• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Cơ cấu tổ chức của Sở kế hoạch và đầu tư


Văn bản pháp luật về Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

 

Quyết định 855/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Khung năng lực từng vị trí việc làm trong cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh

Tải về Quyết định 855/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 855/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM, KHUNG NĂNG LỰC TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG CƠ QUAN SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

Căn cứ Quyết định số 2043/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ về Phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan tổ chức hành chính của tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quy định số 1198-QĐ/TU ngày 16/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý;

Căn cứ Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 06/11/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 390/SKHĐT-VP ngày 02/3/2020 và Sở Nội vụ tại Văn bản số 362/SNV-XDCQ&TCBC ngày 12/3/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục vị trí việc làm và Khung năng lực tương ứng với từng vị trí việc làm trong cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:

1. Hoàn thiện bản mô tả công việc của từng vị trí việc làm theo Danh mục vị trí việc làm trong cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư đã được phê duyệt.

2. Căn cứ Danh mục vị trí việc làm, Khung năng lực tương ứng với từng vị trí việc làm được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này và chỉ tiêu biên chế được UBND tỉnh giao hàng năm để bố trí số lượng biên chế theo từng vị trí việc làm; thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, người lao động đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, NC1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Tiến Hưng

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM THUỘC CƠ QUAN SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 855/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Tên Vị trí việc làm

Ngạch công chức tối thiểu

Ghi chú

A

Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành

8 VTVL

 

1

Giám đốc

Chuyên viên chính

 

2

Phó Giám đốc

Chuyên viên

 

3

Trưởng phòng

Chuyên viên

 

4

Chánh Thanh tra

Thanh tra viên

 

5

Chánh Văn phòng

Chuyên viên

 

6

Phó Trưởng phòng

Chuyên viên

 

7

Phó Chánh Thanh tra

Thanh tra viên

 

8

Phó Chánh Văn phòng

Chuyên viên

 

B

Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ

8 VTVL

 

1

Quản lý quy hoạch

Chuyên viên

 

2

Tổng hợp kinh tế xã hội

Chuyên viên

 

3

Quản lý kế hoạch và đầu tư (gồm cả vốn ODA)

Chuyên viên

 

4

Thẩm định chủ trương đầu tư

Chuyên viên

 

5

Quản lý về doanh nghiệp và kinh tế tập thể

Chuyên viên

 

6

Quản lý đăng ký kinh doanh

Chuyên viên

 

7

Thanh tra

Thanh tra viên

 

8

Pháp chế

Chuyên viên

 

C

Nhóm hỗ trợ, phục vụ

13 VTVL

 

1

Tổ chức nhân sự

Chuyên viên

 

2

Hành chính tổng hợp

Chuyên viên

 

3

Hành chính một cửa

Chuyên viên

 

4

Quản trị công sở

Chuyên viên

 

5

Công nghệ thông tin

Chuyên viên

 

6

Kế toán

Kế toán viên

 

7

Thủ quỹ

Nhân viên

 

8

Văn thư

Nhân viên

 

9

Lưu trữ

Nhân viên

 

10

Nhân viên kỹ thuật

 

 

11

Lái xe

 

 

12

Phục vụ

 

 

13

Bảo vệ

 

 

 

Tổng cộng (A+B+C)

29 VTVL

 

 

PHỤ LỤC SỐ 2

KHUNG NĂNG LỰC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG CƠ QUAN SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 855/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 của UBND tỉnh)

TT

Vị trí việc làm

Năng lực, kỹ năng

I

Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành

1. Năng lực chung:

a) Về lãnh đạo, quản lý, điều hành:

- Đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý theo quy định hiện hành của Trung ương, của tỉnh;

- Có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo;

- Có khả năng quyết định;

- Có khả năng phối hợp, quy tụ, thương thuyết, tập hợp, đoàn kết; tạo động lực và truyền cảm hứng cho cán bộ, công chức và người lao động;

- Có khả năng nắm bắt, dự báo kịp thời, năng động, linh hoạt; khả năng vận dụng kiến thức, kinh nghiệm vào thực tế quản lý;

- Có năng lực quản lý, điều hành; năng lực sáng tạo; năng lực tổ chức;

- Có phương pháp làm việc dân chủ, khoa học, thực hiện đạo đức công vụ;

- Chịu được áp lực của công việc;

- Am hiểu tình hình chính trị, kinh tế xã hội của địa phương, đất nước, các nước trong khu vực và trên thế giới;

- Tuổi bổ nhiệm lần đầu phải đủ tuổi công tác trọn 05 năm (60 tháng).

b) Về chuyên môn, nghiệp vụ:

- Nắm vững và có năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chế độ, quy định của ngành, của địa phương, của cơ quan, tổ chức về lĩnh vực phụ trách.

