• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 880/QĐ-UBND năm 2017 về xếp hạng di tích cấp tỉnh do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Tải về Quyết định 880/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 880/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 23 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XẾP HẠNG DI TÍCH CẤP TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Di sản văn hoá ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số: 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hoá và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa;

Căn cứ Thông tư số: 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 7 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh;

Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số: 38/TTr-SVHTTDL ngày 21 tháng 6 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với:

Di tích lịch sử Cốc Lùng - Nơi Bác Hồ dừng chân nghỉ và nói chuyện với nhân dân địa phương, trên đường từ Pác Bó (Cao Bằng) đến Tân Trào (Tuyên Quang) ngày 13 tháng 5 năm 1945, thuộc thôn Bản Hon, xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể, Ủy ban nhân dân xã Bành Trạch, huyện Ba Bể trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn, thực hiện quản lý nhà nước đối với Di tích trên theo đúng quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 880/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn   Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 23/06/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 880/QĐ-UBND

164

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
355635