• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Luật kế toán

Văn bản pháp luật về Luật viên chức

 

Quyết định 875/QĐ-BTC năm 2019 quy định về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phú trách kế toán tại đơn vị kế toán thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính

Tải về Quyết định 875/QĐ-BTC
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 875/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ THẨM QUYỀN, THỦ TỤC BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, MIỄN NHIỆM, THAY THẾ VÀ PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG, PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN TẠI CÁC ĐƠN VỊ KẾ TOÁN THUỘC VÀ TRỰC THUỘC BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán;

Căn cứ Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27 tháng 3 năm 2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán tại các đơn vị kế toán thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1132/QĐ-BTC ngày 27/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị của Bộ Tài chính.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Kế hoạch -Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cổng TTĐT Bộ Tài chính:
- Lưu: VT, Vụ TCCB (50b).

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

QUY ĐỊNH

THẨM QUYỀN, THỦ TỤC BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, MIỄN NHIỆM, THAY THẾ VÀ PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG, PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN TẠI CÁC ĐƠN VỊ KẾ TOÁN THUỘC VÀ TRỰC THUỘC BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 875 ngày 27 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Chương I

THẨM QUYỀN, THỦ TỤC BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, MIỄN NHIỆM, THAY THẾ VÀ PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG, PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Đơn vị kế toán thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, gồm:

1. Đơn vị có nhiệm vụ kế toán thu, chi ngân sách nhà nước các cấp:

a) Cấp trung ương, gồm: Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan;

b) Cấp tỉnh, gồm: Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố, Sở giao dịch Kho bạc Nhà nước; Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố; Cục Thuế tỉnh, thành phố;

c) Cấp huyện, gồm: Kho bạc Nhà nước quận, huyện, thành phố, thị xã; Chi cục Thuế quận, huyện, thành phố, thị xã, khu vực; Chi cục Hải quan.

2. Đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý dự trữ quốc gia, gồm: Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực.

3. Đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý nợ công; Quỹ Tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước.

4. Đơn vị kế toán theo cấp dự toán:

a) Đơn vị dự toán cấp I: Bộ Tài chính (Bộ trưởng Bộ Tài chính là chủ tài khoản. Cục Kế hoạch - Tài chính là đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ đơn vị dự toán cấp I);

b) Đơn vị dự toán ngân sách:

- Đơn vị dự toán ngân sách thuộc Bộ (đơn vị dự toán cấp II) là đơn vị được Bộ Tài chính (đơn vị dự toán cấp I) giao dự toán ngân sách, gồm: Tổng cục Thuế, KBNN, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (gọi chung là các Tổng cục) và các đơn vị thuộc Bộ, trực thuộc Bộ có từ hai đơn vị trực thuộc trở lên là đơn vị sử dụng ngân sách (đơn vị dự toán cấp III).

- Đơn vị dự toán ngân sách thuộc các Tổng cục (đơn vị dự toán cấp II thuộc Tổng cục) là đơn vị được Tổng cục giao dự toán ngân sách, gồm: Cục Thuế, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực và các đơn vị thuộc Tổng cục có từ hai đơn vị trực thuộc trở lên là đơn vị sử dụng ngân sách (đơn vị dự toán cấp III).

c) Đơn vị sử dụng ngân sách (đơn vị dự toán cấp III):

- Đơn vị sử dụng ngân sách (đơn vị dự toán cấp III) thuộc Bộ là đơn vị được Bộ Tài chính (đơn vị dự toán cấp I) giao trực tiếp quản lý, sử dụng ngân sách, gồm: Các Cục thuộc Bộ (đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách), Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Tài chính tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Cục Kế hoạch - Tài chính, các Trường Đại học, Thời báo Tài chính Việt Nam, Tạp chí Tài chính,...

- Đơn vị sử dụng ngân sách (đơn vị dự toán cấp III) thuộc các Tổng cục là đơn vị được Tổng cục giao trực tiếp quản lý, sử dụng ngân sách, gồm: các Cục thuộc Tổng cục (đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách), Vụ (Cục) Tài vụ - Quản trị; Văn phòng Tổng cục, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng của Tổng cục, Trường (Trung tâm), Báo (Tạp chí),...

