• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Đầu tư công


Văn bản pháp luật về Luật quy hoạch đô thị

 

Quyết định 893/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Phố Châu, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030

Tải về Quyết định 893/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 893/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 3 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THỊ TRẤN PHỐ CHÂU ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014, Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009, Luật Nhà ở ngày 25/11/2014, Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019, Luật Đầu tư ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

Căn cứ Thông tư số 12/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị;

Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 758/QĐ-TTg ngày 08/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình nâng cấp đô thị quốc gia giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2020; Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012 - 2020; Quyết định số 2082/QĐ-TTg ngày 21/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh đến năm 2025; Quyết định số 1786/QĐ-TTg ngày 27/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 1114/QĐ-TTg ngày 09/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Miền Trung đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 4226/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày 10/8/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn; tỷ lệ 1/2000;

Căn cứ Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2030;

Xét đề nghị của UBND huyện Hương Sơn tại Tờ trình số 08/TTr-UBND ngày 14/01/2020, Sở Xây dựng tại Văn bản số 23/SXD-PTĐT&HT2 ngày 05/02/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Phố Châu đến năm 2030 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Quan điểm và mục tiêu

1.1. Quan điểm

- Phát triển thị trấn Phố Châu phù hợp với định hướng quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị quốc gia được phê duyệt tại Quyết định số 445/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; phù hợp với Quy hoạch xây dựng vùng Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh đến năm 2025; Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2030 theo Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh; phù hợp với Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2050, Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025.

- Xây dựng, phát triển thị trấn Phố Châu theo quy hoạch chung được duyệt tại Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày 10/8/2007 của UBND tỉnh, đề ra kế hoạch thực hiện;

- Phát triển thị trấn Phố Châu theo hướng là đô thị thương mại, dịch vụ, du lịch, phát huy hệ sinh thái rừng phía Tây; kết hợp hài hòa giữa bảo tồn, cải tạo, xây dựng các khu đô thị cũ và mới;

- Tích cực khai thác các nguồn lực, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kết nối với mạng lưới đô thị vùng tỉnh và vùng liên tỉnh để phát huy tối đa vai trò, chức năng là đầu mối thông thương một số huyện trong tỉnh, ngoài tỉnh và nước bạn Lào.

1.2. Mục tiêu

a. Mục tiêu chung

Làm cơ sở pháp lý để quản lý, phát triển đô thị thị trấn Phố Châu phù hợp, thực hiện Chương trình phát triển đô thị quốc gia, Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hà Tĩnh và Quy hoạch chung thị trấn Phố Châu. Xây dựng kế hoạch, lộ trình phát triển thị trấn Phố Châu từng bước hoàn thiện các tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị loại IV theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội về phân loại đô thị. Xác định khu vực phát triển đô thị, danh mục dự án đầu tư làm cơ sở để huy động, phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng phát triển đô thị, nâng cao chất lượng, diện mạo kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng hiện đại, văn minh, bền vững.

b. Mục tiêu cụ thể

- Cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển đô thị cho thị trấn Phố Châu đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2020÷2025;

- Xác định danh mục lộ trình triển khai xây dựng các khu vực phát, triển đô thị bao gồm các khu vực phát triển mới, mở rộng, cải tạo, bảo tồn, tái thiết,... cho từng giai đoạn 5 năm và ưu tiên giai đoạn đầu (5 năm và hàng năm) phù hợp các giai đoạn của quy hoạch chung đô thị đã được phê duyệt;

- Cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển đô thị cần đạt được cho từng giai đoạn hàng năm, 5 năm phù hợp quy hoạch chung đô thị được UBND tỉnh phê duyệt và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Rà soát hiện trạng về đất đai, dân số, hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thị trấn Phố Châu, tổng hợp những tiêu chuẩn còn thiếu và yếu theo tiêu chuẩn, tiêu chí về phân loại đô thị;

- Đánh giá, tổng hợp nhu cầu phát triển về quy mô đất đai, dân số, hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị và cơ sở hạ tầng phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội thị trấn Phố Châu;

- Xác định phạm vi, quy mô, nội dung đối với các khu vực phát triển đô thị theo quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị;

- Lập danh mục các dự án đầu tư phát triển đô thị gồm quy mô dự án, khái toán kinh phí thực hiện, dự kiến nguồn vốn và thời gian thực hiện làm cơ sở để bố trí nguồn vốn và huy động các thành phần kinh tế tham gia vào quá trình đầu tư xây dựng phát triển đô thị thị trấn Phố Châu;

- Đề xuất nhóm giải pháp và tổ chức thực hiện đề án, phân công trách nhiệm của các bên.

2. Cụ thể hóa các chỉ tiêu chính về phát triển đô thị thị trấn Phố Châu theo các giai đoạn

2.1. Đến năm 2025

- Tăng 32.307m2 sàn nhà ở để diện tích sàn nhà ở đạt 30m2/người.