- Hiểu biết sâu về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách; có khả năng tham mưu chiến lược về sự phát triển của ngành.

- Có kỹ năng và phương pháp nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất cải tiến nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Có năng lực hướng dẫn, kiểm tra và phối hợp hiệu quả với đồng nghiệp để triển khai thực hiện nhiệm vụ;

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận;

- Trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Trình độ tin học: Có trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Trình độ quản lý nhà nước: Có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (hoặc tương đương) trở lên;

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp lý luận chính trị (hoặc tương đương) trở lên.

2. Kỹ năng chung:

- Kỹ năng lãnh đạo, quản lý; kỹ năng lập kế hoạch; kỹ năng điều hành và tổ chức các cuộc họp;

- Kỹ năng xử lý tình huống; kỹ năng phân tích, tổng hợp; kỹ năng giao tiếp; kỹ năng phối hợp; kỹ năng soạn thảo văn bản; kỹ năng thu thập thông tin.

1

(1) Giám đốc,

(2) Phó Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, thuộc một trong các ngành: Luật, Luật kinh tế, Luật quốc tế, Kinh tế, Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế, Kinh tế công nghiệp, Kinh tế nông nghiệp, Kinh doanh nông nghiệp, Kinh doanh thương mại, Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Quản lý dự án, Quản lý xây dựng, Quản lý công nghiệp, Quản lý tài nguyên rừng, Quản lý thủy sản, Kiến trúc, Kiến trúc cảnh quan, Quy hoạch vùng và đô thị, Công nghệ kỹ thuật kiến trúc, Kỹ thuật xây dựng, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng, Công nghệ kỹ thuật giao thông hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận.

- Trình độ quản lý nhà nước: Có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính (hoặc tương đương) trở lên.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp hoặc cử nhân trở lên.

2

(3) Chánh Thanh tra, (4) Phó Chánh Thanh tra; (5) Trưởng phòng, (6) Phó Trưởng phòng

- Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, thuộc một trong các ngành: Luật, Luật kinh tế, Luật quốc tế, Kinh tế, Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế, Kinh tế công nghiệp, Kinh tế nông nghiệp, Kinh doanh nông nghiệp, Kinh doanh thương mại, Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Quản lý dự án, Quản lý xây dựng, Quản lý công nghiệp, Quản lý tài nguyên rừng, Quản lý thủy sản, Kiến trúc, Kiến trúc cảnh quan, Quy hoạch vùng và đô thị, Công nghệ kỹ thuật kiến trúc, Kỹ thuật xây dựng, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng, Công nghệ kỹ thuật giao thông hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận.

- Trình độ quản lý nhà nước: Có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (hoặc tương đương) trở lên.

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp lý luận chính trị (hoặc tương đương) trở lên.

3

(7) Chánh Văn phòng, (8) Phó Chánh văn phòng

- Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, thuộc một trong các ngành: Luật, Luật kinh tế, Luật quốc tế, Kinh tế, Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế, Kinh tế công nghiệp, Kinh tế nông nghiệp, Khoa học quản lý, Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng, Quản lý nhà nước, Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận.

- Trình độ quản lý nhà nước: Có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (hoặc tương đương) trở lên.

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp lý luận chính trị (hoặc tương đương) trở lên.

II

Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ

1. Năng lực chung:

- Có đạo đức công vụ;

- Chịu được áp lực công việc;

- Nắm vững và thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chế độ, quy định của ngành, của địa phương, của cơ quan, tổ chức về lĩnh vực phụ trách;

- Hiểu biết về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Có kỹ năng và phương pháp nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất cải tiến nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Có năng lực hướng dẫn, kiểm tra và phối hợp hiệu quả với đồng nghiệp để triển khai thực hiện nhiệm vụ;

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận;

- Trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Trình độ Tin học: Có trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Trình độ quản lý nhà nước: Có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (hoặc tương đương) trở lên;

2. Kỹ năng chung:

Kỹ năng xử lý tình huống; kỹ năng phân tích, tổng hợp; kỹ năng giao tiếp; kỹ năng phối hợp; kỹ năng soạn thảo văn bản; kỹ năng thu thập thông tin.

