• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 879/QĐ-UBND năm 2017 về xếp hạng di tích cấp tỉnh Bắc Kạn

Tải về Quyết định 879/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 879/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 23 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XẾP HẠNG DI TÍCH CẤP TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số: 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa;

Căn cứ Thông tư số: 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 7 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh;

Căn cứ Quyết định số: 315/QĐ-UBND ngày 20 tháng 03 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung danh mục kiểm kê di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số: 38/TTr-SVHTTDL ngày 21 tháng 6 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với:

Di tích lịch sử - văn hóa Đền Phja Khao - Nơi sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân thôn Phja Khao, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn, Ủy ban nhân dân xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn, thực hiện quản lý nhà nước đối với Di tích trên theo đúng quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 879/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn   Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 23/06/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 879/QĐ-UBND

133

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
355634