• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 861/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của các Sở, Ban, Ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Tải về Quyết định 861/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 861/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 15 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH; ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN ĐƯỢC TÍCH HỢP, CUNG CẤP TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2020;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của các Sở, Ban, Ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH; ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN ĐƯỢC TÍCH HỢP, CUNG CẤP TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT

Tên thủ tục hành chính

Cơ quan thực hiện

Được phê duyệt tại Quyết định 411/QĐ-TTg

Ngoài danh mục được phê duyệt tại Quyết định 411/QĐ-TTg

1

Đăng ký thành lập doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

x

 

2

Thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu đối với doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

x

 

3

Liên thông Đăng ký thành lập doanh nghiệp và cấp mã số đơn vị bảo hiểm xã hội

Sở Kế hoạch và Đầu tư

x

 

4

Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

x

5

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

x

6

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

x

7

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

x

8

Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

x

9

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

x

10

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

x

11

Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

x

12

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

x

13

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp đổi mới doanh nghiệp nhà nước

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

x

14

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do thừa kế

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

x

15

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức được thừa kế phần vốn của chủ sở hữu, công ty đăng ký chuyển đổi sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

x

16

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

x

17

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác hoặc công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

x

18

Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

x

19

Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

x

20

Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

x

21

Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

x

22

Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

x

23

Thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông tin người đại diện theo ủy quyền (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

x

24

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

x

25

Đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

x

26

Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

x

27

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

x

28

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thay thế cho nội dung đăng ký hoạt động trong Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh văn phòng đại diện do cơ quan đăng ký đầu tư cấp mà không thay đổi nội dung đăng ký hoạt động

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

x

29

Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

x

30

Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

x

31

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

x

32

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

x

33

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

x

34

Thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty cổ phần không phải là công ty cổ phần đại chúng

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

x

35

Thông báo cập nhật thông tin cổ đông là cá nhân nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (đối với công ty cổ phần)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

x

36

Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

x

37

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc chia doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

x

38

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên từ việc chia doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

x

39

Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc chia doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

x

40

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ việc tách doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

x

41

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên từ việc tách doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

x

42

Đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc tách doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

x

43

Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

x

44

Sáp nhập doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

x

45

Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

x

46

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

x

47

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

x

48

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

x

49

Thông báo tạm ngừng kinh doanh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

x

50

Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

x

51

Giải thể doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

x

52

Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo Quyết định của Tòa án

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

x

53

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

x

54

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

x

55

Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

x

56

Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

x

57

Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

x

58

Khai báo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

x

59

Cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

x

60

Cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

x

61

Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

x

62

Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

x

63

Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

x

64

Điều chỉnh Quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước ngày 01 tháng 7 năm 2004

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

x

65

Cấp Chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

x

66

Cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

x

67

Cung cấp dữ liệu đất đai

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

x

68

Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

x

69

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

x

70

Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

x

71

Cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

x

72

Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ

Sở Tài nguyên và Môi trường

x

 

73

Đăng ký giao dịch bảo đảm (đối với đất tổ chức)

Sở Tài nguyên và Môi trường

x

 

74

Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

x

75

Cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

x

76

Quyết định mua sắm thuê tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập dự án đầu tư

Sở Tài chính

 

x

77

Quyết định điều chuyển tài sản công

Sở Tài chính

 

x

78

Quyết định thanh lý tài sản công

Sở Tài chính

 

x

79

Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia

Sở Giáo dục và Đào tạo

x

 

80

Đăng ký xét tuyển đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy

Sở Giáo dục và Đào tạo

x

 

81

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Sở Giáo dục và Đào tạo

x

 

82

Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

x

83

Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

x

84

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

x

85

Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước

Sở Y tế

x

 

86

Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước

Sở Y tế

x

 

87

Cấp Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

x

 

88

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật Dược) theo hình thức xét hồ sơ

Sở Y tế

 

x

89

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (trường hợp hư hỏng, mất)

Sở Y tế

 

x

90

Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

Sở Y tế

 

x

91

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở thay đổi loại hình kinh doanh hoặc phạm vi kinh doanh dược mà có thay đổi điều kiện kinh doanh, thay đổi địa điểm kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

Sở Y tế

 

x

92

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền)