1

(1) Quản lý quy hoạch; (2) Tổng hợp kinh tế xã hội; (3) Quản lý kế hoạch và đầu tư (gồm cả vốn ODA); (4) Thẩm định chủ trương đầu tư; (5) Quản lý đăng ký kinh doanh; (6) Quản lý về doanh nghiệp và kinh tế tập thể

Đại học trở lên, thuộc một trong các ngành: Kinh tế, Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế, Kinh tế công nghiệp, Kinh tế nông nghiệp, Kinh doanh nông nghiệp, Kinh doanh thương mại, Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Quản lý dự án, Quản lý xây dựng, Quản lý công nghiệp, Quản lý tài nguyên rừng, Quản lý thủy sản, Kiến trúc, Kiến trúc cảnh quan, Quy hoạch vùng và đô thị, Công nghệ kỹ thuật kiến trúc, Kỹ thuật xây dựng, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng, Công nghệ kỹ thuật giao thông hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận.

2

(7) Thanh tra

Đại học trở lên, thuộc một trong các ngành: Luật, Luật kinh tế, Luật quốc tế, Kinh tế, Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế, Kinh tế công nghiệp, Kinh tế nông nghiệp, Kinh doanh nông nghiệp, Kinh doanh thương mại, Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Quản lý dự án, Quản lý xây dựng, Quản lý công nghiệp, Quản lý tài nguyên rừng, Quản lý thủy sản, Kiến trúc, Kiến trúc cảnh quan, Quy hoạch vùng và đô thị, Công nghệ kỹ thuật kiến trúc, Kỹ thuật xây dựng, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng, Công nghệ kỹ thuật giao thông hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận.

3

(8) Pháp chế

Đại học trở lên, thuộc một trong các ngành: Luật, Luật kinh tế, Luật quốc tế hoặc các ngành khác phù hợp vị trí việc làm đảm nhận.

III

Vị trí việc làm Hỗ trợ phục vụ

1. Năng lực chung:

- Có đạo đức công vụ;

- Chịu được áp lực của công việc;

- Am hiểu chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công tác; nắm được kiến thức và kỹ năng cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ, lĩnh vực được phân công;

- Nắm được cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

2. Kỹ năng chung:

Xử lý tình huống; kỹ năng giao tiếp; kỹ năng phối hợp; kỹ năng thu thập thông tin.

1

(1) Tổ chức nhân sự; (2) Hành chính tổng hợp; (3) Hành chính một cửa; (4) Quản trị công sở

- Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, thuộc một trong các ngành: Luật, Luật kinh tế, Luật quốc tế, Kinh tế, Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế, Kinh tế công nghiệp, Kinh tế nông nghiệp, Khoa học quản lý, Quản trị nhân lực, Quản, trị văn phòng, Quản lý nhà nước hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận.

- Trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Trình độ Tin học: Có trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Trình độ quản lý nhà nước: Có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (hoặc tương đương) trở lên.

- Kỹ năng: soạn thảo văn bản, phân tích tổng hợp.

2

(5) Công nghệ thông tin

- Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, một trong các ngành: Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin.

- Trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Trình độ Tin học: Có trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Trình độ quản lý nhà nước: Có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (hoặc tương đương) trở lên.

- Kỹ năng: soạn thảo văn bản, phân tích tổng hợp.

3

(6) Kế toán

- Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, thuộc một trong các ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

- Có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch kế toán viên.

- Trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Trình độ Tin học: Có trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Kỹ năng: soạn thảo văn bản, phân tích tổng hợp, sử dụng thành thạo phần mềm kế toán.

4

(7) Thquỹ

Trung cấp trở lên, thuộc một trong các ngành: Kinh tế, Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng.

5

(8) Văn thư;

(9) Lưu trữ

Trung cấp trở lên, thuộc một trong các ngành: Văn thư - Lưu trữ, Lưu trữ học.

6

(10) Nhân viên kỹ thuật

Trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề trở lên ngành: Kỹ thuật cơ khí, Công nghệ thông tin; Kỹ thuật điện, điện tử.

7

(11) Lái xe

Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên; có giấy phép lái xe hạng B2 trở lên; Nam giới.

8

(12) Phục vụ

Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên; Nữ giới.

9

(13) Bảo vệ

Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên, được bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ; Nam giới.

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 855/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh   Người ký: Trần Tiến Hưng
Ngày ban hành: 17/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 855/QĐ-UBND

179

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
442452