• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Quyết định 859/QĐ-UBND năm 2016 kiện toàn Ban chỉ đạo Đề án truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Tải về Quyết định 859/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 859/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN DẪN, PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 253/STTTT-BCVT ngày 14/3/2016 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 547/SNV-TCBC ngày 25/3/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

- Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Kim Hòa, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

- Phó Trưởng ban thường trực;

3. Ông Phạm Duy Lộc, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

- Phó trưởng ban;

4. Ông Nguyễn Chí Hoài, Phó Giám đốc Đài PTTH Khánh Hòa

- Phó trưởng ban;

5. Ông Lê Hữu Thọ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Ủy viên;

6. Ông Huỳnh Kỳ Hạnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

- Ủy viên;

7. Ông Cao Đình Phần, Phó Giám đốc Sở Công Thương

- Ủy viên;

8. Ông Nguyễn Văn Nhựt, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Ủy viên;

9. Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Phó Giám đốc Sở Tài chính

- Ủy viên;

10. Ông Nguyễn Sỹ Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Nha Trang

- Ủy viên;

11. Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Cam Ranh

- Ủy viên;

12. Ông Lê Bá Thuận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa

- Ủy viên;

13. Bà Nguyễn Thị Kim Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Diên Khánh

- Ủy viên;

14. Bà Trần Mai Thị Kim Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm

- Ủy viên;

15. Ông Mấu Văn Phi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh

- Ủy viên;

16. Ông Trần Ngọc Khiêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vạn Ninh

- Ủy viên;

17. Bà Bo Bo Thị Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn

- Ủy viên;

18. Mời bà Thái Thị Lệ Hằng, Phó Tổng Biên tập báo Khánh Hòa

- Ủy viên.

Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Ban Chỉ đạo được mời các chuyên gia trong và ngoài nước để tham khảo ý kiến khi cần thiết.

Trưởng ban, Phó Trưởng ban thường trực được sử dụng con dấu nơi cơ quan công tác đđiều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính thẩm định để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo:

1. Ban Chỉ đạo có trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

Xem xét, tham gia ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Chỉ đạo việc thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn toàn tỉnh.

Quyết định thời điểm kết thúc truyền hình tương tự mặt đất để chuyển sang truyền hình smặt đất trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định của Chính phủ.

2. Chỉ đạo các Sở, ngành và địa phương phối hợp tổ chức thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án s hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo đúng Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020.

3. Tổ chức thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 14/6/2012.

4. Tổng kết, đánh giá và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Đề án shóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch Thông tin tuyên truyền về số hóa truyền hình theo từng giai đoạn, để điều chỉnh, bổ sung lộ trình shóa cho phù hợp với thực tế.

Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo có trách nhiệm:

1. Phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên.

2. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

3. Ban hành Quyết định thành lập Tổ Thư ký giúp việc cho Ban Chỉ đạo.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1481/QĐ-CTUBND ngày 09/6/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc thay thế thành viên Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 tỉnh Khánh Hòa.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Tổng biên tập Báo Khánh Hòa; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ TTTT;
- TT Tỉnh ủy (để b/c);
- Lưu: VT,NN, QP.

CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 859/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Lê Đức Vinh
Ngày ban hành: 04/04/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 859/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331639