Sở Y tế

 

x

93

Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc

Sở Y tế

 

x

94

Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc

Sở Y tế

 

x

95

Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Sở Y tế

 

x

96

Lĩnh vực khám chữa bệnh

Sở Y tế

 

x

97

Đề nghị phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

Sở Y tế

 

x

98

Đề nghị phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

Sở Y tế

 

x

99

Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện việc khám sức khỏe thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

 

x

100

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

 

x

101

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

Sở Y tế

 

x

102

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo

Sở Y tế

 

x

103

Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe lái xe thuộc thẩm quyền Sở Y tế

Sở Y tế

 

x

104

Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

 

x

105

Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

 

x

106

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

 

x

107

Cấp Giấy phép hoạt động đối với Phòng khám Đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

 

x

108

Cấp Giấy phép hoạt động đối với Phòng khám Chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

 

x

109

Cấp Giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

 

x

110

Cấp Giấy phép hoạt động đối với phòng khám, tư vấn và điều trị dự phòng thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

 

x

111

Cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc

Sở Y tế

 

x

112

Công bố đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ thẩm mỹ

Sở Y tế

 

x

113

Công bố đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ xoa bóp (massage)

Sở Y tế

 

x

114

Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế cấp xã

Sở Y tế

 

x

115

Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

 

x

116

Cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm

Sở Y tế

 

x

117

Cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

 

x

118

Điều chỉnh Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức, nhân sự hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

 

x

119

Cấp Giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Sở Y tế

 

x

120

Cấp Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền

Sở Y tế

 

x

121

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Sở Y tế

 

x

122

Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

Sở Y tế

 

x

123

Cấp Giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

Sở Thông tin và Truyền thông

 

x

124

Cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Sở Thông tin và Truyền thông

 

x

125

Cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

Sở Thông tin và Truyền thông

 

x

126

Cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Sở Thông tin và Truyền thông

 

x

127

Cấp lại Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Sở Thông tin và Truyền thông

 

x

128

Cấp đổi Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Sở Thông tin và Truyền thông

 

x

129

Cấp Giấy phép hoạt động in

Sở Thông tin và Truyền thông

 

x

130

Cấp lại Giấy phép hoạt động in

Sở Thông tin và Truyền thông

 

x

131

Đăng ký hoạt động cơ sở in

Sở Thông tin và Truyền thông

 

x

132

Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

Sở Thông tin và Truyền thông

 

x

133

Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

Sở Thông tin và Truyền thông

 

x

134

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

Sở Thông tin và Truyền thông

 

x

135

Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

Sở Thông tin và Truyền thông

 

x

136

Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

Sở Thông tin và Truyền thông

 

x

137

Cấp Giấy phép bưu chính

Sở Thông tin và Truyền thông

 

x

138

Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn

Sở Thông tin và Truyền thông

 

x

139

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính

Sở Thông tin và Truyền thông

 

x

140

Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

Sở Thông tin và Truyền thông

 

x

141

Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

Sở Thông tin và Truyền thông

 

x

142

Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

Sở Thông tin và Truyền thông

 

x

143

Cho phép họp báo (trong nước)

Sở Thông tin và Truyền thông

 

x

144

Cho phép họp báo (nước ngoài)

Sở Thông tin và Truyền thông

 

x

145

Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)

Sở Thông tin và Truyền thông

 

x

146

Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

Sở Thông tin và Truyền thông

 

x

147

Thay đổi nội dung ghi trong Giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)

Sở Thông tin và Truyền thông

 

x

148

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Sở Thông tin và Truyền thông

 

x

149

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Sở Thông tin và Truyền thông

 

x

150

Cấp lại Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Sở Thông tin và Truyền thông

 

x

151

Gia hạn Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Sở Thông tin và Truyền thông

 

x

152

Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

Sở Thông tin và Truyền thông

 

x

153

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

Sở Thông tin và Truyền thông

 

x

154

Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức,doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Sở Thông tin và Truyền thông

 

x

155

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

Sở Thông tin và Truyền thông

 

x

156

Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên

Sở Thông tin và Truyền thông

 

x

157

Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt

Sở Thông tin và Truyền thông

 

x

158

Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2,G3,G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

Sở Thông tin và Truyền thông

 

x

159

Thông báo thay đổi cơ cấu, tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên

Sở Thông tin và Truyền thông

 

x

160

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Sở Nội vụ

 

x

161

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề

Sở Nội vụ

 

x

162

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích đột xuất

Sở Nội vụ

 

x

163

Thủ tục báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ và Đại hội bất thường của hội

