• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


 

Quyết định 88/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2018 (01/01/2018 - 31/12/2018)

Tải về Quyết định 88/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 88/-UBND

Đắk Lắk, ngày 15 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND TỈNH HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN NĂM 2018 (01/01/2018 - 31/12/2018)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 03/TTr-STP ngày 14/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2018 (có Danh mục cụ thể kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử, Công báo tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- TT. HĐND, UBND c
p huyện;
- TT. HĐND, UBND cấp xã (UBND cấp huyện sao gửi);
- CVP, PCVP UBND tỉnh (đ/c Dũng);
- TT Thông tin công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh, website t
nh;
- Lưu VT, TH, NC (ĐH.75)

CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Nghị

 

Mẫu số 03 Phụ lục IV Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND TỈNH HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2018 (01/01/2018 - 31/12/2018)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ NĂM 2018

STT

Tên loại

Số, ký hiệu

Ngày, tháng, năm ban hành

Tên gọi văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lĩnh vực Công thương

01

Quyết định

24/2011/QĐ-UBND

9/13/2011

Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 15/01/2018 của UBND tỉnh

1/25/2018

Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

01

Quyết định

40/2015/QĐ-UBND

10/30/2015

Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh

4/7/2018

02

Quyết định

43/2015/QĐ-UBND

10/30/2015

Ban hành Quy định trình tự xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh

4/7/2018

Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội

01

Quyết định

15/2009/QĐ-UBND

4/24/2009

Về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động Nhà tang lễ tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ tại Quyết định 29/2018/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh

12/8/2018

02

Quyết định

18/2012/QĐ-UBND

6/26/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về tổ chức và hoạt động Nhà tang lễ tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 24/4/2009 của UBND tỉnh

Được bãi bỏ tại Quyết định 29/2018/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh

12/8/2018

Lĩnh vực Ngoại vụ

01

Quyết định

13/2013/QĐ-UBND

4/18/2013

Ban hành Quy chế quản lý đoàn ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ tại Quyết định 14/2018/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh

7/10/2018

Lĩnh vực Tài chính

01

Nghị quyết

26/2010/NQ-HĐND

12/10/2010

Về phân cấp thẩm quyền qun lý tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Nghị quyết 04/2018/NQ- HĐND ngày 05/7/2018 của HĐND tỉnh

7/20/2018

02

Nghị quyết

27/2010/NQ- HĐND

12/10/2010

Về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh

Hết hiệu lực một phần từ ngày 25/10/2017 (Điều 1, Điều 2 hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND có hiệu lực thi hành); Hết hiệu lực một phần từ ngày 01/01/2018 (Điều 3 bị bãi bỏ bởi Nghị quyết 36/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017) - Hết hiệu lực toàn bộ.

1/1/2018

03

Quyết định

28/2013/QĐ- UBND

11/5/2013

Ban hành Quy định giá tính thuế tài nguyên đối với gỗ lâm sản phụ, nước thiên nhiên, khoáng sản không kim loại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 23/7/2014, Quyết định 44/2015/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 va Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 16/11/2016; thay thế bởi Quyết định 03/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh

2/8/2018

04

Quyết định

27/2014/QĐ-UBND

7/23/2014

Sửa đổi, bổ sung Quy định giá tính thuế tài nguyên đối với gỗ, lâm sản phụ, nước thiên nhiên, khoáng sản không kim loại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 05/11/2013 của UBND tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định 03/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh

2/8/2018

05

Quyết định

44/2015/QĐ-UBND

11/30/2015

Về việc sửa đổi giá tính thuế đối với một số tài nguyên thiên nhiên gỗ, lâm sản phụ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 05/11/2013 của UBND tnh

Được thay thế bởi Quyết định 03/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh

2/8/2018

06

Quyết định

34/2016/QĐ-UBND

11/16/2016

Bổ sung Quy định giá tính thuế tài nguyên đối với lâm sản ngoài gỗ, khoáng sản trên địa bàn tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 05/11/2013 của UBND tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định 03/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh

2/8/2018

07

Quyết định

23/2017/QĐ-UBND

8/22/2017

Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh

12/20/2018

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

01

Quyết định

25/2016/QĐ-UBND

5/31/2016

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính trong việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn lin với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định 11/2018/QĐ- UBND ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh

