• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

 

Quyết định 871/QĐ-BGTVT về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải

Tải về Quyết định 871/QĐ-BGTVT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 871/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2014 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 1578/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 06 năm 2013 của Bộ trưởng về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ;

Căn cứ Quyết định số 1693/QĐ-BGTVT ngày 19 tháng 06 năm 2013 về việc điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các văn bản bổ sung vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị:

a) Các Tổng cục, Cục, Vụ chủ trì soạn thảo, chủ trì tham mưu trình văn bản có trách nhiệm:

- Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng và tiến độ xây dựng văn bản;

- Gửi báo cáo về Vụ Pháp chế tiến độ xây dựng, trình văn bản trước ngày 23 hàng tháng; thường xuyên cập nhật tình hình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên Phần mềm Translegal của Bộ;

b) Vụ Pháp chế có trách nhiệm: đăng tải Quyết định và danh mục các văn bản lên Trang thông tin của Bộ và phần mềm Translegal sau khi Bộ trưởng ký Quyết định ban hành Chương trình; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Chương trình. Hàng tháng, báo cáo Bộ trưởng và các Thứ trưởng kết quả thực hiện Chương trình của Bộ và của từng Tổng cục, Cục, Vụ.

c) Vụ Tài chính, Văn phòng Bộ, các Tổng cục, Cục chịu trách nhiệm bố trí đủ kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định từ nguồn ngân sách và các nguồn kinh phí hỗ trợ khác.

d) Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo chung trong Chương trình công tác của Bộ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN, Cục trưởng các Cục, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

DANH MỤC

VĂN BẢN BỔ SUNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QPPL NĂM 2014 CỦA BỘ GTVT

STT

Tên văn bản

Cơ quan soạn thảo

Cơ quan trình và cơ quan phối hợp

Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ

Thời gian Cơ quan trình Bộ trưởng ban hành

Thứ trưởng phụ trách

Ghi chú

Đề cương chi tiết

Dự thảo VBQPPL

I

Văn bản QPPL

 

 

 

 

 

 

 

1

Danh mục Thông tư trình Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

1

Thông tư quy định về việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng công trình giao thông (thay thế Quyết định số 25/2005/QĐ-BGTVT ngày 13/5/2005).

Vụ KHCN

Vụ KHCN

Các Vụ: PC, ATGT, VT, KCHT; Ttra Bộ; Các Cục, Tổng Cục ĐBVN.

 

Tháng 4

Tháng 8

Nguyễn Ngọc Đông

 

2

Thông tư hướng dẫn công tác thiết kế, thi công, nghiệm thu cầu treo và cầu trên đường dân sinh, đường giao thông nông thôn.

Tổng cục ĐBVN

Vụ KHCN

Các Vụ: PC, ATGT, KCHT, VT, Ttra Bộ.

 

Trước 15/4

Tháng 6

Lê Đình Thọ

 

3

Thông tư hướng dẫn về quy trình khai thác, vận hành, quản lý cầu treo, cầu trên đường dân sinh, đường giao thông nông thôn.

Tổng cục ĐBVN

Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, ATGT, KHĐT, VT; KHCN.

 

Đã trình

Tháng 4

Lê Đình Thọ

Tổng cục ĐBVN đã trình tháng 3/2014

4

Thông tư hướng dẫn về công tác quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Tổng cục ĐBVN

Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, ATGT, VT; KHĐT; Ttra Bộ.

 

Trước 15/4

Tháng 6

Nguyễn Hồng Trường

Đề nghị Tổng cục ĐBVN rà soát, bổ sung các quy định cần thiết về biển báo, chỉ dẫn và các quy định khác đối với đường giao thông nông thôn vào Thông tư này

5

Thông tư hướng dẫn xây dựng quy trình vận hành, khai thác phà một lưỡi.

Tổng cục ĐBVN

Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, ATGT, VT; Cục ĐTVN.

 

Tháng 4

Tháng 5

Trương Tấn Viên

Tổng cục ĐBVN đã trình dự thảo

6

Thông tư quy định về chất lượng dịch vụ vận chuyển hành khách bằng hàng không tại cảng hàng không, sân bay.

Cục HKVN

Vụ VT

Các Vụ: PC, ATGT, KCHT.

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 8

Phạm Quý Tiêu

 

7

Thông tư quy định về giám định viên tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Vụ PC

Vụ PC

Các Vụ: TCCB; KCHT; Ttra Bộ; Các Cục, Tổng cục ĐBVN.

 

Tháng 4

Tháng 6

Trương Tấn Viên

 

8

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2012/TT-BGTVT ngày 27/12/2012 quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong kiểm định xe cơ giới đường bộ.

Cục ĐKVN

Vụ KHCN

Các Vụ: PC, ATGT, MT, VT; Ttra Bộ; Tổng cục ĐBVN.

