí thực hiện các nhiệm vụ năm 2020 của Vụ Gia đình;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (Để báo cáo);
- Thứ trưởng Trịnh Thị Thúy;
- Lưu: VT, QĐ, HN (75).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Thị Thủy

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM “BỘ TIÊU CHÍ ỨNG XỬ TRONG GIA ĐÌNH” NĂM 2020
(Ban hành theo Quyết định số     /QĐ-BVHTTDL ngày    tháng    năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tiếp tục triển khai (năm thứ hai) thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” (sau đây gọi tắt là Bộ tiêu chí).

- Việc triển khai thí điểm Bộ tiêu chí đặt mục tiêu trọng tâm vào công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, các thành viên trong gia đình hiểu, thực hiện ứng xử văn hóa trong gia đình.

2. Yêu cầu:

- Các hoạt động triển khai đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ và các quy định hiện hành.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, báo cáo kết quả tình hình thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí đúng yêu cầu.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức các hoạt động thí điểm tại 12 tỉnh/thành do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn thí điểm, gồm: Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Nội, Thái Bình, Thừa Thiên-Huế, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Lắk, An Giang, TP Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là 12 tỉnh/thành Bộ VHTTDL chọn thí điểm).

a) Cấp Trung ương:

Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch bố trí kinh phí, giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai tiếp các hoạt động thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí năm 2020; tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí (danh sách địa phương, thời gian, chương trình kiểm tra, giám sát cụ thể thông báo sau).

b) Địa phương:

Các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao:

Hoạt động 1: Tiếp tục tổ chức tuyên truyền thực hiện Bộ tiêu chí tại địa bàn xã/phường thí điểm. Tập trung tuyên truyền vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc, Ngày Gia đình Việt Nam, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình.

Có thể lựa chọn hoạt động tuyên truyền trên đài phát thanh, tuyên truyền trực quan cổ động, hoặc sinh hoạt cộng đồng cho phù hợp với thực tế ở địa phương, đảm bảo hiệu quả cao.

- Tuyên truyền trên đài phát thanh:

+ Nội dung: Trên cơ sở các bài viết tại phần IV, Tài liệu hướng dẫn thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”, lựa chọn bài , biên dịch, biên tập lại nếu cần thiết để tuyên truyền cho phù hợp. Tuyên truyền đủ các nhóm nội dung về tiêu chí ứng xử chung trong gia đình; tiêu chí ứng xử của vợ chồng; tiêu chí ứng xử của cha mẹ, ông bà với con, cháu; con, cháu với cha mẹ, ông bà và anh, chị em trong gia đình.

+ Thời gian hoàn thành: Tháng 10/2020. Dự kiến 727 lần phát thanh tuyên truyền.

- Tuyên truyền trực quan, cổ động:

+ Hình thức, nội dung: Treo phướn dọc tại các trục đường chính, trung tâm địa bàn xã, phường nhằm truyền thông tới được đông đảo nhân dân. Dự kiến 37 phướn, theo mẫu 3A, 3B, 3C, 3D (Tài liệu hướng dẫn thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, trang 258 đến trang 263).

Nội dung thông điệp:

● Hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh!

● Ông bà, cha mẹ mẫu mực; con, cháu thảo hiền!

● Gia đình, nơi của yêu thương và chia sẻ!

● Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình!

● Vợ chồng chung thủy, nghĩa tình!

● Anh, chị, em hòa thuận, chia sẻ!

+ Thời gian hoàn thành: Tháng 10/2020.

- Tổ chức sinh hoạt cộng đồng:

+ Hình thức, nội dung: Có thể lựa chọn tổ chức hội nghị, tọa đàm, diễn đàn, sinh hoạt câu lạc bộ… . theo chủ đề: Ứng xử chung trong gia đình; Ứng xử của vợ chồng; Ứng xử của cha mẹ với con, ông bà với cháu; Ứng xử của con với cha mẹ, cháu với ông bà; Ứng xử của anh, chị, em ruột trong gia đình.

Thành phần, số lượng: Đại diện các gia đình đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, thành phần khác có liên quan (dự kiến 300 người).

+ Thời gian hoàn thành: Tháng 10 năm 2020.

Hoạt động 2: Tổ chức khảo sát đánh giá tình hình thực hiện Bộ tiêu chí.

- Nội dung, hình thức: Trên cơ sở các hộ gia đình đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí (năm 2019), tổ chức đánh giá tình hình thực hiện của các hộ gia đình đó theo mẫu phiếu số 05A, 05B, 05C, 05D và tổng hợp đánh giá theo mẫu phiếu số 06A, 06B, 06C, 06D (Tài liệu hướng dẫn thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, trang 88 đến trang 95).

- Thời gian hoàn thành: Tháng 10 năm 2020.

