• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức chính quyền địa phương


Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Quyết định 875/QĐ-UBND-HC năm 2013 đính chính Quyết định 680/QĐ-UBND-HC công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Đồng Tháp

Tải về Quyết định 875/QĐ-UBND-HC
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 875/QĐ-UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 30 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 680/QĐ-UBND-HC NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 2013 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC GIỮ NGUYÊN VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP , ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1126/QĐ-BNN-BVTV ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đính chính Quyết định số 242/QĐ-BNN-BVTV ngày 05 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 804/SNN-VP ngày 01 tháng 8 năm 2013;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 603/STP-VB ngày 16 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính tên gi 02 th tc hành chính ti Phục lc II được ban hành kèm theo Quyết định s 680/QĐ-UBND-HC ngày 16 tháng 7 năm 2013 ca Ch tịch y ban nhân dân tỉnh v việc công b th tc hành cnh mới ban hành; th tục hành chính đưc sa đi, b sung; th tục hành chính thay thế; thtục hành chính đưc gi nguyên và th tục hành cnh b bãi b thuc thm quyn gii quyết ca S Nông nghip & Phát trin ng thôn, cụ th như sau:

Stt

Tên TTHC đã được công bố

Tên đính chính

01

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả an toàn

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả

02

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả an toàn

Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả

Lý do: Thực hiện theo Quyết định số 1126/QĐ-BNN-BVTV ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đính chính Quyết định số 242/QĐ-BNN-BVTV ngày 05 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Quyết đnh này hiu lực thi hành kể t ngày .

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Th trưng c sở, ban, ngành tỉnh, Ch tịch Ủy ban nhân dân các huyn, th xã, thành ph chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- NĐiều 3;
- BNông nghiệp & PTNT;
- BTư pháp (Cc Kiểm soát TTHC);
- TT/Tỉnh ủy; TT/HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó chtch UBND tỉnh;
- Lưu VT, NC/NC (V).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 875/QĐ-UBND-HC   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành: 30/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 875/QĐ-UBND-HC

205

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
235890