• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Cơ quan thuộc Chính phủ

 

Quyết định 86/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương các các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội, đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Quyết định 86/QĐ-TTg
Bản Tiếng Việt

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 86/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH NHIỆM VỤ QUY HOẠCH XÂY DỰNG HỆ THNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG CỦA CÁC ĐOÀN THỂ TẠI THỦ ĐÔ HÀ NỘI, ĐN NĂM 2030

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tchức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật Thủ đô ngày 21 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 837/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2014 về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội, đến năm 2030;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội, đến năm 2030 với nội dung sau:

- Điều chỉnh điểm c, mục 3, Điều 1 của Quyết định số 837/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2014 với nội dung như sau:

“c) Lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu trụ sở bộ, ngành trung ương tập trung tại Khu trung tâm Tây Hồ Tây với quy mô khoảng 20 ha và Khu Mễ Trì với quy mô khoảng 55 ha; lựa chọn mô hình quy hoạch, đề xuất giải pháp quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan, sử dụng đất đai, quy hoạch hệ thống hạ tng kỹ thuật và lập hsơ quy hoạch theo quy định pháp luật, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt”.

- Điều chỉnh mục 5, Điều 1 của Quyết định số 837/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2014 v tchức thực hiện với nội dung như sau:

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành đồ án và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý II năm 2017”.

Điều 2. Các nội dung còn lại được giữ nguyên và thực hiện theo Quyết định số 837/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2014.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, NC, QHĐP, KGVX;
- Lưu: VT, CN (3b).KN 49

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Điều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 với nội dung chủ yếu như sau:
...

5. Tổ chức thực hiện:

- Cấp phê duyệt: Thủ tướng Chính phủ.

- Cơ quan thẩm định và trình duyệt: Bộ Xây dựng.

- Thời gian thực hiện: 09 tháng khi nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 với nội dung chủ yếu như sau:
...

3. Các yêu cầu nội dung lập quy hoạch
...

c) Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500: Khu trụ sở Bộ, ngành trung ương tập trung tại khu trung tâm Tây Hồ Tây với quy mô khoảng 35 ha và khu Mễ Trì với quy mô khoảng 30 ha: Lựa chọn mô hình quy hoạch, đề xuất giải pháp quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan, sử dụng đất đai, quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và lập hồ sơ quy hoạch theo quy định của pháp luật, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 86/QĐ-TTg   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 19/01/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 86/QĐ-TTg

423

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
337884