 

25/3

25/4

Lê Đình Thọ

Theo thủ tục rút gọn

9

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 32/2012/TT-BGTVT ngày 9/8/2012 quy định về kích thước giới hạn thùng chở hàng ô tô tải tự đổ, rơ moóc và sơ mi rơ moóc tải tự đổ, ô tô xi téc, rơ moóc và sơ mi rơ moóc xi téc tham gia giao thông đường bộ.

Cục ĐKVN

Vụ KHCN

Các Vụ: PC, VT, ATGT; Ttra Bộ; Tổng cục ĐBVN.

 

Tháng 4

Tháng 6

Lê Đình Thọ

Theo thủ tục rút gọn

10

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư: Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT , Thông tư số 41/2011/TT-BGTVT , Thông tư số 44/2012/TT-BGTVT .

Cục ĐKVN

Vụ KHCN

Các Vụ: PC, MT, ATGT, TTra Bộ; Tổng cục ĐBVN.

 

Tháng 3

Tháng 5

Lê Đình Thọ

Theo thủ tục rút gọn

11

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 62/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2013 ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải.

Cục HHVN

Vụ KCHT

Các Vụ: PC, ATGT, VT.

 

Tháng 5

Tháng 7

Nguyễn Văn Công

 

12

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2013/TT-BGTVT ngày 12/12/2013 quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ.

Tổng cục ĐBVN

Vụ KCHT

Các Vụ: PC, ATGT, KHĐT.

 

 

Tháng 4

Nguyễn Hồng Trường

Theo thủ tục rút gọn

2

Danh mục Thông tư liên tịch giữa Bộ GTVT và bộ, ngành khác

1

Thông tư liên tịch giữa Bộ GTVT - Bộ Công an quy định việc phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Tổng cục ĐBVN

Vụ ATGT

Các Vụ: PC, VT, KCHT; Ttra Bộ.

 

Tháng 4

Tháng 6 (trình Bộ trưởng ký gửi Bộ CA)

Lê Đình Thọ

 

2

Thông tư liên tịch giữa Bộ GTVT - Bộ CA quy định về quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ của lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thanh tra ngành giao thông vận tải

Thanh tra Bộ

Thanh tra Bộ

Các Vụ: PC, ATGT, TCCB.

 

Tháng 6

Tháng 9 (trình Bộ trưởng ký gửi Bộ CA)

Nguyễn Ngọc Đông

 

3

Thông tư liên tịch giữa Bộ GTVT - Bộ TC hướng dẫn công tác quản lý tài chính, giao kế hoạch, thanh toán vốn sự nghiệp kinh tế đối với công ty TNHH một thành viên thực hiện nhiệm vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt Quốc gia do Nhà nước đầu tư (thay thế Thông tư số 167/2011/TT-BTC)

Cục ĐSVN

Vụ Tài chính

Các Vụ: PC, KCHTGT, TCCB, KHĐT, Tổng công ty ĐSVN.

 

Trước 10/4

Trước 30/4 (trình Bộ trưởng ký gửi Bộ TC)

Nguyễn Ngọc Đông

Điều chỉnh về tiến độ thời gian của văn bản đã được quy định tại Quyết định số 4327 ngày 25/12/2013

II

Quyết định cá biệt

 

 

 

 

 

 

 

1

Quyết định ban hành quy định về tổ chức xây dựng, sửa đổi, công bố danh mục dự án BOT, BTO, BT của Bộ Giao thông vận tải.

Ban PPP

Ban PPP

Các Vụ: PC, KHĐT, TC, Ttra Bộ, Cục QLXD

 

 

Tháng 12

Trương Tấn Viên

 

2

Quyết định ban hành quy định về việc giám sát, thực hiện, điều chỉnh Hợp đồng BOT, BTO, BT của Bộ Giao thông vận tải.

Ban PPP

Ban PPP

Các Vụ: PC, KHĐT, TC, Ttra Bộ, Cục QLXD.

 

 

Tháng 12

Trương Tấn Viên

 

3

Quyết định ban hành mẫu hồ sơ nghiệm thu, quy trình, thủ tục nghiệm thu hoàn công công trình đối với các dự án đầu tư xây dựng.

Cục QLXD

Cục QLXD

Các Vụ: PC, KHĐT, TC, Ttra Bộ, Ban PPP.

 

 

Tháng 5

Nguyễn Hồng Trường

 

4

Quyết định ban hành định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ.

Tổng cục ĐBVN

Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, KHĐT, TC, Ttra Bộ.

 

Tháng 6

Tháng 8

Nguyễn Hồng Trường

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 871/QĐ-BGTVT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 26/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 871/QĐ-BGTVT

127

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
227138