• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 855/QĐ-UBND năm 2016 công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung và đơn vị thực hiện mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Tải về Quyết định 855/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 855/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 29 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V CÔNG BỐ DANH MỤC TÀI SẢN MUA SẮM TẬP TRUNG VÀ ĐƠN VỊ THỰC HIỆN MUA SẮM TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 06/01/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;

Căn cứ Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 75/TTr-STC ngày 22/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung và đơn vị thực hiện mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, cụ thể như sau:

1. Danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh (07 danh mục tài sản):

1.1. Máy photocopy;

1.2. Máy vi tính để bàn (bao gồm cả thiết bị lưu điện);

1.3. Máy vi tính xách tay, Ipad;

1.4. Máy in;

1.5. Máy điều hòa (trường hp không có hệ thống điều hòa trung tâm);

1.6. Bàn ghế ngồi làm việc, Bàn ghế hội trường, Bàn ghế tiếp khách;

1.7. Tủ đựng tài liệu.

2. Đơn vị thực hiện mua sắm tập trung của tỉnh: Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính công tỉnh Ninh Bình.

3. Thời gian thực hiện mua sắm tập trung áp dụng từ ngày 01/01/2017.

4. Trường hợp cần mua sm tài sản thuộc danh mục nêu trên để phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ cấp thiết, đột xuất phát sinh, Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định cụ thể hình thức mua sắm cho phù hp.

Điu 2. Giao Sở Tài chính, Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính công tỉnh Ninh Bình căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm hướng dn các cơ quan, tchức, đơn vị trực thuộc tỉnh triển khai, thực hiện việc mua sắm tập trung theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính công và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính;

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, VP2, VP5.
TH/0106

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Chung Phụng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 855/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình   Người ký: Đinh Chung Phụng
Ngày ban hành: 29/06/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 855/QĐ-UBND

286

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
317155