• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 857/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập tổ chức tham mưu, tổng hợp, chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp công lập của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn

Tải về Quyết định 857/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 857/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 15 tháng 6 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC TỔ CHỨC THAM MƯU, TỔNG HỢP, CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẮC KẠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số: 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28 tháng 8 năm 2014 của liên bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số: 32/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước;

Căn cứ Quyết định số: 11/2015/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số: 124/STNMT-VP ngày 13 tháng 6 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập các tổ chức tham mưu, tổng hợp, chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp công lập của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn như sau:

1. Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Văn phòng;

b) Thanh tra;

c) Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám;

d) Phòng Tài nguyên nước, Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu;

đ) Phòng Khoáng sản;

e) Phòng Tài nguyên đất;

g) Chi cục Bảo vệ môi trường.

2. Các đơn vị sự nghiệp công lập:

a) Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và Môi trường;

b) Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và Môi trường;

c) Trung tâm Phát triển quỹ đất;

d) Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường;

đ) Văn phòng Đăng ký đất đai (được thành lập tại Quyết định số: 245/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ các Quyết định sau: Quyết định số: 2528/QĐ-UBND ngày 05/12/2008; Quyết định số: 58/QĐ-UBND ngày 09/01/2009; Quyết định số: 1176/QĐ-UBND ngày 07/6/2010; Quyết định số: 1786/QĐ-UBND ngày 01/9/2010; Quyết định số: 2311/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của UBND tỉnh Bắc Kạn.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 857/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn   Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 15/06/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 857/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331562