Sở Nội vụ

 

x

164

Thẩm định dự án/thẩm định thiết kế cơ sở đầu tư các dự án hoặc điều chỉnh dự án/điều chỉnh thiết kế cơ sở công trình điện (đối với các dự án có ảnh hưởng đến cộng đồng, các TTHC thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định 1061/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 về việc ban hành Quy trình một cửa liên thông giữa cơ quan Nhà nước và Điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn)

Sở Công Thương

x

 

165

Thẩm định thiết kế xây dựng/thiết kế xây dựng điều chỉnh; thẩm định thiết kế bản vẽ thi công dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công xây dựng điều chỉnh công trình điện (trường hợp thiết kế 1 bước) (đối với các dự án có ảnh hưởng đến cộng đồng, các TTHC thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định 1061/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 về việc ban hành Quy trình một cửa liên thông giữa cơ quan Nhà nước và Điện lực trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới trung áp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn)

Sở Công Thương

x

 

166

Thông báo hoạt động khuyến mại

Sở Công Thương

x

 

167

Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

Sở Công Thương

x

 

168

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

Sở Công Thương

 

x

169

Câp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

Sở Công Thương

 

x

170

Câp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG

Sở Công Thương

 

x

171

Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

Sở Công Thương

 

x

172

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

Sở Công Thương

 

x

173

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG

Sở Công Thương

 

x

174

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

Sở Công Thương

 

x

175

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

Sở Công Thương

 

x

176

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

Sở Công Thương

 

x

177

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

Sở Công Thương

 

x

178

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

Sở Công Thương

 

x

179

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

Sở Công Thương

 

x

180

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Sở Công Thương

 

x

181

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Sở Công Thương

 

x

182

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Sở Công Thương

 

x

183

Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Sở Công Thương

 

x

184

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Sở Công Thương

 

x

185

Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Sở Công Thương

 

x

186

Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Sở Công Thương

 

x

187

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Sở Công Thương

 

x

188

Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Sở Công Thương

 

x

189

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV)

Sở Công Thương

 

x

190

Cấp Giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương

Sở Công Thương

 

x

191

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương

Sở Công Thương

 

x

192

Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương

Sở Công Thương

 

x

193

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương

Sở Công Thương

 

x

194

Cấp Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương

Sở Công Thương

 

x

195

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương

Sở Công Thương

 

x

196

Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV tại địa phương

Sở Công Thương

 

x

197

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35kV tại địa phương

Sở Công Thương

 

x

198

Cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

Sở Xây dựng

x

 

199

Cấp lại Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III

Sở Xây dựng

x

 

200

Điều chỉnh, bổ sung Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (về lĩnh vực hoạt động và hạng)

Sở Xây dựng

x

 

201

Chuyển đổi Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân nước ngoài

Sở Xây dựng

x

 

202

Cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III

Sở Xây dựng

x

 

203

Cấp nâng hạng Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III

Sở Xây dựng

x

 

204

Điều chỉnh, bổ sung Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III

Sở Xây dựng

x

 

205

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III (đối với trường hợp bị thu hồi quy định tại điểm b, c, d Khoản 2, Điều 44a, NĐ số 100/2018/NĐ-CP do giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; cho thuê, cho mượn, thuê, mượn hoặc cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề; sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ hành nghề)

Sở Xây dựng

x

 

206

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn)

Sở Xây dựng

x

 

207

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III do lỗi của cơ quan cấp

Sở Xây dựng

x

 

208

Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng

Sở Xây dựng

x

 

209

Cấp Giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình không theo tuyến nằm trên các tuyến, trục đường chính trong đô thị và nhà ở riêng lẻ có quy mô từ 08 tầng trở lên (mặt cắt ngang đường ≥ 30m); công trình theo tuyến trong và ngoài đô thị; công trình quảng cáo của tổ chức và cá nhân có diện tích ≥ 20m2 và < 40m2 gắn vào công trình xây dựng có sẵn (nhà ở) trong đô thị; công trình cấp III có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn cộng đồng (trừ nhà ở riêng lẻ); Cấp Giấy phép xây dựng công trình nằm trong khu di tích lịch sử - văn hóa cách mạng được xếp hạng và các công trình khác được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền (trừ nhà ở riêng lẻ)

