• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Thời hạn bảo quản hồ sơ

 

Quyết định 888/QĐ-TCHQ năm 2014 về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của ngành Hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Quyết định 888/QĐ-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 888/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THỜI HẠN BẢO QUẢN HỒ SƠ, TÀI LIỆU HÌNH THÀNH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH HẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ quc gia;

Căn cứ Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phbiến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức;

Căn cứ Thông tư số 155/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của ngành Tài chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của ngành Hải quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Cục VT và LTNN;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, VP (10b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

QUY ĐỊNH

THỜI HẠN BẢO QUẢN HỒ SƠ, TÀI LIỆU HÌNH THÀNH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH HẢI QUAN
(Ban hành kèm theo Quyết định s 888/QĐ-TCHQ ngày 26/3/2014 của Tng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

1. “Thời hạn bảo quản tài liệu” là khoảng thời gian cần thiết để lưu giữ hồ sơ, tài liệu tính từ năm công việc kết thúc.

2. “Tài liệu bảo quản vĩnh viễn” là tài liệu có ý nghĩa và giá trị sử dụng không phụ thuộc vào thời gian.

3. “Tài liệu bảo quản có thời hạn” là tài liệu không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 mục này và được xác định thời hạn bảo quản tính bng năm.

II. KẾT CẤU QUY ĐỊNH THỜI HẠN BẢO QUẢN HỒ SƠ, TÀI LIỆU

Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của ngành Hải quan gồm các nhóm hồ sơ, tài liệu sau:

- Nhóm 1: Tài liệu tổng hợp

- Nhóm 2: Tài liệu tuyên truyền, truyền thống

- Nhóm 3: Tài liệu thống kê hải quan

- Nhóm 4: Tài liệu tổ chức, cán bộ, đào tạo và bảo vệ chính trị nội bộ

- Nhóm 5: Tài liệu lao động, tiền lương

- Nhóm 6: Tài liệu tài chính, kế toán, tài sản, trang thiết bị chuyên ngành

- Nhóm 7: Tài liệu xây dựng cơ bản

- Nhóm 8: Tài liệu nghiên cứu khoa học

- Nhóm 9: Tài liệu công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin

- Nhóm 10: Tài liệu hp tác quốc tế

- Nhóm 11: Tài liệu thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- Nhóm 12: Tài liệu thi đua, khen thưởng

- Nhóm 13: Tài liệu pháp chế

- Nhóm 14: Tài liệu xuất bản, báo chí

- Nhóm 15: Tài liệu hành chính văn thư, lưu trữ, quản trị công sở

- Nhóm 16: Tài liệu ấn chỉ

- Nhóm 17: Tài liệu giám sát quản lý hải quan

- Nhóm 18: Tài liệu về công tác điều tra chống buôn lậu

- Nhóm 19: Tài liệu kiểm tra sau thông quan

- Nhóm 20: Tài liệu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

- Nhóm 21: Tài liệu phân tích, giám định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

- Nhóm 22: Tài liệu cải cách hiện đại hóa hải quan

- Nhóm 23: Tài liệu quản lý rủi ro hải quan

- Nhóm 24: Tài liệu thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo

- Nhóm 25: Tài liệu của tổ chức Đảng

- Nhóm 26: Tài liệu của tổ chức Công đoàn

- Nhóm 27: Tài liệu của tổ chức Đoàn Thanh niên

III. SỬ DỤNG QUY ĐỊNH THỜI HẠN BẢO QUẢN HỒ SƠ, TÀI LIỆU

1. Thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của ngành Hải quan được quy định gồm 2 mức sau:

a) Bảo quản vĩnh viễn

Những hồ sơ, tài liệu thuộc mức này được bảo quản tại lưu trữ hiện hành (lưu trữ cơ quan hoặc lưu trữ cơ quan cấp trên trực tiếp), sau đó được lựa chọn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử khi đến hạn theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

Khi lựa chọn tài liệu giao nộp vào Lưu trữ lịch sử, phải xem xét mức độ đầy đủ của khối (phông) tài liệu, những giai đoạn, thời điểm lịch sử; nếu cần thiết có thể nâng các hồ sơ, tài liệu thuộc đi tượng bảo quản có thời hạn lên mức bảo quản vĩnh viễn.

b) Bảo quản có thời hạn

Tài liệu được xác định cụ thể thời hạn bảo qun bằng số năm tính từ ngày văn bản được ban hành, hoặc từ ngày hồ sơ công việc được giải quyết xong.

Những hồ sơ, tài liệu thuộc mức này được bảo quản tại lưu trữ hiện hành (lưu trữ cơ quan hoặc lưu trữ cơ quan cấp trên trực tiếp), đến khi hết hạn bảo quản sẽ được thống kê, trình Hội đồng Xác định giá trị tài liệu của cơ quan xem xét để quyết định tiếp tục giữ lại bảo quản hay loại ra tiêu hủy. Việc tiêu hủy tài liệu hết giá trị được thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

2. Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu ngành Hải quan dùng làm căn cứ để xác định thời hạn bảo quản cho các hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của các đơn vị thuộc và trực thuộc Tng cục Hải quan.

Khi áp dụng thời hạn bảo quản cho hồ sơ, tài liệu không được thấp hơn mức quy định tại Quyết định này.

Trường hợp thực tế có những hồ sơ, tài liệu chưa có trong Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu ban hành kèm theo Quyết định này, các đơn vị có thể vận dụng mức thời hạn bảo quản đối với nhóm hồ sơ, tài liệu tương ứng để xác định.

IV. QUY ĐỊNH THỜI HẠN BẢO QUẢN HỒ SƠ, TÀI LIỆU HÌNH THÀNH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH HẢI QUAN

STT

TÊN NHÓM HỒ SƠ, TÀI LIỆU

THỜI HẠN BẢO QUẢN

 

1. Tài liệu tổng hợp:

 

1.

Tập văn bản gửi chung đến các cơ quan:

 

 

- Về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước (hồ sơ nguyên tắc)

Đến khi văn bản hết hiệu lực

 

- Gửi để biết (đổi tên cơ quan, trụ sở, địa chỉ, đổi dấu, thông báo chữ ký...)

05 năm

2.

Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ/quy định/hướng dẫn những vấn đề chung của Ngành, cơ quan

Vĩnh viễn

3.

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy chế/quy định/chế độ, lề lối làm việc của ngành Hải quan và các đơn vị

Vĩnh viễn

4.

Hồ sơ xây dựng, ban hành tiêu chuẩn ISO trong hoạt động quản lý của Ngành, cơ quan

Vĩnh viễn

5.

Hồ sơ kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng do cơ quan chủ trì tổ chức

Vĩnh viễn

6.

Hồ sơ hội nghị tổng kết, sơ kết công tác của Ngành, cơ quan

- Tổng kết năm, nhiều năm:

+ Cơ quan chủ trì tổ chức

+ Cơ quan tham dự

- Sơ kết tháng, quý, 6 tháng

 

 

Vĩnh viễn

05 năm

05 năm

7.

Kế hoạch, báo cáo công tác năm, nhiều năm:

- Của cơ quan và các đơn vị trực thuộc

- Của cơ quan, đơn vị khác

- Của cơ quan cấp trên

 

Vĩnh viễn

10 năm

10 năm

8.

Kế hoạch, báo cáo công tác quý, 6 tháng, 9 tháng:

- Của cơ quan và các đơn vị trực thuộc

- Của cơ quan, đơn vị khác

- Của cơ quan cấp trên

 

20 năm

05 năm

05 năm

9.

Kế hoạch, báo cáo công tác tuần, tháng:

- Của cơ quan cấp trên

- Của cơ quan và các đơn vị trực thuộc

- Của cơ quan, đơn vị khác

 

05 năm

10 năm

05 năm

10.

Kế hoạch, báo cáo công tác đột xuất

10 năm

11.

Hồ sơ theo dõi thực hiện các chương trình, đề án, công tác trọng tâm của Tổng cục Hải quan

20 năm

12.

Hồ sơ tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước

Vĩnh viễn

13.

Hồ sơ tổ chức thực hiện chế độ/quy chế/quy định/hướng dẫn những vấn đề chung của Ngành, cơ quan

Vĩnh viễn

14.

Tài liệu về hoạt động của Lãnh đạo cơ quan (báo cáo, bản thuyết trình/giải trình, trả lời chất vấn tại Quốc hội, bài phát biểu nhân các sự kiện lớn... của Ngành, cơ quan)

Vĩnh viễn

15.

Tập thông báo ý kiến, kết luận cuộc họp của cơ quan, đơn vị

10 năm

16.

Biên bản hoặc thông báo kết luận tại các cuộc họp giữa Lãnh đạo Tổng cục với các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các đơn vị ngang cấp

10 năm

17.

Sổ ghi biên bản các cuộc họp giao ban cơ quan:

- Tổng cục Hải quan

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc

 

20 năm

10 năm

18.

Sổ tay công tác của lãnh đạo Tổng cục Hải quan và Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan

10 năm

19.

Hồ sơ, công văn trao đổi về những vấn đề chung, tổng hợp báo cáo

10 năm

 

2. Tài liệu tuyên truyền, truyền thống

 

20.

Chương trình, kế hoạch, báo cáo công tác tuyên truyền, truyền thống:

- Dài hạn, hàng năm

- 6 tháng, 9 tháng

- Tháng, quý

 

Vĩnh viễn

20 năm

05 năm

21.

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy chế/ quy định về công tác tuyên truyền và công tác sưu tầm tài liệu lịch sử của Ngành, cơ quan

Vĩnh viễn

22.

Hồ sơ lịch sử hiện vật của bảo tàng, phòng truyền thống (hiện vật, biên bản giao nhận, cam kết, trao tặng hiện vật, hồ sơ liên quan đến hiện vật....)

Vĩnh viễn

23.

Hồ sơ công tác kiểm kê bảo quản tài liệu, hiện vật, hình ảnh sưu tầm

Vĩnh viễn

24.

Kế hoạch, đề cương, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả công tác sưu tầm tư liệu, hiện vật về lịch sử truyền thống Ngành, cơ quan

20 năm

25.

Hsơ xây dựng bảo tàng của ngành Hải quan, Phòng truyền thống của các đơn vị

Vĩnh viễn

26.

Tài liệu đón tiếp lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc nhân các sự kiện trọng đại của ngành, cơ quan (bao gồm tài liệu giấy, băng đĩa ghi âm, băng đĩa ghi hình và các thiết bị kỹ thuật khác)

Vĩnh viễn

27.

