• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Kinh doanh khí

 

Quyết định 888/QĐ-UBND năm 2018 điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch hệ thống kho và cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Tải về Quyết định 888/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 888/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 13 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH HỆ THỐNG KHO VÀ CỬA HÀNG KINH DOANH KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG CHAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG ĐẾN NĂM 2025 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật quy hoạch ngày 24/11/2017.

Căn cứ Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí;

Căn cứ Quyết định số 3200/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống kho và cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chai trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương và Sở Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh Sóc Trăng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch hệ thống kho và cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng chai (LPG) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, cụ thể như sau:

Tại Phụ lục 14, Quy hoạch phát triển trạm nạp LPG vào chai có kho, giai đoạn 2016 - 2020:

- Điều chỉnh 01 trạm nạp LPG vào chai có kho tại Cụm công nghiệp Vĩnh Biên (Quốc lộ Quản lộ Phụng Hiệp), thị xã Ngã Năm sang Cụm công nghiệp Ngã Năm.

- Bổ sung 01 trạm nạp LPG vào chai có kho tại ấp Kiết Bình, xã Lâm Kiết, huyện Thạnh Trị.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Trị, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: TH, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thành Trí

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 888/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng   Người ký: Lê Thành Trí
Ngày ban hành: 13/04/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 888/QĐ-UBND

246

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
380300