2. Tổ chức các hoạt động thí điểm tại các tỉnh, thành khác.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa và Thể thao/ Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch khác căn cứ nội dung Tài liệu hướng dẫn thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phát hành, gửi địa phương năm 2019) để nhân bản và tổ chức các hoạt động thí điểm Bộ tiêu chí tại địa phương phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị.

3. Tổ chức tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Vụ Gia đình phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan:

a) Tiếp tục xây dựng chuyên trang/chuyên mục “Ứng xử trong gia đình” tuyên truyền trên Báo Văn hóa, Báo Phụ nữ Việt Nam, Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Gia đình và trẻ em.

- Nội dung tuyên truyền: Các tiêu chí ứng xử trong gia đình; kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc; các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp trong gia đình; gương chung thủy, hiếu nghĩa, yêu thương, chia sẻ giữa các thành viên trong gia đình; chính sách, pháp luật quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của gia đình và các thành viên trong gia đình; các thông điệp truyền thông; tình hình địa phương triển khai, thực hiện Bộ tiêu chí.

- Thời lượng tuyên truyền trên Báo Văn hóa, dự kiến: 21 bài viết, 14 tin, 11 ảnh; Báo Phụ nữ Việt Nam, dự kiến: 11 bài viết, 11 ảnh, dung lượng 06 trang, đăng tải trên 11 số báo; Báo Pháp luật Việt Nam, dự kiến: 14 bài viết, 2 tin, 28 ảnh, dung lượng 24 trang, đăng tải trên 24 số báo; Tạp chí Gia đình và Trẻ em, dự kiến: 16 bài viết, 32 ảnh, dung lượng 32 trang, đăng tải trên 16 số tạp chí.

Các chân trang báo, tạp chí đăng bài, tin tuyên truyền thực hiện Bộ tiêu chí có dòng chữ: Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện.

- Thời gian tuyên truyền từ tháng quý I đến quý III năm 2020. Tập trung tuyên truyền cao điểm vào các dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc, Ngày Gia đình Việt Nam, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình.

b) Tiếp tục tuyên truyền lồng ghép trong hoạt động thực hiện Đề án tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2020; hoạt động tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình; tuyên truyền trên trang thông tin điện tử về gia đình (http://www giadinh.bvhttdl.gov.vn).

Các cơ quan, đơn vị báo chí, Trung tâm công nghệ thông tin thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động lồng ghép nội dung tuyên truyền thực hiện Bộ tiêu chí trên các ấn phẩm báo chí của cơ quan, đơn vị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu và triển khai thực hiện hoạt động được phân công tại Kế hoạch; xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch; phối hợp với Văn phòng Bộ ký hợp đồng với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao 12 tỉnh/thành Bộ VHTTDL chọn thí điểm thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí; tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ kết quả thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí.

b) Vụ Kế hoạch, Tài chính hướng dẫn Vụ Gia đình xây dựng, thẩm định dự toán, triển khai kinh phí thực hiện Kế hoạch.

c) Văn phòng Bộ hướng dẫn Vụ Gia đình xây dựng, thẩm định dự toán, triển khai kinh phí thực hiện Kế hoạch; ký hợp đồng với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao 12 tỉnh/thành Bộ VHTTDL chọn thí điểm thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí, đôn đốc quyết toán kinh phí.

d) Vụ Văn hóa dân tộc, Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Vụ Gia đình trong các hoạt động kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí.

Kinh phí thực hiện các hoạt động trích từ nguồn sự nghiệp gia đình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp qua Văn phòng Bộ năm 2020.

đ) Cơ quan, đơn vị báo chí thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động xây dựng tin bài tuyên truyền nội dung thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/ Sở Văn hóa và Thể thao/ Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao 12 tỉnh/thành Bộ VHTTDL chọn thí điểm:

- Tổ chức triển khai các hoạt động thí điểm Bộ tiêu chí tại địa phương từ nguồn kinh phí sự nghiệp gia đình năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo Kế hoạch này, thực hiện thanh quyết toán kinh phí thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí năm 2020, gửi toàn bộ hồ sơ chứng từ gốc và báo cáo thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí năm 2019-2020 về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 30/10/2020.

- Căn cứ điều kiện, bố trí thêm kinh phí để thực hiện các hoạt động thí điểm Bộ tiêu chí trên địa bàn tỉnh/thành phố.

b) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao/ Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch khác chủ động bố trí kinh khí, triển khai thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí gửi báo cáo tình hình triển khai thí điểm Bộ tiêu chí về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Gia đình nhận) trước ngày 20/12/2020. Đồng thời gửi đến hòm thư điện tử hoangnhungvgd1970@gmail.com để tổng hợp.

Đề cương Báo cáo theo mẫu số 07, Tài liệu hướng dẫn thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

3. Các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Vụ Gia đình triển khai các hoạt động theo Kế hoạch./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 854/QĐ-BVHTTDL   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch   Người ký: Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành: 17/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 854/QĐ-BVHTTDL

614

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
437516