Các bài viết, bài phát biểu, phỏng vấn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Lãnh đạo Tổng cục Hải quan nhân các lễ kỷ niệm, các s kin trọng đại của Ngành, cơ quan

Vĩnh viễn

28.

Tư liệu ảnh, bài viết về các hoạt động của Tổng cục trưởng và Lãnh đạo Tổng cục tại các đơn vị nhân kỷ niệm các sự kiện của Ngành và các đơn vị

Vĩnh viễn

29.

Tài liệu theo dõi thông tin báo chí, gồm: điểm báo hàng ngày, tuần, tháng và các báo cáo giải trình, trả lời thông tin báo chí nêu

10 năm

30.

Hồ sơ các buổi họp báo định kỳ/đột xuất hoặc theo chuyên đề của cơ quan

10 năm

31.

Hồ sơ các đợt phát động, các cuộc thi sáng tác (bài viết, thơ, tác phẩm âm nhạc, phim, ảnh...) để tuyên truyền và xây dựng truyền thống ngành Hải quan

 

 

- Hồ sơ và các tác phẩm đạt giải

50 năm

 

- Các tác phẩm không đạt giải

05 năm

32.

Hồ sơ, công văn trao đổi về công tác tuyên truyền, truyền thống

10 năm

 

3. Tài liệu thống kê hải quan

 

33.

Tập văn bản về kế hoạch, thống kê gửi chung đến các cơ quan (hồ sơ nguyên tắc)

Đến khi văn bản hết hiệu lực thi hành

34.

Hồ sơ xây dựng, ban hành các văn bản, chế độ/quy định về thống kê của Ngành

Vĩnh viễn

35.

Báo cáo tổng hợp số liệu hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu:

- Dài hạn, hàng năm

- 6 tháng, 9 tháng

- Tháng, quý

 

Vĩnh vin

20 năm

05 năm

36.

Báo cáo thống kê chuyên đề của Ngành, cơ quan:

- Dài hạn, hàng năm

- 6 tháng, 9 tháng

- Tháng, quý

 

Vĩnh viễn

20 năm

05 năm

37.

Báo cáo phân tích và dự báo

Vĩnh viễn

38.

Hồ sơ đăng ký, cấp mã số cho các doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu, nhp khẩu

10 năm

39.

Hồ sơ cung cấp số liệu thống kê về hải quan cho các cơ quan, đơn vị

10 năm

40.

Hồ sơ, công văn trao đi về công tác thống kê

10 năm

 

4. Tài liệu tổ chức, cán bộ, đào tạo và bảo vệ chính trị nội b

 

 

4.1. Tài liu tổ chức, cán bộ

 

41.

Tập văn bản về công tác tổ chức, cán bộ gửi chung đến các cơ quan (hồ sơ nguyên tắc)

Đến khi văn bản hết hiệu lực

42.

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy chế/chế độ/quy định về công tác tổ chức, cán bộ

Vĩnh viễn

43.

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định/quy chế về quản lý và sử dụng dấu, số hiệu công chức

Vĩnh viễn

44.

Hồ sơ xây dựng và phê duyệt đề án tổ chức bộ máy của Ngành, cơ quan

Vĩnh viễn

45.

Hồ sơ xây dựng, phê duyệt đề án luân chuyển cán bộ ngành Hải quan

Vĩnh viễn

46.

Hồ sơ về thành lập, đổi tên, thay đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thay đổi cơ cấu tổ chức của cơ quan và các đơn vị thuc, trc thuc

Vĩnh viễn

47.

Hồ sơ thành lập các ban, tổ, nhóm, hội đồng có tính chất tạm thời của cơ quan

20 năm

48.

Kế hoạch, báo cáo công tác tổ chức, cán bộ của Ngành, cơ quan:

- Dài hạn, hàng năm

- 6 tháng, 9 tháng

- Tháng, quý

 

Vĩnh viễn

20 năm

05 năm

49.

Hồ sơ xây dựng, ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ, chức danh công chức, viên chức của Ngành

Vĩnh viễn

50.

Hồ sơ xây dựng, phân bổ chỉ tiêu biên chế của Ngành, cơ quan

Vĩnh viễn

51.

Báo cáo thống kê danh sách, số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức của Ngành, cơ quan

Vĩnh viễn

52.

Hồ sơ về công tác quy hoạch cán bộ của Ngành, cơ quan

- Biên bản, nhận xét, tờ trình, quyết định phê duyệt

- Phiếu quy hoạch

 

20 năm

05 năm

53.

Hồ sơ về việc bổ nhiệm, đề bạt, điều động, luân chuyển cán bộ của Ngành, cơ quan

70 năm

54.

Tập quyết định, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển ... cán bộ

- Của cơ quan

- Của đơn vị thuộc quyền quản lý

 

70 năm

10 năm

55.

Hồ sơ về việc thi tuyển, thi nâng ngạch, kiểm tra sát hạch chuyển ngạch công chức của Ngành, cơ quan:

 

 

- Tài liệu về xây dựng đề án, rà soát, trình duyệt, thành lập Hội đồng, ban hành quy chế...

70 năm

 

- Quyết định tuyển dụng, chuyển ngạch, nâng ngạch, xếp ngạch

70 năm

 

- Báo cáo kết quả, danh sách trúng tuyển và các tài liệu khác

20 năm

 

- Hồ sơ dthi, bài thi, tài liệu tổ chức thi, chấm thi

05 năm

56.

Hồ sơ gốc cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động dài hn thuộc thẩm quyn được giao quản lý

Vĩnh viễn

57.

Hồ sơ đánh giá, phân loại công chức:

- Đánh giá, phân loại công chức hàng năm của cơ quan

- Đánh giá, phân loại hàng năm của các đơn vị trực thuộc.

- Đánh giá phân loại công chức hàng tháng, quý

 

20 năm

10 năm

10 năm

58.

Sổ, phiếu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức

- Của cơ quan

- Của đơn vị thuộc quyền quản lý

 

70 năm

10 năm

59.

Hồ sơ giải quyết chế độ: hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội... cho cán bộ, công chức, viên chức

70 năm

60.

Hồ sơ về quản lý cán bộ công chức đi nước ngoài về việc riêng

10 năm

61.

Hồ sơ, tài liệu về kê khai tài sản, thu nhập cá nhân:

 

 

- Quyết định phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập

70 năm

 

- Tp văn bản hướng dẫn về việc kê khai tài sản, thu nhập

10 năm

62.

Hồ sơ kiểm tra công tác tổ chức cán bộ đối với các đơn vị thuộc quyền quản lý

15 năm

63.

Hồ sơ hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ

- Quy chế hoạt động, báo cáo năm, nhiều năm

- Công văn trao đổi, báo cáo tháng, quý...

 

Vĩnh viễn

10 năm

64.

Hồ sơ giải quyết việc liên quan đến số hiệu công chức, dấu tên công chức

10 năm

65.

Hồ sơ, công văn trao đổi về công tác tổ chức, cán bộ

10 năm

 

4.2. Tài liệu đào to, bồi dưỡng công chức

 

66.

Tập văn bản về công tác đào tạo, bồi dưỡng gửi chung đến các cơ quan (hồ sơ nguyên tắc)

Đến khi văn bản hết hiệu lực

67.

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy chế/chế độ/quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức

Vĩnh viễn

68.

Kế hoạch, đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức của Ngành, cơ quan:

 

 

- Dài hạn, hàng năm

Vĩnh viễn

 

- Tháng, quý

10 năm

69.

Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Ngành, cơ quan

- Dài hạn, hàng năm

- 6 tháng, 9 tháng

- Tháng, quý

 

Vĩnh viễn

20 năm

05 năm

70.

Hồ sơ xây dựng, phê duyệt giáo trình phục vụ giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng của Trường Hải quan Việt Nam và các đơn vị chuyên môn:

 

 

- Giáo trình phục vụ giảng dạy các khóa nghiệp vụ hải quan từ 2 tháng trở lên

20 năm

 

- Chương trình, tài liệu phục vụ đào tạo, bồi dưỡng khác

10 năm

71.

Hồ sơ tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Ngành, cơ quan

10 năm

72.

Hồ sơ tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ do các tổ chức quốc tế tài tr

20 năm

73.

Hồ sơ về cử cán bộ, công chức đi học tập, công tác trong và ngoài nước

20 năm

74.

Hồ sơ kiểm tra công tác đào tạo bồi dưỡng đối với các đơn vị thuộc quyền quản lý

15 năm

75.

Hồ sơ, công văn trao đổi về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

10 năm

 

4.3. Tài liệu bảo vệ chính trị nội bộ

 

76.

Tập văn bản về công tác bảo vệ nội bộ gửi chung đến các cơ quan hồ sơ nguyên tắc)

Đến khi văn bản hết hiệu lực

77.

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy chế/quy định về công tác bảo vệ ni b, kỷ luật kỷ cương, liêm chính hải quan

Vĩnh viễn

78.

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy chế/quy định về cấp, quản lý, sử dụng giấy chứng minh thư hải quan

Vĩnh viễn

79.

Hồ sơ kỷ luật cán b, công chức, viên chức của cơ quan

70 năm

80.

Báo cáo công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kỷ cương, kỷ luật, liêm chính hải quan

 

 

- Dài hạn, hàng năm

Vĩnh viễn

 

- 6 tháng, 9 tháng

20 năm

 

- Tháng, quý

05 năm

81.

Hồ sơ giải quyết các vụ việc, vụ án xảy ra trong Ngành:

- Vụ việc nghiêm trọng

- V vic khác

 

Vĩnh viễn

20 năm

82.

Hồ sơ theo dõi, cấp đổi, giải quyết phát sinh trong quản lý sử dụng giấy chứng minh hải quan

20 năm

83.

Hồ sơ, công văn trao đổi về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kỷ luật, kỷ cương lao động

10 năm

 

5. Tài liệu lao động, tiền lương

 

84.

Tập văn bản về công tác lao động, tiền lương gửi chung đến các cơ quan (hồ sơ nguyên tắc)

Đến khi văn bản hết hiệu lực

85.

Kế hoạch, báo cáo công tác lao động, tiền lương của cơ quan:

- Dài hạn, hàng năm

- 6 tháng, 9 tháng

- Tháng, quý

 

Vĩnh viễn

20 năm

05 năm

86.

Hồ sơ xây dựng, ban hành đnh mức lao động của ngành

Vĩnh viễn

87.