- Đơn vị sử dụng ngân sách (đơn vị dự toán cấp III) thuộc các Cục thuộc Bộ và thuộc các Cục thuộc Tổng cục là các đơn vị được Cục giao trực tiếp quản lý sử dụng ngân sách, gồm: đơn vị sự nghiệp thuộc Cục, Chi cục...

Điều 2. Quy định về việc bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán, bố trí phụ trách kế toán:

1. Các đơn vị kế toán tại Điều 1 Quy định này phải bổ nhiệm kế toán trưởng. Trường hợp chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa 12 tháng, sau thời gian này đơn vị kế toán phải bổ nhiệm kế toán trưởng theo quy định của pháp luật.

Đối với đơn vị kế toán chỉ có 01 (một) người làm kế toán hoặc kế toán kiêm nhiệm không thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng mà chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán.

2. Đối với các đơn vị kế toán tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 1 Quy định này được thực hiện đồng thời các nhiệm vụ kế toán, kế hoạch, thống kê tài chính, hành chính và quản trị, cấp trưởng của bộ phận này thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu bộ phận. Trường hợp kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) không đồng thời là cấp trưởng bộ phận thì kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) thực hiện nhiệm vụ được cấp trưởng giao phụ trách và phụ trách công tác kế toán.

3. Trường hợp kế toán trưởng đơn vị dự toán cấp trên được kiêm nhiệm kế toán trưởng đơn vị dự toán cấp dưới trong cùng một đơn vị, tổ chức kế toán hoặc kế toán trưởng kế toán toán thu, chi ngân sách nhà nước đồng thời thực hiện nhiệm vụ kế toán trưởng đơn vị sử dụng ngân sách cùng cấp thì được hưởng một lần phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tiêu chuẩn, điều kiện kế toán trưởng, phụ trách kế toán:

Kế toán trưởng, phụ trách kế toán phải có các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ.

Điều 4. Thẩm quyền, thủ tục, thời điểm, hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán, bố trí phụ trách kế toán:

1. Thẩm quyền, thủ tục, thời điểm, hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng, phụ trách kế toán, bố trí phụ trách kế toán thực hiện theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27/3/2018 của Bộ Nội vụ.

2. Tổng cục trưởng các Tổng cục quyết định việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng các đơn vị dự toán ngân sách, đơn vị sử dụng ngân sách thuộc Tổng cục. Đối với người được bổ nhiệm kế toán trưởng mà đang giữ chức vụ lãnh đạo hành chính từ Phó Vụ trưởng và tương đương trở lên phải báo cáo Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt về chủ trương trước khi bổ nhiệm.

Điều 5. Phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán, bố trí phụ trách kế toán:

1. Người được bổ nhiệm kế toán trưởng được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc là 0,2 so với mức lương cơ sở.

2. Người được bổ nhiệm phụ trách kế toán hoặc được bố trí phụ trách kế toán được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc là 0,1 so với mức lương cơ sở.

3. Trường hợp kế toán trưởng, phụ trách kế toán đồng thời được bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo khác trong đơn vị thì ngoài hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán còn được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chương II

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6. Điều khoản chuyển tiếp

1. Các trường hợp đã bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán tại các đơn vị kế toán thuộc Bộ Tài chính nếu còn thiếu các tiêu chuẩn theo quy định thì Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm yêu cầu cá nhân hoàn chỉnh các tiêu chuẩn còn thiếu theo quy định của pháp luật. Nếu đến thời điểm bổ nhiệm lại vẫn còn thiếu các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật thì thực hiện miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng.

2. Đối với các trường hợp đã được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm là kế toán trưởng của đơn vị kế toán nhà nước thuộc Bộ Tài chính và đã có thời gian thực tế làm kế toán trưởng trong các đơn vị này từ 10 (mười) năm trở lên tính đến thời điểm 01/01/2017 thì vẫn được xem xét, bổ nhiệm làm kế toán trưởng nếu đủ các điều kiện khác theo quy định đối với kế toán trưởng mà không bắt buộc phải có bằng tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán theo quy định tại khoản 5 Điều 18 Nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ.

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc bổ nhiệm kế toán trưởng, hoặc phụ trách kế toán, bố trí phụ trách kế toán theo quy định tại Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Kế toán, quy định tại Thông tư số 04/2018/TT-BNV ngày 27/3/2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán, bố trí phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước và các quy định tại văn bản này.

Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để xem xét, giải quyết./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 875/QĐ-BTC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 27/05/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 875/QĐ-BTC

1.384

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
415792