Sở Xây dựng

 

x

210

Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại Giấy phép xây dựng đối với công trình nằm trên các tuyến, trục đường chính trong đô thị và nhà ở riêng lẻ có quy mô từ 08 tầng trở lên (mặt cắt ngang đường ≥ 30m); công trình theo tuyến trong và ngoài đô thị; công trình quảng cáo của tổ chức và cá nhân có diện tích ≥ 20m2 và < 40m2 gắn vào công trình xây dựng có sẵn (nhà ở) trong đô thị; công trình cấp III có ảnh hưởng lớn đến cảnh quan, môi trường và an toàn cộng đồng (trừ nhà ở riêng lẻ); công trình nằm trong khu di tích lịch sử - văn hóa cách mạng và các công trình khác được Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền (trừ nhà ở riêng lẻ)

Sở Xây dựng

 

x

211

Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng

Sở Xây dựng

 

x

212

Đăng ký công bố thông tin người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, văn phòng giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép hoạt động

Sở Xây dựng

 

x

213

Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin

Sở Xây dựng

 

x

214

Cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C

Sở Xây dựng

 

x

215

Điều chỉnh Giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C

Sở Xây dựng

 

x

216

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng

Sở Xây dựng

 

x

217

Gia hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tổ chức nước ngoài

Sở Xây dựng

 

x

218

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại khoản 5, Điều 9, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

Sở Xây dựng

 

x

219

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại khoản 6, Điều 9, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

Sở Xây dựng

 

x

220

Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại đối với trường hợp chỉ định chủ đầu tư quy định tại Khoản 2, Điều 18, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

Sở Xây dựng

 

x

221

Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn ngoài ngân sách Nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

 

x

222

Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh

Sở Xây dựng

 

x

223

Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua

Sở Xây dựng

 

x

224

Cho thuê, cho mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước

Sở Xây dựng

 

x

225

Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước

Sở Xây dựng

 

x

226

Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước

Sở Xây dựng

 

x

227

Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư

Sở Xây dựng

 

x

228

Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố quyết định đầu tư

Sở Xây dựng

 

x

229

Cấp mới Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Sở Xây dựng

 

x

230

Cấp lại (cấp đổi) Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Sở Xây dựng

 

x

231

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam

Sở Tư pháp

x

 

232

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam)

Sở Tư pháp

x

 

233

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)

Sở Tư pháp

x

 

234

Chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư

Sở Tư pháp

 

x

235

Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

Sở Tư pháp

 

x

236

Hợp nhất công ty luật

Sở Tư pháp

 

x

237

Sáp nhập công ty luật

Sở Tư pháp

 

x

238

Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh

Sở Tư pháp

 

x

239

Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật

Sở Tư pháp

 

x

240

Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyển đổi từ công ty luật nước ngoài

Sở Tư pháp

 

x

241

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

Sở Tư pháp

 

x

242

Đăng ký hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật

Sở Tư pháp

 

x

243

Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm Tư vấn pháp luật

Sở Tư pháp

 

x

244

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật, Chi nhánh Trung tâm Tư vấn pháp luật

Sở Tư pháp

 

x

245

Chấm dứt hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật trong trường hợp theo quyết định của tổ chức chủ quản

Sở Tư pháp

 

x

246

Chấm dứt hoạt động Trung tâm Tư vấn pháp luật trong trường hợp bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động

Sở Tư pháp

 

x

247

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh Trung tâm Tư vấn pháp luật

Sở Tư pháp

 

x

248

Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật

Sở Tư pháp

 

x

249

Thu hồi thẻ tư vấn viên pháp luật

Sở Tư pháp

 

x

250

Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật

Sở Tư pháp

 

x

251

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật, chi nhánh (trong trường hợp Trung tâm Tư vấn pháp luật, Chi nhánh bị xử phạt vi phạm hành chính với hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy đăng ký hoạt động không thời hạn)

Sở Tư pháp

 

x

252

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật, chi nhánh (trong trường hợp Trung tâm Tư vấn pháp luật, Chi nhánh không đủ số lượng luật sư, tư vấn viên pháp luật theo quy định của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP)

Sở Tư pháp

 

x

253

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng

Sở Tư pháp

 

x

254

Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

Sở Tư pháp

 

x

255

Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sở Tư pháp

 

x

256

Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

Sở Tư pháp

 

x

257

Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng

Sở Tư pháp

 

x

258

Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

Sở Tư pháp

 

x

259

Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

Sở Tư pháp

 

x

260

Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự)