Hồ sơ xây dựng, ban hành thang bảng lương, chế độ phụ cấp nghề, phcấp ngành và phcấp độc hại

Vĩnh viễn

88.

Báo cáo tổng hợp tình hình lao động và tai nạn lao động, bệnh nghề nghip hàng năm của ngành, cơ quan

Vĩnh viễn

89.

Hồ sơ các vụ tai nạn lao động và giải pháp khắc phục:

- V vic nghiêm trng

- Vụ việc khác

 

Vĩnh viễn

20 năm

90.

Hồ sơ hợp đồng khoán việc, hợp đồng thời vụ

05 năm sau khi chấm dứt HĐ

91.

Hồ sơ nâng lương thường xuyên, nâng lương trước hạn của cán bộ, công chức, viên chức

20 năm

92.

Tập quyết định nâng lương cho cán bộ công chức, viên chức

- Của cơ quan

- Của đơn vị thuộc quyền quản lý

 

70 năm

10 năm

93.

Hồ sơ, công văn trao đổi về công tác lao động, tiền lương, phụ cấp

10 năm

 

6. Tài liệu tài chính, kế toán, tài sản, trang thiết bị chuyên ngành 

 

 

6.1. Tài liệu tài chính, kế toán

 

94.

Tập văn bản về công tác tài chính, kế toán, quản lý ngân sách gửi chung đến các cơ quan (hồ sơ nguyên tc)  

Đến khi văn bản hết hiệu lực

95.

Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, chính sách, văn bản hướng dẫn về tài chính, kế toán, quản lý ngân sách

Vĩnh viễn

96.

Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ, chính sách về kiểm tra, kiểm toán ni bcủa Ngành, đơn vị

Vĩnh viễn

97.

Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ /quy chế về khoán chi từng năm, từng giai đon của ngành Hải quan và của từng đơn vị

Vĩnh viễn

98.

Kế hoạch, báo cáo công tác tài chính, kế toán của Ngành, đơn vị:

- Dài hạn, hàng năm

- 6 tháng, 9 tháng

- Tháng, quý

 

Vĩnh viễn

20 năm

05 năm

99.

Báo cáo thực hiện cơ chế quản lý tài chính

- Dài hạn, hàng năm

- 6 tháng, 9 tháng

- Tháng, quý

 

Vĩnh viễn

20 năm

05 năm

100.

Kế hoạch tài chính trung và dài hạn của Ngành, cơ quan và các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý

Vĩnh viễn

101.

Hồ sơ xây dựng dự toán, điều chỉnh, quyết định phê duyệt dự toán ngân sách toàn Ngành:

 

 

- Dài hạn, hàng năm

Vĩnh viễn

 

- 6 tháng, 9 tháng

20 năm

 

- Tháng, quý

05 năm

102.

Hồ sơ lập, phân bổ, phê duyệt, giao dự toán, điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước cho các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý:

 

 

- Dài hạn, hàng năm

Vĩnh viễn

 

- 6 tháng, 9 tháng

20 năm

 

- Tháng, quý

05 năm

103.

Hồ sơ tổng hợp quyết toán chi ngân sách nhà nước toàn Ngành:

- Dài hạn, hàng năm

- 6 tháng, 9 tháng

- Tháng, quý

 

Vĩnh viễn

20 năm

05 năm

104.

Hồ sơ quyết toán chi ngân sách nhà nước của các đơn vị thuộc quyền quản lý (báo cáo quyết toán, biên bản quyết toán, thông báo xét duyệt quyết toán....)

 

 

- Dài hạn, hàng năm

Vĩnh viễn

 

- 6 tháng, 9 tháng

20 năm

 

- Tháng, quý

05 năm

105.

Báo cáo tng hợp số liệu, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng kinh phí của các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý

Vĩnh viễn

106.

Báo cáo công khai dự toán, phân bổ dự toán chi ngân sách cho các đơn vị thuộc quyền quản lý hàng năm

Vĩnh viễn

107.

Báo cáo công khai quyết toán ngân sách nhà nước và quyết toán chi ngân sách của các cơ quan thuộc quyền quản lý hàng năm, nhiều năm    

Vĩnh viễn

108.

Hồ sơ quản lý cấp phát ngoại tệ cho các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý hàng năm

20 năm

109.

Tổng hợp dự toán, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch chi ngoại tệ của đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý:

 

 

- Hàng năm, nhiều năm

Vĩnh viễn

 

- 6 tháng, 9 tháng

20 năm

 

- Tháng, quý

05 năm

110.

Hồ sơ, báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản dự án thuộc nhóm A

Vĩnh viễn

111.

Sổ theo dõi quản lý tài chính, ngân sách

20 năm

112.

Sổ sách kế toán của cơ quan, đơn vị:

- Sổ tổng hợp

- Sổ chi tiết

 

20 năm

10 năm

113.

Tập lưu chứng từ, hạn mức kinh phí được duyệt cấp cho Tổng cục Hải quan và chng từ cấp phát các nguồn vốn cho các đơn vị dtoán trong Ngành (chứng từ kế toán cấp II)

15 năm

114.

Chứng từ kế toán sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính (chứng từ kế toán cấp III, IV)

10 năm

115.

Tài liệu kế toán dùng cho quản lý điều hành của đơn vị kế toán không sử dụng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính  

05 năm

116

Báo cáo đối chiếu thanh toán công nợ của đơn vị

20 năm

117.

Hồ sơ đấu thầu, thực hiện mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của cơ quan

 

 

- Hồ sơ đấu thầu, phê duyệt kết quả đấu thầu, hợp đồng...

20 năm

 

- Hồ sơ dthầu không trúng thầu

05 năm

118.

Hồ sơ kiểm tra, thanh tra công tác quản lý tài chính, kế toán tại cơ quan và các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý:

 

 

- Vụ việc nghiêm trọng

Vĩnh viễn

 

- V vic khác

15 năm

119.

Hồ sơ kiểm toán của các đơn vị chức năng tại Tổng cục Hải quan và các đơn vị trong Ngành:

 

 

- Vụ việc nghiêm trọng

Vĩnh viễn

 

- Vụ việc khác

15 năm

120.

Báo cáo kiểm toán năm

Vĩnh viễn

121.

Hồ sơ kiểm toán nội bộ:

- Vụ việc nghiêm trọng

- Vụ việc khác

 

Vĩnh viễn

10 năm

122.

Hồ sơ, công văn trao đổi về công tác tài chính, kế toán

10 năm

 

6.2. Tài liệu quản lý tài sản, trang thiết bị chuyên ngành

 

123.

Tập văn bản về quản lý tài sản, trang thiết bị chuyên ngành gửi chung đến các cơ quan (hồ sơ nguyên tắc)

Đến khi văn bản hết hiệu lực

124.

Hồ sơ xây dựng, ban hành chế độ quản lý, trang bị, cấp phát tài sản và trang thiết bị chuyên ngành của Ngành

Vĩnh viễn

125.

Kế hoạch trang cấp tài sản trung, dài hạn của Ngành, cơ quan và các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý

20 năm

126.

Hồ sơ, đề án trang bị các phương tiện, trang thiết bị đặc thù phục vụ nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về hải quan (máy soi container, cân hàng hóa, tàu thuyn....)

20 năm

127.

Báo cáo kiểm kê, đánh giá lại tài sản cố định, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị chuyên ngành định kỳ, đột xut của đơn vị:

 

 

- Báo cáo tổng hợp

20 năm

 

- Phiếu kiểm kê, đánh giá

05 năm

128.

Báo cáo tình hình quản lý tài sản, sử dụng trang thiết bị chuyên ngành của các đơn vị thuộc quyền quản lý

 

 

- Báo cáo tổng hợp

20 năm

 

- Báo cáo từng loại tài sản

10 năm

129.

Hồ sơ, tài liệu về trang cấp, bàn giao, điều chuyển, thanh lý tài sản của cơ quan:

 

 

- Nhà đất

Vĩnh viễn

 

- Công chỗ trợ, tài sản khác

20 năm

130.

Hồ sơ, tài liệu về đất đai, công sở và cơ sở hạ tầng của cơ quan

Vĩnh viễn

131.

Hồ sơ, lý lịch các trang thiết bị, tài sản chuyên ngành (tàu thuyền, máy soi...)

Theo tui thọ của máy móc thiết bị

132.

Hồ sơ sửa chữa trang thiết bị, phương tiện (tàu thuyền, máy soi...) của các đơn vị trong Ngành

10 năm

133.

Hồ sơ, công văn trao đi về quản lý tài sản, trang thiết bị chuyên ngành  

10 năm

 

7. Tài liệu xây dựng cơ bản

 

134.

Tập văn bản về công tác xây dựng cơ bản gửi chung đến các cơ quan (hồ sơ nguyên tắc)

Đến khi văn bản hết hiệu lực

135.

Hồ sơ xây dựng, ban hành văn bản quy định, hướng dẫn về đầu tư xây dựng cơ bản của ngành, cơ quan

Vĩnh viễn

136.

Kế hoạch, báo cáo công tác đầu tư xây dựng cơ bản của Ngành, cơ quan:

 

 

- Dài hạn, hàng năm

Vĩnh viễn

 

- 6 tháng, 9 tháng

20 năm

 

- Tháng, quý

05 năm

137.

H sơ các công trình xây dựng cơ bản của cơ quan:

 

 

- Công trình nhóm A, công trình áp dụng các giải pháp mới về kiến trúc, kết cấu, công nghệ, thiết bị, vật liệu mới; công trình xây dựng trong điều kiện địa chất, địa hình đặc biệt, công trình được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa

Vĩnh viễn

 

- Công trình nhóm B, C, sửa chữa lớn và các bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công, hoàn công

Theo tuổi thọ của công trình

 

- Cải tạo, nâng cấp các công trình của cơ quan

Theo tuổi thọ của công trình

138.

Hồ sơ các công trình xây dựng cơ bản của các đơn vị thuộc quyền quản lý (gửi cơ quan cấp trên làm căn cứ phê duyệt, cấp phát vốn)

20 năm

139.

Hồ sơ thm định phân bổ kế hoạch vốn đầu tư của các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý:

 

 

- Dài hạn, hàng năm

Vĩnh viễn

 

- 6 tháng, 9 tháng

20 năm

 

- Tháng, quý

05 năm

140.

Báo cáo tổng hợp, đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư và thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong phạm vi được giao quản lý:

 

 

- Dài hạn, hàng năm

Vĩnh viễn

 

- 6 tháng, 9 tháng

20 năm

 

- Tháng, quý

05 năm

141.

