• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Định mức sử dụng xe ô tô


Văn bản pháp luật về Tài sản công của cơ quan

 

Quyết định 857/QĐ-UBND năm 2019 về tạm thời tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (xe ô tô cứu thương) cho ngành y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Tải về Quyết định 857/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 857/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TẠM THỜI TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG (XE Ô TÔ CỨU THƯƠNG) CHO NGÀNH Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Trên cơ sở ý kiến của: Bộ Y tế tại Công văn số 3623/BYT-KHTC ngày 25/6/2019, Bộ Tài chính tại Công văn số 9793/BTC-QLCS ngày 21/8/2019 và ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 341/HĐND-KTNS ngày 18/10/2019; xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Công văn số 1816/SYT-KHTC ngày 16/8/2019 và đề xuất của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 26/TTr-STC ngày 31/10/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tạm thời tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (xe ô tô cứu thương) cho các đơn vị của ngành y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, như sau:

STT

Đơn vị sử dụng xe ô tô chuyên dùng

Tiêu chuẩn, định mức
(số lượng )

Chủng loại

Mức giá/1xe
(nghìn đồng)

1

2

3

4

5

1

Trung tâm y tế các huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

3

Xe ô tô cứu thương

1.080.000

2

Bệnh viện Lao và Bệnh phi tỉnh Qung Ngãi

2

Xe ô tô cứu thương

1.080.000

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giám đốc: Sở Y tế, Trung tâm y tế các huyện, Bệnh viện Lao và Bệnh viện phổi tỉnh căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (xe ô tô cứu thương) quy định tại Điều 1 Quyết định này để làm cơ sở triển khai thực hiện việc mua sắm theo quy định.

2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2019.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Giám đốc Trung tâm y tế các huyện; Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh viện phổi tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP (KT, VX), KGVX, CBTH;
- Lưu: VT, KT an
130.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Phiên

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 857/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi   Người ký: Võ Phiên
Ngày ban hành: 06/11/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 857/QĐ-UBND

127

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
431007