• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 864/QĐ-UBND năm 2021 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 18/2020/QĐ-TTg về thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Tải về Quyết định 864/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 864/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 14 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/2020/QĐ-TTG NGÀY 10/6/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ THIẾT LẬP KHU VỰC CẤM BAY, KHU VỰC HẠN CHẾ BAY ĐỐI VỚI TÀU BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI VÀ CÁC PHƯƠNG TIỆN BAY SIÊU NHẸ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg ngày 10/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ;

Căn cứ Kế hoạch số 346/KH-BCĐ ngày 26/02/2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về việc triển khai thực hiện Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ;

Theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tại Tờ trình số 1076/TTr-BCH ngày 31 tháng 3 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết này Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg ngày 10/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Giao Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (Thường trực Ban Chỉ đạo Phông không nhân dân) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, thực hiện theo đúng nội dung Kế hoạch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT Tỉnh ủy;
- CT, PCT.UBND tỉnh;
- CVP, PVP( NC);
- Ban TCDNC tỉnh;
- Lưu: VT, 2.01.05.

CHỦ TỊCH
Lữ Quang Ngời

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 18/2020/QĐ-TTG NGÀY 10/6/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ THIẾT LẬP KHU VỰC CẤM BAY, KHU VỰC HẠN CHẾ BAY ĐỐI VỚI TÀU BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI VÀ CÁC PHƯƠNG TIỆN BAY SIÊU NHẸ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai đồng bộ, thống nhất từ cấp tỉnh đến các địa phương trong công tác rà soát danh sách các điểm đất thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg ngày 10/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tiến hành khảo sát, thu thập, phân tích và đánh giá số liệu, tư liệu, xác định ranh giới các khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay.

- Kiểm tra, xác minh, lập bản đồ khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay và tổng hợp báo cáo về Ban chỉ đạo Trung ương theo đúng quy định.

2. Yêu cầu

- Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành tỉnh và các đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.

- Tổ chức thực hiện đảm bảo an toàn, đúng tiến độ và chất lượng; tuân thủ nghiêm theo các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

II. NỘI DUNG - THỜI GIAN

TT

Nội dung công việc

Thời gian hoàn thành

Đơn vị chủ trì

Ghi chú

1

Giao nhiệm vụ cho Ban Chỉ đạo PKND các huyện, thành phố.

23/3/2021

BCĐ PKND tỉnh

Đã hoàn thành

 

Thành lập Tổ giúp việc và tổ chức họp để phân công nhiệm vụ.

31/3/2021

BCĐ PKND tỉnh

Đã hoàn thành

2

Tổng hợp danh sách khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay; Lập dự toán kinh phí.

05/4/2021

BCĐ PKND tỉnh

 

3

Triển khai khảo sát thu thập và phân tích, đánh giá số liệu, tư liệu các khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay; Lập danh sách các khu vực cần đo bổ sung.

10/4/2021

BCĐ PKND các huyện, thành phố

Đã hoàn thành

4

Xác định ranh giới sử dụng đất của khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay; Tiến hành đo bổ sung.

15/4/2021

BCĐ PKND các huyện, thành phố

 

5

Khảo sát thực tế, kiểm tra và thẩm định kết quả dữ liệu, số liệu các khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay của các đơn vị, địa phương.

30/4/2021

Tổ giúp việc

 

6

Tổng hợp số liệu, lập bản đồ khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay.

10/5/2021

BCĐ PKND cấp tỉnh, huyện

 

7

Họp BCĐ PKND tỉnh rà soát nội dung, danh sách đề nghị thiết lập khu vực cấm bay, hạn chế bay; Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

13/5/2021

BCĐ PKND tỉnh

 

8

Đóng gói, báo cáo kết quả thực hiện về Ban chỉ đạo Trung ương.

15/5/2021

Tổ giúp việc

 

9

Công bố trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh.

Theo kế hoạch Bộ Quốc phòng

Văn phòng UBND tỉnh

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ chung của các đơn vị, sở, ban, ngành thuộc tỉnh

- Liên hệ theo ngành dọc với các bộ, ngành, đơn vị quản lý, sử dụng các điểm đất để xác định số lượng cần thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay theo Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg ngày 10/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổng hợp và cung cấp thông tin, hồ sơ pháp lý điểm đất, các nội dung, tài liệu, số liệu liên quan gửi về Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân tỉnh.

- Chỉ đạo cơ quan, bộ phận chuyên môn và các đơn vị thuộc quyền theo chức năng đảm nhiệm phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

2. Nhiệm vụ cụ thể

a) Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân tỉnh

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thống nhất quy trình tổ chức thực hiện cho Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo Hướng dẫn số 347/HD-BQP ngày 26/02/2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương.

- Phân công nhiệm vụ cho Tổ giúp việc theo chức năng, chuyên ngành đảm nhiệm để hướng dẫn, rà soát, thẩm định và kiểm tra; tổng họp báo cáo UBND tỉnh và Ban chỉ đạo Trung ương.

b) Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

- Là Cơ quan Thường trực: làm tốt vai trò tham mưu và phối hợp, hiệp đồng trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

- Tiếp nhận dữ liệu, tài liệu, các nội dung liên quan đến khu vực cấm bay, hạn chế bay; chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan để lập bản đồ khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn trên địa bàn tỉnh.

- Đóng gói, báo cáo kết quả thực hiện về Ban chỉ đạo Trung ương.

c) Công an tỉnh

- Chỉ đạo cơ quan và các đơn vị thuộc quyền phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo chức năng đảm nhiệm, rà soát các công trình được thống kê theo quy định tại Pháp lệnh số 32/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

- Tổng hợp danh sách các điểm đất quản lý, công trình đề nghị thiết lập khu vực cấm bay, hạn chế bay theo quy định tại Điều 3, Điều 4 của Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg ngày 10/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

d) Sở Tài nguyên và Môi trường

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan; chỉ đạo kỹ thuật đo đạc, xác định tọa độ ranh giới các điểm đất và phạm vi khu vực cấm bay.

- Tổng hợp dữ liệu các điểm cấm bay đưa lên bản đồ số, đĩa DVD ghi toàn bộ dữ liệu sản phẩm bao gồm: Danh sách thống kê (*.xls), bản đồ khu vực cấm bay (*.pdf,*.dgn hoặc *.dxf,...), bảng thống kê tọa độ các điểm giới hạn khu vực cấm bay (*.xls); tiến hành đo đạc bổ sung theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị hoặc khoanh vùng khu vực cấm bay và hạn chế bay bằng phương pháp sử dụng công nghệ GNSS.

- Chỉ đạo cơ quan và các đơn vị thuộc quyền cung cấp tài liệu, số liệu và các nội dung có liên quan, phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tiến hành biên tập bản đồ đúng theo Hướng dẫn số 347/HD-BQP ngày 26/02/2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương.

- Lập dự toán kinh phí khảo sát, đo đạc gửi về Bộ CHQS tỉnh tổng hợp.

e) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chịu trách nhiệm triển khai thực Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg ngày 10/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về về thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn.

- Khảo sát thu thập và phân tích, đánh giá số liệu, tư liệu các khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay tiến hành đúng theo quy trình, nội dung của Hướng dẫn số 347/HD-BQP ngày 26/02/2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương.

- Tổng hợp, cung cấp dữ liệu, tài liệu và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân tỉnh).

- Tự đảm bảo kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách chi hàng năm của địa phương theo quy định.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện tốt nội dung kế hoạch này./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 864/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long   Người ký: Lữ Quang Ngời
Ngày ban hành: 14/04/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 864/QĐ-UBND

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
472039