Hồ sơ cải to, sửa chữa nhỏ các công trình của cơ quan

15 năm

142.

Hồ sơ, công văn trao đổi về xây dựng cơ bản

10 năm

 

8. Tài liệu nghiên cứu khoa học

 

143.

Tập văn bản về hoạt động nghiên cứu khoa học gửi chung đến các cơ quan (hồ sơ nguyên tắc)

Đến khi văn bản hết hiệu lực

144.

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, quy chế hoạt động nghiên cứu khoa hc của ngành, cơ quan

Vĩnh viễn

145.

Hồ sơ hội nghị, hội thảo đề tài, đề án khoa học, công nghệ cán bộ, nnh do cơ quan chủ trì tổ chức

Vĩnh viễn

146.

Kế hoạch, báo cáo công tác nghiên cứu khoa học của Ngành, cơ quan

- Dài hạn, hàng năm

- 6 tháng, 9 tháng

- Tháng, quý

 

Vĩnh viễn

20 năm

05 năm

147.

Hồ sơ về hoạt động của Hội đồng khoa học của Ngành, cơ quan

Vĩnh viễn

148.

Hồ sơ đăng ký, xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học hàng năm

Vĩnh viễn

149.

Hồ sơ thực hiện chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học

- Cấp Nhà nước, Bộ, Ngành

- Cấp cơ sở

 

Vĩnh viễn

20 năm

150.

Hồ sơ sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quy trình công nghệ hoặc giải pháp hữu ích được công nhận:

 

 

- Cấp Nhà nước, Bộ, ngành

Vĩnh viễn

 

- Cấp cơ sở

10 năm

151.

Hồ sơ xây dựng, triển khai chương trình, đề án ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ của ngành, cơ quan

Vĩnh viễn

152.

Hồ sơ khảo sát thực tế tại các đơn vị phục vụ nghiên cứu khoa học

10 năm

153.

Các báo cáo khoa học chuyên đề do cơ quan thực hiện để tham gia các hi thảo khoa học

20 năm

154.

Hồ sơ, công văn trao đổi về nghiên cứu khoa học công nghệ

10 năm

 

9. Tài liệu công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin

 

155.

Tập văn bản về hoạt động công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin gửi chung đến các cơ quan (hồ sơ nguyên tắc)

Đến khi văn bản hết hiệu lực

156.

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, quy chế về ứng dụng công nghệ thông tin của Ngành, cơ quan

Vĩnh viễn

157.

Kế hoạch, báo cáo công tác ứng dụng công nghệ thông tin của Ngành, cơ quan

 

 

- Dài hạn, hàng năm

Vĩnh viễn

 

- 6 tháng, 9 tháng

20 năm

 

- Tháng, quý

05 năm

158.

Hồ sơ xây dựng, triển khai chương trình, nâng cấp chương trình/đề án ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động nghiệp vụ của Ngành, cơ quan

Vĩnh viễn

159.

Hồ sơ đấu thầu và tổ chức thực hiện chương trình, đề án, kế hoạch ứng dng công nghệ thông tin và các dịch vụ phục vụ cho công nghệ thông tin của Ngành, cơ quan:

 

 

- Hồ sơ trúng thầu, quyết định phê duyệt kết quả, đề án triển khai...

20 năm

 

- Hồ sơ dthầu không trúng thầu

05 năm

160.

Hồ sơ nghiệm thu kết quả thực hiện chương trình, đề án ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan

20 năm

161.

Hồ sơ xây dựng và quản lý các cơ sở dữ liệu của Ngành, cơ quan  

Vĩnh viễn

162.

Hồ sơ theo dõi các chương trình ứng dụng đang sử dụng của cơ quan, đơn vị  

10 năm

163.

Hồ sơ theo dõi, vận hành, quản lý trang thiết bị phục vụ cho Trung tâm dữ liệu Hải quan

10 năm

164.

Tài liệu, bảng theo dõi sao lưu dữ liệu của Trung tâm dữ liệu Hải quan

10 năm

165.

Hồ sơ cấp mã số cho các đơn vị trong Ngành

10 năm

166.

Hồ sơ, công văn trao đổi về công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin

10 năm

 

10. Tài liệu hợp tác quốc tế

 

167.

Tập văn bản về hợp tác quốc tế gửi chung đến các cơ quan (hồ sơ nguyên tc)

Đến khi văn bản hết hiệu lực

168.

Tập lưu các điều ước quốc tế, công ước, thỏa thuận hp tác giữa Chính phủ Việt Nam, các Bộ ký kết với Chính phủ, các tổ chức nước ngoài

20 năm

169.

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy chế/quy định về hợp tác quốc tế của Ngành, cơ quan

Vĩnh viễn

170.

Hồ sơ xây dựng chương trình, dự án hợp tác quốc tế của Ngành, cơ quan

Vĩnh viễn

171.

Hồ sơ hội nghị, hi thảo quốc tế do cơ quan chủ trì thực hiện

Vĩnh viễn

172.

Hồ sơ về thiết lập quan hệ hợp tác với các cơ quan, tổ chức nước ngoài

Vĩnh viễn

173.

Hồ sơ xây dựng phương án, nội dung cam kết, thỏa thuận về hợp tác tài chính trong đàm phán hội nhập kinh tế quốc tế, gia nhp thành viên các hiệp hội, tổ chức quốc tế

Vĩnh viễn

174.

Hồ sơ tham gia các hoạt động của hiệp hội, tổ chức quốc tế (hội nghị, hi thảo, điều tra, khảo sát, thống kê....)

Vĩnh viễn

175.

Hồ sơ về kế hoạch, phương án và lộ trình gia nhập hoặc ký kết các điều ước quốc tế có liên quan đến hoạt động hải quan

Vĩnh viễn

176.

Biên bản hội đàm, ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác giữa Hải quan Việt Nam với cơ quan Hải quan các nước và các tổ chức quốc tế khác

Vĩnh viễn

177.

Hồ sơ hợp tác song phương, đa phương với các nước, các khu vực  

20 năm

178.

Hồ sơ các chương trình, d án hợp tác quốc tế của Ngành

Vĩnh viễn

179.

Hồ sơ đóng niên liễm, đóng góp kinh phí cho các hiệp hội, tổ chức quốc tế

Vĩnh viễn

180.

Kế hoạch, báo cáo công tác hợp tác quốc tế, kế hoạch đoàn ra, đoàn vào của Ngành, cơ quan:

 

 

- Dài hạn, hàng năm

Vĩnh viễn

 

- 6 tháng, 9 tháng

20 năm

 

- Tháng, quý

05 năm

181.

Báo cáo tổng hợp và đánh giá tình hình thực hiện hợp tác quốc tế hàng năm, nhiều năm

 

 

- Của cơ quan và đơn vị trực thuộc

Vĩnh viễn

 

- Của cơ quan cấp trên và cơ quan khác

10 năm

182.

Báo cáo kết quả hội nhập về lĩnh vực hải quan với các tổ chức quốc tế, khu vực (AFTA, ASEAN, WCO...)

Vĩnh viễn

183.

Báo cáo triển khai, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các cam kết quốc tế thuộc lĩnh vc hội nhập quốc tế của cơ quan

Vĩnh viễn

184.

Báo cáo kết quả tuân thủ các quy định của Nhà nước, của Bộ trong lĩnh vực hợp tác quốc tế và kiến nghị các giải pháp thúc đẩy hoạt động.

Vĩnh viễn

185.

Hồ sơ đoàn ra, đoàn vào:

- Ký kết hợp tác

- Hi thảo, triển lãm, hc tp, khảo sát

 

Vĩnh viễn

20 năm

186.

Báo cáo của các đoàn công tác, học tập, khảo sát tại nước ngoài:

 

 

- Báo cáo của các đoàn cấp Tổng cục tham gia hội thảo, hội đàm với các nước và các din đàn tổ chức quốc tế và khu vực

Vĩnh viễn

 

- Báo cáo của các đoàn cấp chuyên viên, đoàn khảo sát, học tp

20 năm

187.

Thư, điện, thiếp chúc mừng của các cơ quan, tổ chức nước ngoài đối với cơ quan, cá nhân (người đứng đầu cơ quan):

 

 

- Quan trng

Vĩnh viễn

 

- Thông thường

20 năm

188.

Hồ sơ về tổ chức tuyên truyền, cung cấp thông tin hợp tác quốc tế trong lĩnh vc quản lý được giao của cơ quan

10 năm

189.

Hồ sơ, công văn trao đổi về công tác hợp tác quốc tế

10 năm

 

11. Tài liệu thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

 

190.

Tập văn bản về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gửi chung đến các cơ quan (hồ sơ nguyên tắc)

Đến khi hết hiệu lực

191.

Hsơ xây dựng, ban hành quy chế/quy định, quy trình, hướng dẫn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chng tham nhũng, thc hành tiết kiệm, chng lãng phí

Vĩnh viễn

192.

Kế hoạch, báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra của Ngành, cơ quan:

- Dài hạn, hàng năm

- 6 tháng, 9 tháng

- Tháng, quý

 

Vĩnh viễn

20 năm

05 năm

193.

Kế hoạch, báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo (định kỳ, đột xuất, theo chuyên đề) của Ngành, cơ quan:

 

 

- Dài hạn, hàng năm

Vĩnh viễn

 

- 6 tháng, 9 tháng

20 năm

 

- Tháng, quý

05 năm

194.

Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Ngành, cơ quan:

 

 

- Hàng năm

20 năm

 

- 6 tháng, 9 tháng, quý, tháng

05 năm

195.

Tài liệu về hoạt động của tổ chức Thanh tra nhân dân của cơ quan:

- Báo cáo năm

- Tài liệu khác

 

Vĩnh viễn

05 năm

196.

Hồ sơ thanh tra chuyên ngành tại các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý:

 

 

- Vụ việc nghiêm trọng

Vĩnh viễn

 

- Vụ việc khác

15 năm

197.

Hồ sơ kiểm tra thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Tng cục Hải quan:

 

 

- Vụ việc nghiêm trọng

Vĩnh viễn

 

- Vụ việc khác

15 năm

198.

Hồ sơ tiếp nhận, xử lý, kiểm tra, xác minh giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:

 

 

- Vụ việc nghiêm trọng

Vĩnh viễn

 

- Vụ việc khác

15 năm

 

- Chuyển đơn khiếu ni cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết

10 năm

199.

Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền được giao của thanh tra chuyên ngành

15 năm

200.

Hồ sơ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kết luận, kiến nghị thanh tra của cơ quan có thẩm quyền

15 năm

201.

Hồ sơ ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, xác minh vic thc hin minh bch tài sản, thu nhập

20 năm

202.

Sổ theo dõi tiếp nhn đơn thư khiếu nại, tố cáo

20 năm

203.

Hồ sơ, công văn trao đổi về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

10 năm

 

12. Tài liệu thi đua, khen thưởng

 

204.

Tập văn bản về thi đua, khen thưởng gửi chung đến các cơ quan (hồ sơ nguyên tắc)

Đến khi hết hiệu lực

 

205.

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy chế/quy định, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng của Ngành, cơ quan

Vĩnh viễn

206.

Hồ sơ Hội nghị điển hình tiên tiến, đại hội thi đua do cơ quan chủ trì tổ chức

Vĩnh viễn

207.

Kế hoạch, báo cáo công tác thi đua, khen thưởng của Ngành, cơ quan:

- Dài hạn, hàng năm

- 6 tháng, 9 tháng

- Tháng, quý

 

Vĩnh viễn

20 năm

05 năm

208.

Hồ sơ khen thưởng (thường xuyên, đột xuất) cho tập thể, cá nhân:

 

 

- Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ

Vĩnh viễn

 

- Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Bộ trưởng, Chtịch UBND cấp tỉnh và tương đương

20 năm

 

- Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của người đứng đầu cơ quan, tổ chức khác

10 năm

209.

Tập quyết định các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tp thể, cá nhân về thành tích công tác qua các thời kỳ

70 năm

210.

Hồ sơ khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân ngoài Ngành:

 

 

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài có quan hệ công tác và có đóng góp lớn đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Hải quan

Vĩnh viễn

 

- Tổ chức, cá nhân có quan hệ phối hợp hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về hải quan hoặc chấp hành tt pháp luật về hải quan

10 năm

211.

Hồ sơ xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tài chính" đi với cán bộ công chức trong ngành Hải quan

 

 

- Hồ sơ xét tặng

10 năm

 

- Tập quyết định trao tặng

70 năm

212.

Hồ sơ kiểm tra thực hiện các quy định của Nhà nước về thi đua khen thưởng cho các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý

15 năm

213.

Hồ sơ ban hành văn bản hướng dẫn, tổ chức thực hiện phong trào thi đua hàng năm và nhân các dịp kỷ niệm của Ngành, cơ quan

10 năm

214.

Hồ sơ, công văn trao đổi, cho ý kiến xử lý vướng mắc trong công tác thi đua, khen thưởng

10 năm

 

13. Tài liệu pháp chế

 

215.

Tập văn bản về công tác pháp chế gửi chung đến các cơ quan (hồ sơ nguyên tắc)

Đến khi hết hiệu lực

216.

Hồ sơ xây dựng Luật Hải quan và các văn bản dưới Luật do Tổng cục Hải quan chủ trì son thảo

Vĩnh viễn

217.

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, hướng dẫn về công tác pháp chế của Ngành, cơ quan  

Vĩnh viễn

218.

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Ngành, cơ quan

Vĩnh viễn

219.

Hồ sơ xây dựng danh mục bí mật nhà nước của Ngành, cơ quan

Vĩnh viễn

220.

Kế hoạch, báo cáo công tác pháp chế của Ngành, cơ quan:

- Dài hn, hàng năm

- 6 tháng, 9 tháng

- Tháng, quý

 

Vĩnh viễn

20 năm

05 năm

221.

Báo cáo công tác bảo vệ bí mật nhà nước của cơ quan và các đơn vị thuộc quyền quản lý

 

 

- Dài hạn, hàng năm

Vĩnh viễn

 

- 6 tháng, 9 tháng

20 năm

 

- Tháng, quý

05 năm

222.

Báo cáo đánh giá tác động của việc ban hành văn bản quy phm pháp luật trong lĩnh vực hải quan đối với sản xuất, kinh doanh và toàn bnền kinh tế

Vĩnh viễn

223.

Hồ sơ hội nghị công tác pháp chế, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan chủ trì

10 năm

224.

Hồ sơ hội nghị sơ kết, tổng kết thực hiện Luật Hải quan và các văn bản dưới luật

Vĩnh viễn

225.

Hồ sơ, tài liệu tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp, tập hợp các vướng mắc và giải đáp vướng mắc liên quan đến công tác quản lý nhà nước về hải quan

10 năm

226.

Hồ sơ xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực theo thẩm quyền quản lý của ngành Hải quan

Vĩnh viễn

227.

Hồ sơ xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản theo thm quyền của Tổng cục Hải quan trong các lĩnh vực nghiệp v

20 năm

228.

Hồ sơ ban hành văn bản thẩm định về pháp lý đối với văn bản thuộc thẩm quyền của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan

20 năm

229.

Hồ sơ tư vấn pháp lý, cấp ý kiến pháp lý cho các Hiệp định, các Điều ước, các thỏa thuận do Tổng cục Hải quan và các đơn vị thuộc Tổng cc ký với các tổ chức quốc tế

Vĩnh viễn

230.

Hồ sơ đánh giá tác đng thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan

Vĩnh viễn

231.

Hồ sơ xây dựng và trình cấp có thẩm quyền công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan

Vĩnh viễn

232.

Hồ sơ xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật lĩnh vực hải quan

Vĩnh viễn

233.

Hồ sơ rà soát, tự kiểm tra và kiểm tra, đánh giá việc chấp hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan

15 năm

234.

Hồ sơ rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

10 năm

235.

Hồ sơ trà soát văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của thủ trưởng đơn vị hải quan các cấp

05 năm

236.

Hồ sơ rà soát thủ tục hành chính trong hoạt động của cơ quan hải quan

20 năm

237.

Hồ sơ về công tác bồi thường và công tác giám định tài chính liên quan đến lĩnh vực được giao của Ngành, cơ quan

15 năm

238.

Kế hoạch, chương trình phổ biến pháp luật, báo cáo hỗ trợ pháp lý, hướng dn nghiệp vụ pháp chế cho các cơ quan, đơn vị trong Ngành

10 năm

239.

Hồ sơ tổ chức, tuyên truyền phổ biến pháp luật đến các đối tượng trong Ngành và cng đồng doanh nghiệp

10 năm

240.

Hồ sơ, tài liệu xử lý, giải quyết, hướng dẫn các đơn vị xử lý, giải quyết khiếu nại các vụ việc vi phạm pháp luật về hải quan

 

 

- Vụ việc nghiêm trọng

Vĩnh viễn

 

- Vụ việc khác

10 năm

241.

Hồ sơ kiểm tra việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, thực hiện thủ tục hành chính đối với các đơn vị thuộc quyền quản lý

15 năm

242.

Hồ sơ giải quyết việc xin gia hạn thời hạn ra quyết định xử pht vi phm hành chính

10 năm

243.

Sổ theo dõi các vụ việc vi phm pháp luật về hải quan

20 năm

244.

Hồ sơ về công tác bồi thường nhà nước và công tác giám định tư pháp liên quan đến lĩnh vực được giao của Ngành, cơ quan; công tác thi hành pháp luật liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao của Ngành, cơ quan

10 năm

245.

Hồ sơ tham gia ý kiến góp ý xây dựng văn bản đối với các đơn vị trong và ngoài Ngành, văn bản góp ý với các đơn vị trong nội bộ cơ quan

05 năm

246.

Hồ sơ, công văn trao đổi và cho ý kiến xử lý vướng mắc trong công tác pháp chế

10 năm

 

14. Tài liệu xuất bản, báo chí

 

247.

Tập văn bản về xuất bản, báo chí (hồ sơ nguyên tắc)

Đến khi hết hiệu lực

248.

Hồ sơ xây dựng, ban hành chiến lược, quy hoạch về công tác xuất bản, báo chí của Ngành, cơ quan

Vĩnh viễn

249.

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy chế/quy định về công tác xuất bản, báo chí của Ngành, cơ quan

Vĩnh viễn

250.

Hồ sơ hội nghị về công tác xuất bản, báo chí của Ngành do cơ quan chủ trì tổ chức:

 

 

- Tổng kết năm, nhiều năm

Vĩnh viễn

 

- Hi ngh khác

05 năm

251.

Kế hoạch, báo cáo công tác xuất bản, báo chí của Ngành:

- Dài hạn, hàng năm

- Quý, 6 tháng

 

Vĩnh viễn

10 năm

252.

Kế hoạch, hợp đồng in ấn phát hành các loại của Ngành, cơ quan

10 năm

253.

Tập lưu các loại ấn phẩm của Tng cục Hải quan và các đơn vị phát hành hàng năm và nhân các sự kiện trọng đại của đất nước, Ngành

Vĩnh viễn

254.

Bài viết, tin ảnh, băng ghi âm, ghi hình của phóng viên, cộng tác viên:

- Bài được đăng

- Bài không được đăng

 

10 năm

05 năm

255

Hồ sơ, công văn trao đổi về công tác xuất bản, báo chí, của Ngành, cơ quan

10 năm

 

15. Tài liệu hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị công s

 

 

15.1. Tài liệu hành chính, văn thư, lưu trữ

 

256.

Tập văn bản về công tác hành chính, văn thư, lưu trữ gửi chung các cơ quan (hồ sơ nguyên tắc)

Đến khi văn bản hết hiệu lực

257.

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy chế/quy trình/hướng dẫn nghiệp vụ về công tác hành chính, văn thư, lưu trữ của Ngành, cơ quan

Vĩnh viễn

258.

Hồ sơ xây dựng, ban hành bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu của Ngành, cơ quan

Vĩnh viễn

259.

Hồ sơ hội nghị công tác hành chính văn phòng, văn thư, lưu trữ do cơ quan tổ chức

10 năm

260.

Hồ sơ hi nghị công chức, viên chức của cơ quan

20 năm

261.

Kế hoạch, báo cáo công tác hành chính, văn thư, lưu trữ của Ngành, cơ quan:

 

 

- Dài hạn, hàng năm

Vĩnh viễn

 

- 6 tháng, 9 tháng

20 năm

 

- Tháng, quý

05 năm

262.

Kế hoạch, báo cáo về công tác cải cách hành chính của Ngành, cơ quan

 

 

- Dài hạn, hàng năm

Vĩnh viễn

 

- 6 tháng, 9 tháng

20 năm

 

- Tháng, quý

05 năm

263.

