• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Quyết toán dự án hoàn thành

 

Quyết định 876/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Khắc phục hậu quả bão lụt, đảm bảo giao thông bước 1, đợt 2 năm 2013, trên tuyến đường ĐT.257B, tỉnh Bắc Kạn

Tải về Quyết định 876/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 876/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 02 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
CÔNG TRÌNH: KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BÃO LỤT, ĐẢM BẢO GIAO THÔNG BƯỚC 1 ĐỢT 2 NĂM 2013, TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG ĐT.257B, TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số: 16/2004/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số: 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Thông tư 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán số: 28/BC-STC ngày 19/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Tên công trình: Khắc phục hậu quả bão lụt, đảm bảo giao thông bước 1, đợt 2 năm 2013, trên tuyến đường ĐT.257B, tỉnh Bắc Kạn.

- Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vân tải.

- Địa điểm xây dựng: Trên các tuyến đường tỉnh ĐT.257B.

- Thời gian: Khởi công 2013; Hoàn thành: 2013.

Điều 2: Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Nhà nước.

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn

Được duyệt

Đã thanh toán

Còn được thanh toán

Tổng số

752.482.000

0

752.482.000

- Ngân sách nhà nước

752.482.000

0

752.482.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung

Tổng dự toán

Chi phí đầu tư

được quyết toán

Tổng số

755.322.000

752.482.000

1. Xây lắp

655.823.000

654.184.000

2. Chi phí ban QLDA

13.468.000

13.335.000

3. Chi phí tư vấn

83.029.000

82.093.000

4. Chi phí khác

3.002.000

2.870.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung

Chủ đầu tư quản lý

Giao cho đơn vị khác quản lý

Tổng số

 

752.482.000

1. Tài sản cố định

 

752.482.000

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn và chi phí thực hiện dự án bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước là 752.482.000 đồng.

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 07/4/2014:

+ Số vốn đã thanh toán : 0 đồng.

+ Nợ phải thu: 0 đồng.

+ Nợ phải trả: 752.482.000 đồng.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng giao thông Bắc Kạn có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức quản lý, xây dựng kế hoạch duy tu, bảo dưỡng công trình theo đúng quy định và được phép ghi tăng tài sản đầu tư với giá trị là 752.482.000 đồng.

3. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan: Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước thanh toán dứt điểm công nợ của dự án theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

PHỤ LỤC

TÌNH HÌNHCÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
(Kèm theo Quyết định số: 876/QĐ-UBND ngày 02/6/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

STT

Tên đơn vị thực hiện

Công việc thực hiện

Giá trị QT

Giá trị đã thanh toán

Công nợ tính đến ngày khóa sổ lập Báo cáo quyết toán

Ghi chú

Phải thu

Phải trả

 

Tổng số

 

752.482.000

-

-

752.482.000

 

1

Công ty CP quản lý và XD giao thông Bắc Kạn

Xây lắp hoàn thành

654.184.000

 

 

654.184.000

 

2

Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Bắc Kạn

Khảo sát, thiết kế

66.970.000

 

 

66.970.000

 

3

Ban QLDA sự nghiệp đường bộ

Chi phí Ban QLDA, giám sát

28.458.000

 

 

28.458.000

 

4

Sở Tài chính Bắc Kạn

Thẩm tra QT

2.870.000

 

 

2.870.000

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 876/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn   Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 02/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 876/QĐ-UBND

143

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
234834