• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 888/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Khánh Hòa

Tải về Quyết định 888/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 888/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 20 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 73/TTr-STNMT-VP ngày 19/3/2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã được công bố tại Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh, Cổng TTĐT CCHC tỉnh;
- Trung tâm CNTT&DVHCCTT tỉnh;
- Lưu: VT, LH, ĐL.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Tuân

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa)

1. Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường (Mã TTHC: 1.005742, có 01 quy trình)

Cơ quan đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thc hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/Kết quả

Thời gian (ngày)

Ghi chú

UBND cấp huyện

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ theo quy định;

- Chuyển bước 2

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định thì hướng dẫn hoàn thiện, bổ sung và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

- Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

- Hồ sơ thủ tục hành chính được cập nhật trên hệ thống.

1

 

UBND cấp huyện

Bước 2

Phân công thực hiện

Lãnh đạo Phòng TNMT cấp huyện

Chuyển công chức thụ lý hồ sơ

Chuyển việc trên phần mềm một cửa hành chính công

1 ngày

 

UBND cấp huyện

Bước 3

Góp ý hồ sơ báo cáo ĐTM

Công chức

Góp ý hồ sơ báo cáo ĐTM do chủ dự án gửi đến.

- Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 (trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu).

- Dự thảo Văn bản góp ý theo Mẫu số 02 Phụ lục VI Mục I Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 (Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu).

8 ngày

 

UBND cấp huyện

Bước 4

Xem xét hồ sơ

Lãnh đạo Phòng TNMT cấp huyện

Phê duyệt Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ hoặc Văn bản góp ý, trình Lãnh đạo UBND huyện xem xét, ký duyệt.

- Ký nháy Dự thảo Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 (trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu).

- Ký nháy Dự thảo Văn bản góp ý theo Mẫu số 02 Phụ lục VI Mục I Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 (Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu).

1 ngày

 

UBND cấp huyện

Bước 5

Xét duyệt

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Ký duyệt, chuyển văn thư vào số, đóng dấu.

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 được ký duyệt (trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu).

- Văn bản góp ý theo Mẫu số 02 Phụ lục VI Mục I Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 được ký duyệt (Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu).

3 ngày

 

UBND cấp huyện

Bước 6

Vào số, đóng dấu

Văn thư

Vào số, đóng dấu và phát hành thông báo trả hồ sơ hoặc văn bản góp ý chuyển Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 (trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu).

- Văn bản góp ý theo Mẫu số 02 Phụ lục VI Mục I Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 (Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu).

1 ngày

 

UBND cấp huyện

Bước 7

Trả kết quả cho tổ chức/cá nhân

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả

- Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 (trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu).

- Văn bản góp ý theo Mẫu số 02 Phụ lục VI Mục I Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 (Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu).

 

 

Hồ sơ lưu: Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ hoặc Văn bản góp ý báo cáo ĐTM kèm hồ sơ báo cáo ĐTM lưu tại Phòng TNTM cấp huyện.

2. Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường (Mã TTHC: 1.004138, có 01 quy trình)

Cơ quan, đơn v

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/ kết quả

Thi gian (ngày)

Ghi chú

UBND cấp huyện

Bước 1

Tiếp nhận hô sơ

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ theo quy định;

- Chuyển bước 2.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác theo quy định thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT- VPCP ngày 23/11/2018).

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác theo quy định thì hướng dẫn hoàn thiện, bổ sung và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

- Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

- Hồ sơ thủ tục hành chính được cập nhật trên hệ thống.

0,5

 

UBND cấp huyện

Bước 2

Phân công thực hiện

Lãnh đạo Phòng TNMT cấp huyện

Phân công công chức thẩm định hồ sơ

Chuyển việc trên phần mềm một cửa hành chính công

1

 

UBND cấp huyện

Bước 3

Thẩm định hồ sơ

Công chức được giao xử lý hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu: dự thảo thông báo chưa xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: dự thảo Tờ trình, Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Thông báo chưa xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo biểu mẫu số 04 Phụ lục VII Mục I Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 hoặc thông báo từ chối giải quyết hồ sơ theo biểu mẫu số 03 ban hành kèm Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 (trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu).

- Tờ trình, Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường (Mẫu số 03 Phụ lục VII Mục I ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019)

6

 

UBND cấp huyện

Bước 4

Xem xét hồ sơ

Lãnh đạo Phòng TNMT cấp huyện

Xét duyệt, trình Lãnh đạo UBND huyện

- Phê duyệt Thông báo chưa xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo biểu mẫu số 04 Phụ lục VII Mục I Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 hoặc thông báo từ chối giải quyết hồ sơ theo biểu mẫu số 03 ban hành kèm Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 (trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu).

- Ký duyệt Tờ trình, ký nháy Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo Biểu mẫu số 03 Phụ lục VII Mục I ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 (trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu).

1

 

UBND cấp huyện

Bước 5

Ký duyệt

Lãnh đạo UBND cấp huyện

Ký duyệt, chuyển văn thư vào số và đóng dấu

- Thông báo chưa xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo biểu mẫu số 04 Phụ lục VII Mục I Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 hoặc thông báo từ chối giải quyết hồ sơ theo biểu mẫu số 03 ban hành kèm Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 (trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu).

- Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo Biểu mẫu số 03 Phụ lục VII Mục I ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 (trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu).

1

 

UBND cấp huyện

Bước 6

Vào số, đóng dấu

Văn thư

Phát hành và chuyển trả kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

- Thông báo chưa xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo biểu mẫu số 04 Phụ lục VII Mục I Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 hoặc thông báo từ chối giải quyết hồ sơ theo biểu mẫu số 03 ban hành kèm Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 (trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu).

- Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo Biểu mẫu số 03 Phụ lục VII Mục I ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 (trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu).

0,5

 

UBND cấp huyện

Bước 7

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả

Phát hành, trả kết quả xác nhận

- Thông báo chưa xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo biểu mẫu số 04 Phụ lục VII Mục I Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 hoặc thông báo từ chối giải quyết hồ sơ theo biểu mẫu số 03 ban hành kèm Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 (trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu).

- Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo Biểu mẫu số 03 Phụ lục VII Mục I ban hành kèm theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 (trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu).

 

 

Hồ sơ lưu: Thông báo chưa xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường/Thông báo từ chối giải quyết hồ sơ hoặc Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường kèm kế hoạch bảo vệ môi trường và lưu tại Phòng TNMT cấp huyện.

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 888/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Nguyễn Tấn Tuân
Ngày ban hành: 20/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 888/QĐ-UBND

101

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445285