Hồ sơ về công tác cải cách hành chính của Ngành, cơ quan

20 năm

264.

Hồ sơ quản lý con dấu của cơ quan (tính từ thời điểm con dấu hết hiệu lực do chấm dứt hoạt động của tổ chức hoặc có con dấu mới thay thế)

20 năm

265.

Tập văn bản giới thiệu mẫu dấu, chữ ký cán bộ lãnh đạo:

- Của cơ quan

- Của các đơn vị thuộc quyền quản lý, các cơ quan khác

 

10 năm

05 năm

266.

Tập lưu văn bản đi, sổ đăng ký văn bản đi của cơ quan:

 

 

- Văn bản quy phạm pháp luật

Vĩnh viễn

 

- Chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế, hướng dẫn, cho ý kiến xử lý, xác minh, báo cáo các mặt hoạt động

Vĩnh viễn

 

- Văn bản khác

50 năm

267.

Sổ đăng ký văn bản đến:

- Sổ đăng ký của cơ quan

- Sổ đăng ký của các đơn vị trực thuộc

 

20 năm

10 năm

268.

Sổ theo dõi hồ sơ trình, chuyển giao văn bản nội bộ, chuyển phát văn bản qua đường bưu điện, phát trực tiếp

5 năm

269.

Hồ sơ xây dựng, ban hành danh mục hồ sơ dự kiến hình thành hàng năm

20 năm

270.

Hồ sơ về giao nộp hồ sơ, tài liệu có giá trị lịch sử của cơ quan vào Lưu trữ lch sử

Vĩnh viễn

271.

Hồ sơ kim tra, hướng dẫn nghiệp vụ hành chính, văn thư, lưu trữ tại cơ quan và các đối tượng thuộc phạm vi qun lý

20 năm

272.

Báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ hàng năm của cơ quan

20 năm

273.

Mục lục hồ sơ, tài liệu của cơ quan:

 

 

- Đối với loại tài liệu đã giao nộp vào Lưu trữ lịch sử

Vĩnh viễn

 

- Đối với loại tài liệu đang lưu giữ tại Lưu trữ hiện hành

Khi có mục lục mới thay thế

274.

Hồ sơ về tiêu hủy hồ sơ, tài liệu hết giá trị của cơ quan

Vĩnh viễn

275.

Hồ sơ về tiếp nhn, bàn giao tài liệu lưu trữ của cơ quan

Vĩnh viễn

276.

Sổ sách theo dõi và phc vkhai thác tài liệu lưu trữ

10 năm

277.

Hồ sơ, công văn trao đổi về công tác hành chính, văn thư, lưu trữ

10 năm

 

15.2. Tài liệu quản trcông sở

 

278.

Tập văn bản về công tác quản trị, văn minh công sở gửi chung các cơ quan (hồ sơ nguyên tắc)

Đến khi văn bản hết hiệu lực

279.

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy chế/quy định/hướng dẫn chấp hành kỷ luật kỷ cương, nội quy cơ quan

Vĩnh viễn

280.

Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy định, quy chế về công tác quản trcông sở, văn hóa công sở của Ngành, cơ quan

Vĩnh viễn

281.

Hồ sơ về tổ chức thực hiện văn minh công sở

10 năm

282.

Hồ sơ về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ của cơ quan

10 năm

283.

Hồ sơ về công tác quản tr trsở làm việc của cơ quan

20 năm

284.

Hồ sơ về sử dụng, vận hành, bảo dưỡng ô tô, máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động của cơ quan

Theo tuổi thọ máy móc, thiết bị

285.

Hồ sơ về phòng chống cháy, nổ, thiên tai, bão lụt... của cơ quan

10 năm

286.

Báo cáo về công tác phối hợp thường trực, bảo vệ cơ quan

10 năm

287.

Tài liệu, sổ sách ghi chép hàng ngày về công tác thường trực, bảo v trsở cơ quan

10 năm

288.

Hồ sơ, tài liệu về công tác y tế của cơ quan:

 

 

- Hồ sơ quản lý, theo dõi sức khỏe cán bộ công chức, người lao động.

10 năm

 

- Hồ sơ chăm sóc sức khỏe ban đầu của cán bộ, công chức, người lao động

05 năm

 

- Hồ sơ tài liệu về các chương trình y tế định kỳ, đột xuất

05 năm

289.

Sổ, phiếu theo dõi cấp phát vật tư, văn phòng phẩm của cơ quan

05 năm

290.

Hồ sơ, công văn trao đổi về công tác quản trị công sở

10 năm

 

16. Tài liệu ấn chỉ

 

291.

Tập văn bản về quản lý và sử dụng ấn chỉ gửi chung đến các cơ quan (hồ sơ nguyên tắc)

Đến khi văn bản hết hiệu lực

292.

Hồ sơ xây dựng, ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn quản lý, sử dụng ấn chỉ và ban hành các loại ấn chỉ sử dụng trong ngành

Vĩnh viễn

293.

Hồ sơ lưu mẫu ấn chỉ

Vĩnh viễn

294.

Sổ số liu lch sử về ấn chỉ.

Vĩnh viễn

295.

Các loại sổ kế toán, sổ quản lý ấn chỉ.

20 năm

296.

Hồ sơ xử lý, thanh hủy ấn chỉ cũ chưa sử dụng, ấn chỉ hỏng

15 năm

297.

Hồ sơ nghiệp vụ: đăng ký mua, sử dụng, lưu hành hóa đơn, sử dụng chng từ thu phí, lệ phí, xác minh mất biên lai, hóa đơn, ấn chỉ

10 năm

298.

Báo cáo quyết toán tem, ấn chỉ và công tác quản lý sử dụng tem, ấn chỉ của các đơn vị và toàn Ngành:

 

 

- Dài hạn, hàng năm

Vĩnh viễn

 

- Tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng

20 năm

299.

Hồ sơ kiểm tra và xử lý vi phạm trong in ấn, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn, ấn chỉ

 

 

- Vụ việc nghiêm trọng

Vĩnh viễn

 

- Vụ việc khác

15 năm

300.

Chứng từ kế toán ấn chỉ: phiếu nhập, phiếu xuất ấn chỉ và bảng kê chứng từ thu tiền

10 năm

301.

Tp văn bản xác nhn công nợ ấn chỉ của các đơn vị

10 năm

302.

Liên lưu biên lai, liên 1 biên lai, liên báo soát, liên 3 và các liên khác

05 năm

303.

Hồ sơ, công văn trao đổi về công tác ấn chỉ

10 năm

 

17. Tài liệu giám sát quản lý hải quan

 

304.

Tập văn bản về công tác giám sát, quản lý nhà nước về hoạt động xuất khẩu, nhp khẩu (hồ sơ nguyên tắc)

Đến khi văn bản hết hiệu lực

305.

Tập văn bản về công tác giám sát, quản lý nhà nước về hải quan (hồ sơ nguyên tắc)

Vĩnh viễn

306.

Hồ sơ xây dựng, ban hành văn bản về kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện các quy trình/quy định về thủ tục hải quan, công tác quản lý ngoại hối, hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tin vn tải, hành khách xut, nhập cảnh...

Vĩnh viễn

307.

Kế hoạch, báo cáo công tác giám sát quản lý nhà nước về hải quan:

- Dài hạn, hàng năm

- Tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng

 

Vĩnh viễn

20 năm

308.

Báo cáo chuyên đề về công tác giám sát, quản lý về hải quan

Vĩnh viễn

309.

Báo cáo nghiệp vụ định kỳ, đột xuất về: từng mặt hàng, về chấp hành thực hiện chủ trương, chính sách, văn bản mới, kinh doanh cửa hàng miễn thuế của các doanh nghiệp...

10 năm

310.

Hồ sơ kiểm tra, xử lý các vi phạm về thủ tục, quy trình nghiệp vụ kiểm tra giám sát hải quan:

 

 

- Vụ việc nghiêm trọng

Vĩnh viễn

 

- Các vụ việc khác

15 năm

311.

Hồ sơ thành lập và hoạt động của kho ngoại quan, cảng nội địa, cửa hàng miễn thuế, kho thu gom hàng hóa lẻ... và các loại hình hàng hóa khác

Vĩnh viễn

312.

Hồ sơ về cải cách hành chính quy trình, thủ tục kiểm tra giám sát hải quan của toàn Ngành

Vĩnh viễn

313.

Hồ sơ hội nghị chuyên đề, tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý, giám sát nhà nước về hải quan

 

 

- Hội nghị chuyên đề

Vĩnh viễn

 

- Tập huấn nghiệp v

10 năm

314.

Hồ sơ làm thủ tục hải quan cho hàng hóa kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu:

 

 

- Là phương tiện giao thông

10 năm

 

- Là hàng hóa, tài sản khác

05 năm

315.

Hồ sơ làm thủ tục cho hàng hóa xuất, nhập khẩu theo chế độ riêng:

 

 

- Là phương tiện giao thông

20 năm

 

- Là hàng hóa, tài sản khác

05 năm

316.

Hồ sơ tờ khai làm thủ tục hải quan cho nhập khẩu hàng hóa góp vốn đầu tư, nhập đầu tư

 

 

- Là máy móc, thiết bị

20 năm

 

- Là hàng hóa khác

05 năm

317.

Hsơ làm thủ tục hải quan cho hàng gia công, nhập hàng sản xuất hàng xuất khẩu (sau khi đã thanh khoản xong và nộp lưu)

05 năm

318.

Hồ sơ tờ khai hàng tạm nhp - tái xuất, tạm xuất - tái nhập

05 năm

319.

Hồ sơ tờ khai hàng chuyển khẩu, quá cảnh, mượn đường

05 năm

320.

Hồ sơ tờ khai hàng nhập khẩu, xuất khẩu bán tại cửa hàng miễn thuế

05 năm

321.

Hồ sơ tờ khai làm thủ tục hải quan cho hàng kinh doanh xuất, nhập khẩu có các chứng từ thuế, biên lai thu thuế, quyết định hoàn thuế, miễn thuế, giảm, giãn thời gian nộp thuế, xóa nợ thuế...

10 năm

322.

Hồ sơ tờ khai phương tiện vận tải, hành khách xuất nhập cảnh

05 năm

323.

Sổ đăng ký tờ khai, sổ cấp giấy phép xuất, nhập khẩu hàng hóa theo chế độ riêng và các loại sổ nghiệp vụ khác

20 năm

324.