Sở Tư pháp

 

x

261

Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự (trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi và trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể)

Sở Tư pháp

 

x

262

Tạm đình chỉ hành nghề công chứng

Sở Tư pháp

 

x

263

Hủy bỏ Quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng

Sở Tư pháp

 

x

264

Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp

Sở Giao thông Vận tải

x

 

265

Cấp mới Giấy phép lái xe

Sở Giao thông Vận tải

x

 

266

Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten- nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt

Sở Giao thông Vận tải

x

 

267

Cấp lại phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt

Sở Giao thông Vận tải

x

 

268

Cấp Giấy phép xe ô tô tập lái

Sở Giao thông Vận tải

 

x

269

Thủ tục thẩm định, phê duyệt/điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư đối với dự án nhóm B

Sở Giao thông Vận tải

 

x

270

Thủ tục thẩm định, phê duyệt/điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư đối với dự án nhóm C

Sở Giao thông Vận tải

 

x

271

Thủ tục thẩm định, phê duyệt/điều chỉnh thiết kế xây dựng và dự toán công trình sử dụng vốn đầu tư công do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đối với công trình cấp II, III

Sở Giao thông Vận tải

 

x

272

Thủ tục thẩm định, phê duyệt/điều chỉnh thiết kế xây dựng và dự toán công trình sử dụng vốn đầu tư công do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đối với công trình có cấp khác cấp II, III

Sở Giao thông Vận tải

 

x

273

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

 

x

274

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

 

x

275

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

 

x

276

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

 

x

277

Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

 

x

278

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

 

x

279

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

 

x

280

Thủ tục cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

 

x

281

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách Nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Sở Khoa học và Công nghệ

 

x

282

Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

Sở Khoa học và Công nghệ

 

x

283

Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

Sở Khoa học và Công nghệ

 

x

284

Thủ tục cấp và cấp lại Chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)

Sở Khoa học và Công nghệ

 

x

285

Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang y tế)

Sở Khoa học và Công nghệ

 

x

286

Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế)

Sở Khoa học và Công nghệ

 

x

287

Sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang y tế)

Sở Khoa học và Công nghệ

 

x

288

Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang y tế)

Sở Khoa học và Công nghệ

 

x

289

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

x

290

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

x

291

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

x

292

Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

x

293

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

x

294

Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

x

295

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

x

296

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng, thay đổi thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

x

297

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

x

298

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

x

299

Cấp Giấy phép nuôi trồng thủy sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

x

300

Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

x

301

Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

x

302

Công nhận làng nghề

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

x

303

Công nhận nghề truyền thống

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

x

304

Công nhận làng nghề truyền thống

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

x

305

Cấp Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

x

306

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

x

307

Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

308

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

309

Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

310

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

311

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

312

Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

313

Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

314

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

315

Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: Hạng 1-3 sao đối với cơ sở lưu trú du lịch (khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch)

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

316

Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

317

Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

318

Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

319

Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

320

Thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

321

Thủ tục công nhận điểm du lịch

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

322

Thủ tục công nhận khu du lịch cấp tỉnh

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

323

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

324

Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

325

Thủ tục cấp đổi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

326

Thủ tục thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

327

Thủ tục thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

328

Thủ tục thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

329

Câp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

330

Cấp sửa đổi, bổ sung Giây phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

331

Cấp lại Giây phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

332

Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

333

Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

334

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

335

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

336

Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

337

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 2.000 bản trở lên

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

338

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

339

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

340

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

341

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

342

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

343

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

344

Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ về chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

345

Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

346

Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

347

Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

348

Cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

349

Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

350

Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

351

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

352

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

353

Chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

354

Cấp Giấy phép kinh doanh vũ trường

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

355

Đăng ký tổ chức lễ hội

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

356

Thông báo tổ chức lễ hội

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

357

Cấp Giấy phép triển lãm mỹ thuật

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

358

Cấp Giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

359

Cấp Giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

360

Cấp Giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

361

Cấp Giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

362

Cấp Giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

363

Cấp Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

364

Cấp Giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

365

Cấp Giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

366

Cấp Giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

367

Cấp Giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

368

Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

369

Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

370

Xác nhận đủ điều kiện cấp Giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

