• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 855/QĐ-UBND năm 2016 thành lập Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Lâm Đồng

Tải về Quyết định 855/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 855/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỈ HUY ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên t;

Căn cứ Quyết định số 157/QĐ-BKHCN ngày 28/01/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 249/TTr-SNV ngày 19/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ huy) gồm các ông có tên sau:

1. Ông Trần Ngọc Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Minh Tâm - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ: Phó Trưởng ban thường trực;

3. Ông Nguyễn Quang Thống - Phó Giám đốc Công an tỉnh: Phó Trưởng ban;

4. Ông Đỗ Quang Bình - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: Phó Trưởng ban;

5. Ông Nguyễn Văn Thịnh - Phó Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh: Phó Trưởng ban;

6. Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Thành viên;

7. Ông Trần Mạnh Hạ - Phó Giám đốc Sở Y tế: Thành viên;

8. Ông Lương Văn Ngự - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường: Thành viên;

9. Ông Đoàn Kim Đình - Phó Giám đốc Sở Tài chính: Thành viên;

10. Ông Bùi Thế - Phó Giám đốc Sở Công Thương: Thành viên;

11. Ông Lê Thanh Liêm - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: Thành viên;

12. Ông Hoàng Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải: Thành viên;

13. Mời ông Lương Bá Viên - Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu hạt nhân: Thành viên.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ huy:

1. Tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ điều hành công tác chuẩn bị, ứng phó và khắc phục hậu quả sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau:

- Tổ chức thực hiện, kiểm tra, hướng dẫn các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc, các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp tỉnh;

- Xem xét kế hoạch công tác hàng năm của các đơn vị tham gia ứng phó sự cố; xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch hoạt động 5 năm và hàng năm; lập và trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch dự toán kinh phí mua sắm trang thiết bị phương tiện, công tác diễn tập và ứng phó sự cố bức xạ;

- Tổ chức đào tạo và diễn tập định kỳ; ứng phó sự cố theo quy định trong Kế hoạch; huy động nhân lực, phương tiện tham gia thực hiện ứng phó sự cố;

- Kịp thời báo cáo Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm - Cứu nạn và yêu cầu hỗ trợ khi sự cố vượt quá khả năng ứng phó của tỉnh; huy động nhân lực, phương tiện của tỉnh theo điều động của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm - Cứu nạn.

- Kịp thời báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ về sự cố xảy ra trên địa bàn tỉnh.

- Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh về sự cố xảy ra trên địa bàn.

- Định kỳ rà soát, cập nhật, bổ sung kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương và thông báo tới cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố.

2. Ban Chỉ huy làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, bộ máy của đơn vị thành viên để giúp việc nhằm hoàn thành nhiệm vụ theo phân công của Trưởng ban.

3. Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực Ban Chỉ huy, có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ huy trong đào tạo, tổ chức diễn tập, chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh; sử dụng con dấu, địa chỉ của Sở và được cấp kinh phí để thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ huy; được sử dụng cán bộ, công chức của Sở để thực hiện nhiệm vụ; trường hợp cần thiết, tham mưu Ban Chỉ huy huy động cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên của các sở, ngành, đơn vị khác tham gia.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc; các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

 


Nơi nhận:
- Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục ATBXHN);
- TT TU; TT HĐND t
ỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VX
1.

CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Vit

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 855/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng   Người ký: Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành: 25/04/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 855/QĐ-UBND

193

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329284