Tập lưu giấy phép, cấp hạn ngạch xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của các B, Ngành

05 năm

325.

Hồ sơ, công văn trao đổi về công tác giám sát quản lý nhà nước về hải quan

10 năm

 

18. Tài liệu về công tác điều tra chống buôn lậu

 

326.

Tập văn bản về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại (hồ sơ nguyên tắc)

Đến khi văn bản hết hiệu lực

327.

Tập văn bản về công tác điều tra chống buôn lậu, gian lận thương mại trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của cơ quan hải quan (hsơ nguyên tắc)

Vĩnh viễn

328.

Hồ sơ xây dựng, ban hành văn bản quy định hướng dẫn công tác kiểm tra, kiểm soát hải quan, phòng chống buôn lậu và gian ln thương mi; phòng chống và kiểm soát ma túy

Vĩnh viễn

329.

Hồ sơ xây dựng, ký kết quy chế phối hợp giữa lực lượng hải quan và các lực lượng chức năng khác (Công an, Biên phòng...) trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, kiểm soát ma túy

Vĩnh viễn

330.

Hồ sơ xây dựng quy trình, quy chế, quy định về sở hữu trí tuệ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Vĩnh viễn

331.

Kế hoạch, báo cáo công tác điều tra, chống buôn lậu, gian lận thương mại; phòng, chống và kiểm soát ma túy:

 

 

- Dài hạn, hàng năm

Vĩnh viễn

 

- Tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng

20 năm

332.

Kế hoạch, báo cáo thực hiện quy chế phối hợp giữa lực lượng hải quan và các lực lượng chức năng khác trong công tác phòng chống buôn lậu, phòng chống và kiểm soát ma túy:

 

 

- Dài hạn, hàng năm

Vĩnh viễn

 

- Tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng

20 năm

333.

Hồ sơ chuyên án điều tra chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới:

 

 

- Vụ việc nghiêm trọng

Vĩnh viễn

 

- Vụ việc khác

20 năm

334.

Hồ sơ kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới:

 

 

- Vụ việc nghiêm trọng

Vĩnh viễn

 

- Vụ việc khác

15 năm

335.

Hồ sơ xử lý vi phạm về sở hữu trí tuệ

15 năm

336.

Hồ sơ tài liệu hội nghị chuyên đề về công tác điều tra chống buôn lu

Vĩnh viễn

337.

Hồ sơ tài liệu tập huấn nghiệp vụ về công tác điều tra chống buôn lu

10 năm

338.

Hội nghị tổng kết thực hiện quy chế phối hợp giữa lực lượng hải quan và các lực lượng chức năng khác trong công tác phòng chống buôn lậu, phòng chống và kiểm soát ma túy

Vĩnh viễn

339.

Hồ sơ điều tra nghiên cứu địa bàn

Vĩnh viễn

340.

Hồ sơ điều tra nghiên cứu đối tượng

20 năm

341.

Hồ sơ thu thập xử lý thông tin nghiệp vụ tình báo hải quan

20 năm

342.

Hồ sơ trinh sát kỹ thuật (sử dụng phương tiện, máy móc chuyên dùng thu thập thông tin)

20 năm

343.

Hồ sơ điều tra chuyên đề

20 năm

344.

Hồ sơ về xây dựng cơ sở bí mật phục vụ công tác điều tra chống buôn lậu và được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Vĩnh viễn

345.

Hồ sơ mua sắm, cấp phát trang thiết bị cho lực lượng kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu:

 

 

- Vũ khí, trang thiết bị có giá trị lớn

20 năm

 

- Loại thông thường

10 năm

346.

Hồ sơ bàn giao, quản lý vũ khí công cụ hỗ trợ phục vụ công tác điều tra, chống buôn lậu

20 năm

347.

Hồ sơ tập huấn triển khai các văn bản về điều tra, kiểm tra, kiểm soát, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại

10 năm

348.

Hồ sơ, tài liệu về huấn luyện, nuôi dưỡng và sử dụng chó nghiệp vụ

10 năm

349.

Hồ sơ, công văn trao đổi về công tác điều tra chống buôn lậu

10 năm

 

19. Tài liệu kiểm tra sau thông quan

 

350.

Tập văn bản về công tác kiểm tra sau thông quan (hồ sơ nguyên tắc)

Vĩnh viễn

351.

Hồ sơ xây dựng, ban hành văn bản quy định, hướng dẫn công tác kiểm tra sau thông quan

Vĩnh viễn

352.

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, quy trình về xét, đánh giá doanh nghiệp ưu tiên

Vĩnh viễn

353.

Kế hoạch, báo cáo công tác kiểm tra sau thông quan

- Dài hạn, hàng năm

- Tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng

 

Vĩnh viễn

20 năm

354.

Báo cáo đánh giá, danh sách doanh nghiệp ưu tiên

10 năm

355.

Hồ sơ xét cấp, xác nhận doanh nghiệp ưu tiên

10 năm

356.

Hồ sơ kiểm tra việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động kiểm tra sau thông quan đối với các đơn vị thuộc quyền quản lý

 

 

- Vụ việc nghiêm trọng

Vĩnh viễn

 

- Vụ việc khác

15 năm

357.

Hồ sơ kiểm tra sau thông quan đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu:

 

 

- Vụ việc nghiêm trọng

Vĩnh viễn

 

- Vụ việc khác

15 năm

358.

Hồ sơ thu thập xử lý thông tin phục vụ hoạt động kiểm tra sau thông quan

15 năm

359.

Sổ theo dõi hoạt động nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan

20 năm

360.

Hồ sơ hội nghị chuyên đề, tổng kết hàng năm về công tác kiểm tra sau thông quan

Vĩnh viễn

361.

Hồ sơ về tập huấn công tác kiểm tra sau thông quan do cơ quan chủ trì

10 năm

362.

H sơ, công văn trao đi về công tác kiểm tra sau thông quan

10 năm

 

20. Tài liệu thuế xuất, nhập khẩu

 

363.

Tập văn bản về thuế xuất, nhập khẩu gửi chung đến cơ quan (hồ sơ nguyên tắc)

Đến khi văn bản hết hiệu lực

364.

Tập văn bản về chính sách thuế xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan tham mưu ban hành

Vĩnh viễn

365.

Hồ sơ xây dựng, ban hành văn bản về chính sách, chế độ, quy trình nghiệp vụ kế toán thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, xác định trị giá tính thuế, phân loại áp mã hàng hóa, truy thu, truy hoàn thuế, miễn, giảm, xóa nợ thuế

Vĩnh viễn

366.

Hồ sơ về giao chỉ tiêu kế hoạch thu thuế xuất, nhập khẩu và thu khác cho ngành Hải quan và phân bổ, điều chỉnh chỉ tiêu thu cho các đơn vị hàng năm

Vĩnh viễn

367.

Kế hoạch, báo cáo đánh giá tình hình, kết quả công tác thu thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của cơ quan, đơn vị:

 

 

- Dài hạn, hàng năm

Vĩnh viễn

 

- Quý, 6 tháng, 9 tháng

20 năm

 

- Tuần, tháng

05 năm

368.

Tài liệu hội nghị chuyên đề, hội nghị tổng kết công tác kiểm tra thu thuế XNK do cơ quan chủ trì

Vĩnh viễn

369.

Tài liệu Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra thu thuế XNK do cơ quan chủ trì

10 năm

370.

Hồ sơ theo dõi nộp thuế, ban hành văn bản đôn đốc nợ thuế đối với các đối tượng nộp thuế thuộc thẩm quyền quản lý

10 năm

371.

Báo cáo tình hình chậm nộp thuế, nợ đọng thuế và thu hồi nợ đọng thuế xuất, nhập khẩu

10 năm

372.

Báo cáo kế toán thuế, bảng cân đối tài khoản, bảng đối chiếu kho bạc về số thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu:

 

 

- Hàng năm

Vĩnh viễn

 

- Tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng

20 năm

373.

Hồ sơ kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, vi phạm trong hoạt động thuế xuất, nhập khẩu hàng năm:

 

 

- Vụ việc lớn, nghiêm trọng

Vĩnh viễn

 

- Vụ việc khác

15 năm

374.

H sơ thanh tra, kiểm toán việc chấp hành pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của cơ quan chức năng đối với Tổng cục Hải quan và các đơn vị trực thuộc

15 năm

375.

Hồ sơ quản lý thu thuế, tiền phạt đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu

10 năm

376.

Tài liệu kế toán thuế:

- Cuống biên lai thu thuế, hoàn thuế xuất, nhập khẩu

- Chứng từ đối chiếu ngân hàng

- Cuống biên lai thu l phí và thu khác

 

10 năm

10 năm

05 năm

377.

Hồ sơ, công văn về công tác phân loại, áp mã đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

15 năm

378.

Hồ sơ ban hành quyết định miễn thuế đối với hàng an ninh, quốc phòng

15 năm

379.

Hồ sơ về xử lý nợ, xóa nợ đối với các doanh nghiệp nợ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

15 năm

380.

Tập lưu thông báo tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

05 năm

381.

Hồ sơ, công văn trao đổi về công tác thu thuế xuất, nhập khẩu, xác nhn nthuế...

10 năm

 

21. Tài liệu phân tích, giám định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

 

382.

Tập văn bản về công tác phân tích giám định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi chung đến cơ quan (hồ sơ nguyên tắc)

Đến khi hết hiệu lực

383.

Hồ sơ xây dựng, ban hành văn bản về chính sách, chế độ, quy chế, quy trình nghiệp vụ phân tích, giám định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Vĩnh viễn

384.

Kế hoạch, báo cáo tng kết hoạt động phân tích, giám định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

 

 

- Dài hạn, nhiu năm

Vĩnh viễn

 

- Quý, 6 tháng, 9 tháng

20 năm

 

- Tun, tháng

05 năm

385.

Hồ sơ hội nghị tổng kết công tác phân tích, giám định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do cơ quan chủ trì

Vĩnh viễn

386.

Hồ sơ kiểm tra, phân tích, giám định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

15 năm

387.

Hồ sơ giải quyết các vụ việc vi phạm pháp luật trong phân tích giám định hàng hóa XNK hàng năm:

 

 

- Vụ việc nghiêm trọng

Vĩnh viễn

 

- Vụ việc khác

20 năm

388.

Mu vật dùng để phân tích, giám định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

- Vụ việc nghiêm trọng

- Vụ việc khác

 

10 năm

05 năm

389.