371

Cấp Giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

372

Cấp Giấy phép khai quật khẩn cấp

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

373

Cấp Chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

374

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

375

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

376

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

377

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

378

Cấp Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

379

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

380

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

381

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

382

Cấp Giấy phép phổ biến phim

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

383

Câp giây phép phổ biên phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)

Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

x

384

Cấp Giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Ban Quản lý các khu công nghiệp

x

 

385

Cấp lại Giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Ban Quản lý các khu công nghiệp

x

 

386

Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Ban Quản lý các khu công nghiệp

x

 

387

Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội tỉnh

x

 

388

Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; cấp sổ bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội tỉnh

x

 

389

Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế (trừ trường hợp đề nghị cộng nối thời gian công tác trước năm 1995)

Bảo hiểm xã hội tỉnh

x

 

390

Giải quyết hưởng chế độ ốm đau

Bảo hiểm xã hội tỉnh

x

 

391

Giải quyết hưởng chế độ thai sản

Bảo hiểm xã hội tỉnh

x

 

392

Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Bảo hiểm xã hội tỉnh

x

 

393

Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích

Bảo hiểm xã hội tỉnh

x

 

394

Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác

Bảo hiểm xã hội tỉnh

x

 

395

Người hưởng lĩnh chế độ bảo hiểm xã hội bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi tài khoản cá nhân, hoặc thay đổi nơi nhận trong địa bàn tỉnh

Bảo hiểm xã hội tỉnh

x

 

396

Nộp tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội tỉnh

x

 

397

Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người chỉ tham gia bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội tỉnh

 

x

398

Giải quyết hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 613/QĐ-TTg

Bảo hiểm xã hội tỉnh

 

x

399

Cấp lại sổ bảo hiểm xã hội do mất, hỏng; cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội tỉnh

 

x

400

Thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Công an tỉnh

x

 

401

Xác nhận số chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ căn cước công dân

Công an tỉnh

x

 

402

Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông

Công an tỉnh

x

 

403

Lưu trú và tiếp nhận lưu trú

Công an tỉnh

x

 

404

Liên thông các thủ tục cấp điện qua lưới điện hạ áp, trung áp

Điện lực tỉnh

x

 

405

Thanh toán tiền điện

Điện lực tỉnh

 

x

406

Thay đổi công suất sử dụng điện/ Thay đổi loại công tơ 01 pha, 03 pha

Điện lực tỉnh

 

x

407

Thay đổi vị trí đo, đếm

Điện lực tỉnh

 

x

408

Thay đổi mục đích sử dụng điện

Điện lực tỉnh

 

x

409

Thay đổi định mức sử dụng điện

Điện lực tỉnh

 

x

410

Thay đổi chủ thể Hợp đồng mua bán điện

Điện lực tỉnh

 

x

411

Thay đổi thông tin đã đăng ký

Điện lực tỉnh

 

x

412

Thay đổi hình thức thanh toán tiền điện

Điện lực tỉnh

 

x

413

Gia hạn Hợp đồng mua bán điện

Điện lực tỉnh

 

x

414

Chấm dứt Hợp đồng mua bán điện

Điện lực tỉnh

 

x

415

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

UBND cấp huyện

x

 

416

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

UBND cấp huyện

 

x

417

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

UBND cấp huyện

 

x

418

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

UBND cấp huyện

 

x

419

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

UBND cấp huyện

 

x

420

Đăng ký thành lập hợp tác xã

UBND cấp huyện

 

x

421

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

UBND cấp huyện

 

x

422

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

UBND cấp huyện

 

x

423

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

UBND cấp huyện

 

x

424

Đăng ký khi hợp tác xã chia

UBND cấp huyện

 

x

425

Đăng ký khi hợp tác xã tách

UBND cấp huyện

 

x

426

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

UBND cấp huyện

 

x

427

Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

UBND cấp huyện

 

x

428

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)