6/21/2018

02

Quyết định

03/2017/QĐ-UBND

1/25/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính trong việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định 11/2018/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 ca UBND tỉnh

6/21/2018

Lĩnh vực Thông tin truyền thông

01

Quyết định

29/2009/QĐ-UBND

9/21/2009

Ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban biên tập và quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ bởi Quyết định 28/2018/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh

11/26/2018

02

Quyết định

14/2015/QĐ-UBND

5/27/2015

Ban hành Quy định quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn; cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ tại Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018

11/19/2018

Lĩnh vực Tư pháp

01

Nghị quyết

95/2013/NQ- HĐND

7/19/2013

Về trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Đk Lắk, giai đoạn 2013 - 2020

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết 13/2018/NQ- HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh

12/20/2018

Lĩnh vực Xây dựng

01

Quyết định

27/2011/QĐ-UBND

10/6/2011

Về việc Quy định tỷ lệ chi phí quản lý chung và lợi nhuận định mức trong dự toán dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định 25/2018/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của UBND tỉnh

10/4/2018

02

Quyết định

39/2013/QĐ-UBND

26-12-2013

Về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định 24/2018/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 của UBND tỉnh

9/28/2018

03

Quyết định

34/2015/QĐ-UBND

10/9/2015

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Các phần nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 31/2016/QĐ-UBND ngày 06/9/2016; thay thế bởi Quyết định 22/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh

9/22/2018

04

Quyết định

55/2015/QĐ- UBND

12/17/2015

Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần kho sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh

1/29/2018

05

Quyết định

31/2016/QĐ-UBND

9/6/2016

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định 22/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh

9/22/2018

06

Quyết định

30/2017/QĐ-UBND

10/18/2017

Điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong các Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định 26/2018/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh

11/3/2018

Lĩnh vực Y tế

01

Nghị quyết

106/2013/NQ-HĐND

12/20/2013

Về việc thực hiện một số chế độ, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với viên chức đang công tác trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2014 - 2018

Hết thời hạn hiệu lực tại văn bản

1/1/2019

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: 0

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2018 CHƯA ĐƯỢC CÔNG B: 0

 

Mẫu số 04 Phụ lục IV Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND TỈNH HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2018 (01/01/2018 - 31/12/2018)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 15/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN NĂM 2018

STT

Tên loại

Số, ký hiệu

Ngày, tháng, năm ban hành

Tên gọi của văn bản

Phần nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN: 15 văn bản (02 nghị quyết, 13 quyết định)

Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội

01

Quyết định

17/2016/QĐ-UBND

4/8/2016

Ban hành Quy định về các khoản đóng góp; chế độ miễn, giảm, hỗ trợ đối với học viên tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội và người cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; chế độ hỗ trợ cho cán bộ theo dõi , quản lý người cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng

Điều 5

Được bãi bỏ tại Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh

1/1/2019

Lĩnh vực Nội vụ

01

Quyết định

30/2012/QĐ-UBND

8/7/2012

Ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Điều 1; Khoản 1 Điều 5, Điểm h Khoản 3 Điều 5; Khoản 1 Điều 6, Khon 5 Điều 6; Khoản 1, Khoản 2 Điều 7; Điểm b Khoản 8 Điều 8; Khoản 7 Điều 10; Điểm d, Điểm f Khoản 8 Điều 10

Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 09/2018/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh

4/25/2018

Lĩnh vực Tài chính

01

Nghị quyết

15/2011/NQ- HĐND

8/30/2011

Về kinh phí thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cưtrên địa bàn tỉnh

Điểm c, d, Khoản 2, Điều 1

Được bãi bỏ bi Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của HĐND tỉnh

8/1/2018

02

Nghị quyết

08/2016/NQ- HĐND

12/14/2016

Về tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Đắk Lắk từ năm 2017

Điểm 4.9 Khoản 4 Điều 1

Được sửa đổi tại Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 11/10/2017 của HĐND tỉnh

1/1/2018

03

Quyết định

34/2017/QĐ-UBND

12/14/2017

Về việc quy định giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Khoản 3 Điều 1