Hồ sơ, công văn trao đổi về công tác phân tích, giám định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

10 năm

 

22. Tài liệu cải cách hiện đại hóa hải quan

 

390.

Tập văn bản về công tác cải cách hiện đại hóa hải quan gửi chung đến cơ quan (hồ sơ nguyên tắc)

Đến khi văn bản hết hiệu lực

391.

Hồ sơ xây dựng, ban hành các quy trình, quy định, quy chế về cải cách hiện đại hóa hải quan, cải cách bộ máy, thủ tục hải quan…

Vĩnh viễn

392.

Hồ sơ xây dựng quy hoạch/chiến lược phát triển Ngành, cơ quan đã được phê duyệt

Vĩnh viễn

393.

Hồ sơ xây dựng đề án, dự án, chương trình mục tiêu cải cách hiện đại hóa của Ngành, cơ quan đã được phê duyệt

Vĩnh viễn

394.

Hồ sơ về xây dựng và triển khai cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN:

- Hồ sơ xây dựng văn bản pháp lý, quy định, hướng dẫn thực hiện

- Hồ sơ về lập và triển khai các dự án

- Hồ sơ công văn trao đổi, phối hợp

 

Vĩnh viễn

20 năm

10 năm

395.

Hồ sơ quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch, chiến lược, đề án, dự án, chương trình mục tiêu cải cách hiện đại hóa của ngành, cơ quan

Vĩnh viễn

396.

Hồ sơ thẩm định, phê duyệt quy hoạch, chiến lược, đề án, dự án, chương trình mục tiêu cải cách hiện đại hóa của đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Ngành, cơ quan

Vĩnh viễn

397.

Báo cáo đánh giá thực hiện các đề án quy hoạch, chiến lược, đề án, dự án, chương trình mục tiêu của cải cách hiện đại hóa đối tượng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành, cơ quan:

 

 

- Tổng kết

Vĩnh viễn

 

- Sơ kết

10 năm

 

- Định kỳ (tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng)

05 năm

398.

Hồ sơ chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, chiến lược, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình mục tiêu cải cách hiện đại hóa của ngành, cơ quan, hoặc các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý

20 năm

399.

Kế hoạch và báo cáo thực hiện kế hoạch cải cách, phát triển hiện đại hóa hải quan:

 

 

- Dài hạn, hàng năm

Vĩnh viễn

 

- Tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng

20 năm

400.

Báo cáo điều tra cơ bản, điều tra chuyên đề của Ngành, cơ quan:

- Báo cáo tổng hợp

- Báo cáo cơ sở, phiếu điều tra

 

Vĩnh viễn

10 năm

401.

Công văn trao đổi về công tác cải cách hiện đại hóa hải quan

10 năm

 

23. Tài liệu quản lý rủi ro hải quan

 

402.

Tập văn bản quy định về công tác quản lý rủi ro trong hoạt đng nghiệp v(văn bản nguyên tắc)

Vĩnh viễn

403.

Hồ sơ xây dựng, ban hành quy định, quy trình, quy chế về quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan

Vĩnh viễn

404.

Hồ sơ xây dựng và triển khai thực hiện các đề án về thu thập thông tin, xây dựng tiêu chí... trong quản lý rủi ro:

 

 

- Triển khai thực hiện chính thức

Vĩnh viễn

 

- Triển khai thực hiện thí điểm

10 năm

405.

Kế hoạch, báo cáo về tình hình áp dụng quản lý rủi ro của Tổng cục Hải quan và các đơn vị trực thuộc:

 

 

- Dài hạn, hàng năm

Vĩnh viễn

 

- Tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng

20 năm

 

- Kế hoạch, báo cáo của cơ quan cấp trên

10 năm

406.

Hồ sơ về quản lý khai thác, sử dụng, cấp quyền truy cập hệ thống thông tin quản lý rủi ro

10 năm

407.

Hồ sơ, công văn trao đổi về công tác quản lý rủi ro

10 năm

 

24. Tài liệu thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo

 

408.

Tập văn bản về lĩnh vực giáo dục, đào tạo gửi chung đến cơ quan (hồ sơ nguyên tắc)

Khi văn bản hết hiệu lực

409.

Hồ sơ xây dựng và được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy

Vĩnh viễn

410.

Hồ sơ xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giáo trình giảng dy ti Trường Hải quan Việt Nam

Vĩnh viễn

411.

Hồ sơ ban hành văn bản phê duyệt danh sách học viên các lớp, các khóa đào tạo tp trung của nhà trường hàng năm

Vĩnh viễn

412.

Hồ sơ công nhn kết quả và cấp chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ

Vĩnh viễn

413.

Khóa luận tốt nghiệp các lớp nghiệp vụ từ 2 tháng đến 6 tháng của học viên học tập tại các cơ sở đào tạo của Trường Hải quan Vit Nam

20 năm

414.

Hồ sơ về tổ chức liên kết đào tạo giữa nhà trường với các tổ chức đào to trong và ngoài nước (nếu có)

50 năm

415.

Hồ sơ hội thảo khoa học theo các chuyên đề do trường chủ trì tổ chức

20 năm

416.

Kế hoạch và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đào tạo của nhà trường:

 

 

- Dài hạn, hàng năm.

Vĩnh viễn

 

- Tháng, quý, 6 tháng

10 năm

417.

Bài thi, kiểm tra hết môn của học viên các khóa đào tạo, bồi dưỡng, ngắn hn

05 năm

418.

Báo cáo thc tp tốt nghiệp của học viên các khóa học

05 năm

419.

Hồ sơ, công văn trao đổi về công tác đào tạo, tuyển sinh

10 năm

 

25. Tài liệu của tổ chức Đảng

 

420.

Tập văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tổ chức Đảng cấp trên gửi chung đến các cơ quan (hồ sơ nguyên tắc)

Đến khi văn bản hết hiệu lực

421.

Nghquyết, chỉ th, hướng dẫn của Đảng bộ/chi bộ

Vĩnh viễn

422.

Hồ sơ Đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ quan

Vĩnh viễn

423.

Chương trình, kế hoạch và báo cáo công tác:

- Tổng kết năm, nhiệm kỳ

- Tháng, quý, 6 tháng

 

Vĩnh viễn

10 năm

424.

Hồ sơ tổ chức thực hiện các cuộc vận động ln, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và các cấp ủy Đảng

Vĩnh viễn

425.

Hồ sơ về thành lập/sáp nhập, công nhận tổ chức Đảng

Vĩnh viễn

426.

Tập thông báo kết luận các kỳ họp của Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng ủy Tng cục Hải quan:

 

 

- Kết lun quan trọng chấp hành Đảng ủy Tng cục Hải quan:

Vĩnh viễn

 

- Kết luận quan trọng

Vĩnh viễn

 

- Kết lun khác

15 năm

427.

Tp lưu công văn đi của Đảng bộ/chi bộ

50 năm

428.

Hồ sơ tổ chức các lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng hàng năm

10 năm

429.

Hồ sơ về công tác phát triển đảng

10 năm

430.

Hồ sơ về tiếp nhn, bàn giao công tác Đảng

10 năm

431.

Hồ sơ về hoạt động kiểm tra, theo dõi, giám sát của các tổ chức Đảng    

20 năm

432.

Báo cáo về công tác phát triển đảng viên

Vĩnh viễn

433.

Báo cáo đánh giá công tác phát thẻ đảng viên

20 năm

434.

Hồ sơ đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên

70 năm

435.

Sổ sách (đăng ký đảng viên, đảng phí, ghi biên bản...)

20 năm

436.

Hồ sơ kỷ luật Đảng đối với đảng viên

70 năm

437.

Hồ sơ đảng viên

70 năm

438.

Hồ sơ, công văn trao đi về công tác Đảng

10 năm

 

26. Tài liệu của tổ chức Công đoàn

 

439.

Tập văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tổ chức Công đoàn cấp trên gửi chung đến các cơ quan (hồ sơ nguyên tắc)

Đến khi văn bản hết hiệu lực

440.

Hồ sơ các nhim kỳ Đi hi của tổ chức công đoàn cơ quan

Vĩnh viễn

441.

Chương trình, kế hoạch và báo cáo tình hình hoạt động công đoàn cơ quan:

 

 

- Tổng kết năm, nhiệm kỳ

Vĩnh viễn

 

- Tháng, quý, 6 tháng

10 năm

442.

Hồ sơ tổ chức thực hiện các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, nghị quyết của tổ chức Công đoàn cấp trên, Công đoàn cơ quan

Vĩnh viễn

443.

Tài liệu về tổ chức, nhân sự và các hoạt động của tổ chức Công đoàn ngành, cơ quan

20 năm

444.

Hồ sơ hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của Ngành, cơ quan hàng năm

20 năm

445.

Hồ sơ chi các ngày lễ lớn, thăm hỏi, trợ cấp

10 năm

446.

Sổ sách (đăng ký đoàn viên công đoàn, thu công đoàn phí, theo dõi thu chi quỹ Công đoàn, sổ ghi biên bản...)

20 năm

447.

Tài liệu hoạt động của Ban nữ công cơ quan:

- Báo cáo năm, nhiều năm

- Hồ sơ hoạt động của Ban nữ công

 

Vĩnh viễn

10 năm

448.

Hồ sơ, công văn trao đổi về công tác công đoàn

10 năm

 

27. Tài liệu của tổ chức Đoàn Thanh niên

 

449.

Tp văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tổ chức Đoàn cp trên gi chung đến các cơ quan (hồ sơ nguyên tắc)

Đến khi văn bản hết hiệu lực

450.

Hồ sơ các nhiệm kỳ Đi hội Đoàn thanh niên cơ quan

Vĩnh viễn

451.

Chương trình, kế hoạch và báo cáo công tác:

- Tổng kết năm, nhiệm kỳ

- Tháng, quý, 6 tháng

 

Vĩnh viễn

10 năm

452.

Hồ sơ tổ chức thực hiện các cuộc vận động lớn, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Đoàn Thanh niên

Vĩnh viễn

453.

Tài liệu về tổ chức, nhân sự và các hoạt động của Đoàn Thanh niên cơ quan

20 năm

454.

Sổ sách (đăng ký đoàn viên, thu chi quỹ đoàn, sổ ghi biên bản...)

20 năm

455.

Hồ sơ, công văn trao đổi về công tác Đoàn

10 năm

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 888/QĐ-TCHQ   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 26/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 888/QĐ-TCHQ

830

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
224649