UBND cấp huyện

 

x

429

Giải thể tự nguyện hợp tác xã

UBND cấp huyện

 

x

430

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

UBND cấp huyện

 

x

431

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

UBND cấp huyện

 

x

432

Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

UBND cấp huyện

 

x

433

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

UBND cấp huyện

 

x

434

Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

UBND cấp huyện

 

x

435

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

UBND cấp huyện

 

x

436

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

UBND cấp huyện

 

x

437

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

UBND cấp huyện

 

x

438

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

UBND cấp huyện

 

x

439

Câp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện

UBND cấp huyện

 

x

440

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

UBND cấp huyện

 

x

441

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

UBND cấp huyện

 

x

442

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

UBND cấp huyện

 

x

443

Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

UBND cấp huyện

 

x

444

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu

UBND cấp huyện

 

x

445

Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu

UBND cấp huyện

 

x

446

Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

UBND cấp huyện

 

x

447

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

UBND cấp huyện

 

x

448

Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

UBND cấp huyện

 

x

449

Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp

UBND cấp huyện

 

x

450

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

UBND cấp huyện

 

x

451

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

UBND cấp huyện

 

x

452

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

UBND cấp huyện

 

x

453

Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở

UBND cấp huyện

 

x

454

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

UBND cấp huyện

 

x

455

Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

UBND cấp huyện

 

x

456

Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở

UBND cấp huyện

 

x

457

Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

UBND cấp huyện

 

x

458

Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

UBND cấp huyện

 

x

459

Cấp Giấy phép kinh doanh karaoke

UBND cấp huyện

 

x

460

Đăng ký tổ chức lễ hội

UBND cấp huyện

 

x

461

Thông báo tổ chức lễ hội

UBND cấp huyện

 

x

462

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

UBND cấp huyện

 

x

463

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

UBND cấp huyện

 

x

464

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

UBND cấp huyện

 

x

465

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

UBND cấp huyện

 

x

466

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

UBND cấp huyện

 

x

467

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

UBND cấp huyện

 

x

468

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

UBND cấp huyện

 

x

469

Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập dự án đầu tư

UBND cấp huyện

 

x

470

Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

UBND cấp huyện

 

x

471

Quyết định điều chuyển tài sản công

UBND cấp huyện

 

x

472

Quyết định bán tài sản công

UBND cấp huyện

 

x

473

Quyết định thanh lý tài sản công

UBND cấp huyện

 

x

474

Quyết định tiêu hủy tài sản công

UBND cấp huyện

 

x

475

Đăng ký giao dịch bảo đảm

UBND cấp huyện

x

 

476

Cung cấp dữ liệu đất đai

UBND cấp huyện

 

x

477

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất

UBND cấp huyện

 

x

478

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

UBND cấp huyện

 

x

479

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

UBND cấp huyện

 

x

480

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

UBND cấp huyện

 

x

481

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

UBND cấp huyện

 

x

482

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

UBND cấp huyện

 

x

483

Thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy

UBND cấp huyện

 

x

484

Thủ tục thẩm định việc thành lập mới đơn vị sự nghiệp công lập

UBND cấp huyện

 

x

485

Thủ tục thành lập hội

UBND cấp huyện

 

x

486

Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội

UBND cấp huyện

 

x

487

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

UBND cấp xã

 

x

488

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

UBND cấp xã

 

x

489

Đăng ký khai sinh

UBND cấp xã

x

 

490

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

UBND cấp xã

x

 

491

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi

UBND cấp xã

 

x

492

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi

UBND cấp xã

 

x

493

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

UBND cấp xã

 

x

494

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

UBND cấp xã

 

x

495

Đăng ký nuôi con nuôi trong nước

UBND cấp xã

 

x

496

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

UBND cấp xã

 

x

497

Công nhận tuyên truyền viên pháp luật

UBND cấp xã

 

x

498

Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

UBND cấp xã

 

x

499

Đăng ký lại khai sinh

UBND cấp xã

 

x

500

Đăng ký khai tử

UBND cấp xã

 

x

501

Đăng ký lại khai tử

UBND cấp xã

 

x

502

Đăng ký giám hộ

UBND cấp xã

 

x

503

Đăng ký chấm dứt giám hộ

UBND cấp xã

 

x

504

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

UBND cấp xã

 

x

505

Cấp bản sao từ sổ gốc

UBND cấp xã

 

x

506

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

UBND cấp xã

 

x

507

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

UBND cấp xã

 

x

508

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

UBND cấp xã

 

x

509

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

UBND cấp xã

 

x

510

Thông báo tổ chức lễ hội

UBND cấp xã

 

x

511

Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

UBND cấp xã

 

x

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 861/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn   Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 15/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 861/QĐ-UBND

96

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446278