Được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định 30/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018

12/15/2018

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

01

Quyết định

43/2014/QĐ- UBND

12/22/2014

Ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Giá đất trồng lúa nước 02 vụ trở lên tại vị trí 3 xã Ea Rôk huyện Ea Súp

Được đính chính tại Công văn 10314/UBND-NN&MT ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh

23/11/2018

Lĩnh vực Xây dựng

01

Quyết định

 

12/2017/QĐ-UBND

3/16/2017

Ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Khoản 2 Điều 13

Được bãi bỏ bởi Quyết định 25/2018/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của UBND tỉnh

10/4/2018

02

Quyết định

35/2017/QĐ-UBND

12/21/2017

Về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong một số bộ đơn giá xây dựng do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Quy định về điều chỉnh chi phí nhân công trong Bộ đơn giá xây dựng công trình, phần khảo sát xây dựng tại Điều 2

Được thay thế tại Quyết định 02/2018/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh

1/29/2018

03

Quyết định

59/2015/QĐ-UBND

12/17/2015

Về việc công bố Bộ đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Chi phí nhân công, chi phí máy thi công

Tiếp tục được điều chỉnh tại Quyết định 26/2018/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh (trước đã được điều chỉnh lần lượt tại Quyết định 41/2016/QĐ-UBND ngày 01/12/2016; Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 18/10/2017)

11/3/2018

04

Quyết định

60/2015/QĐ-UBND

12/17/2015

Về việc công bố Bộ đơn giá duy trì cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Chi phí nhân công, chi phí máy thi công

Tiếp tục được điều chỉnh tại Quyết định 26/2018/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh (trước đã được điều chỉnh lần lượt tại Quyết định 41/2016/QĐ-UBND ngày 01/12/2016; Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 18/10/2017)

11/3/2018

05

Quyết định

61/2015/QĐ-UBND

12/17/2015

Về việc công bố Bộ đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Chi phí nhân công, chi phí máy thi công

Tiếp tục được điều chỉnh tại Quyết định 26/2018/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh (trước đã được điều chỉnh lần lượt tại Quyết định 41/2016/QĐ-UBND ngày 01/12/2016; Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 18/10/2017)

11/3/2018

06

Quyết định

62/2015/QĐ-UBND

12/17/2015

Về việc công bố Bộ đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Chi phí nhân công, chi phí máy thi công

Tiếp tục được điều chỉnh tại Quyết định 26/2018/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh (trước đã được điều chỉnh lần lượt tại Quyết định 41/2016/QĐ-UBND ngày 01/12/2016; Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 18/10/2017)

11/3/2018

07

Quyết định

63/2015/QĐ- UBND

12/17/2015

Về việc công bố Bộ đơn giá dịch vụ duy trì, vệ sinh công viên và quản lý, sửa chữa hệ thống đèn túi hiệu giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Chi phí nhân công, chi phí máy thi công

Tiếp tục được điều chỉnh tại Quyết định 26/2018/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh (trước đã được điều chỉnh lần lượt tại Quyết định 41/2016/QĐ-UBND ngày 01/12/2016; Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 18/10/2017)

11/3/2018

08

Quyết định

64/2015/QĐ-UBND

12/17/2015

Về việc công bố Bộ đơn giá quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Chi phí nhân công, chi phí máy thi công

Tiếp tục được điều chỉnh tại Quyết định 26/2018/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh (trước đã được điều chỉnh lần lượt tại Quyết định 41/2016/QĐ-UBND ngày 01/12/2016; Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 18/10/2017)

11/3/2018

09

Quyết định

65/2015/QĐ-UBND

12/17/2015

Về việc công bố Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Chi phí nhân công, chi phí máy thi công

Tiếp tục được điều chỉnh tại Quyết định 26/2018/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh (trước đã được điều chỉnh lần lượt tại Quyết định 41/2016/QĐ-UBND ngày 01/12/2016; Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 18/10/2017)

11/3/2018

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: 0

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHN TRƯỚC NGÀY 01/01/2018, CHƯA ĐƯỢC CÔNG BỐ: 0

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 88/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk   Người ký: Phạm Ngọc Nghị
Ngày ban hành: 15/01/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 88/QĐ-UBND

160

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407656