- Tăng 89 hộ có nhà ở kiên cố, bán kiên cố để đạt tỷ lệ nhà kiên cố 98%.

- Tăng diện tích đất giao thông 8,1 ha, đất xây dựng đô thị 30 ha để đạt tỷ lệ diện tích đất giao thông so với diện tích đất xây dựng đạt 25%.

- Tăng 452 lượt khách để tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đạt 7%.

- Tăng công suất cấp nước thêm 1.106 m3, tăng 1.300 hộ được cung cấp nước sạch hợp vệ sinh để tỷ lệ dân cư đô thị được cấp nước sạch đạt 90%, tiêu chuẩn cấp nước đạt 120 lít/người/ngày đêm.

- Tăng chiều dài hệ thống cống thoát nước 11.531m để tỷ lệ bao phủ của hệ thống thoát nước trên diện tích lưu vực thoát nước đạt 90%.

- Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải với lượng nước thải đô thị được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật 1.038m3 để tỷ lệ nước thải sinh hoạt tập trung được thu gom và xử lý đạt 60%.

- Đảm bảo tất cả các cơ sở áp dụng công nghệ sạch hoặc trang bị các thiết bị giảm ô nhiễm để tỷ lệ cơ sở sản xuất mới áp dụng công nghệ sạch hoặc trang bị các thiết bị giảm ô nhiễm đạt 100%, tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100%.

- Giảm lượng nước thất thoát thất thu khoảng 258m3 để tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch 18%.

- Tăng khối lượng thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt 4,75 tấn để tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt thu gom và xử lý trên tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt 90%.

- Tăng khối lượng chất thải rắn, khu công nghiệp, chất thải rắn y tế nguy hại được thu gom và xử lý khoảng 0,01 tấn/ngày để tỷ lệ chất thải rắn, khu công nghiệp, chất thải rắn y tế nguy hại được thu gom và xử lý đảm bảo tiêu chuẩn môi trường đạt 100%.

- Xây dựng hệ thống chiếu sáng cho 01 tuyến đường chính đô thị để tỷ lệ các tuyến đường chính được chiếu sáng đạt 100%.

- Xây dựng hệ thống chiếu sáng cho 8 tuyến ngõ, hẻm để tỷ lệ chiếu sáng ngõ hẻm đạt 100%.

- Tăng diện tích đất cây xanh đô thị khoảng 3,34ha để đất cây xanh đô thị đạt 8m2/người.

- Tăng diện tích đất cây xanh tại các khu dân cư khoảng 7,10ha để đất cây xanh công cộng khu vực nội thị đạt 7m2/người.

2.2. Đến năm 2030

- Tăng 19.178m2 sàn nhà ở để diện tích sàn nhà ở đạt 35m2/người.

- Tăng 59 hộ có nhà ở kiên cố, bán kiên cố để tỷ lệ nhà kiên cố đạt 100%:

- Tăng diện tích đất giao thông 27,3ha, đất xây dựng đô thị 90ha để tỷ lệ diện tích đất giao thông so với diện tích đất xây dựng đạt 27%.

- Tăng 3100 lượt khách để đạt tỷ lệ vận tải hành khách công cộng 10%.

- Tăng công suất cấp nước thêm 210m3, tăng 145 hộ được cung cấp nước sạch hợp vệ sinh để tỷ lệ dân cư đô thị được cấp nước sạch đạt 100%, tiêu chuẩn cấp nước đạt 130 lít/người/ngày đêm.

- Tăng chiều dài cống thoát nước 12,85m đề tỷ lệ bao phủ của hệ thống thoát nước trên diện tích lưu vực thoát nước đạt 100%.

- Tăng công suất xử lý nước thải với lượng nước thải đô thị được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật 173m3 để tỷ lệ nước thải sinh hoạt tập trung được thu gom và xử lý đạt 70%.

- Đảm bảo tất cả các cơ sở áp dụng công nghệ sạch hoặc trang bị các thiết bị giảm ô nhiễm để tỷ lệ cơ sở sản xuất mới áp dụng công nghệ sạch hoặc trang bị các thiết bị giảm ô nhiễm đạt 100%; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 10%.

- Giảm lượng nước thất thoát thất thu khoảng 140m3 để tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch dưới 18%.

- Tăng khối lượng thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt 0,52 tấn/ngày để tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt thu gom và xử lý trên tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt 100%.

- Tăng khối lượng chất thải rắn, khu công nghiệp, chất thải rắn y tế nguy hại được thu gom và xử lý khoảng 0,02 tấn/ngày để tỷ lệ chất thải rắn, khu công nghiệp, chất thải rắn y tế nguy hại được thu gom và xử lý đảm bảo tiêu chuẩn môi trường đạt 100%.

- Xây dựng hệ thống chiếu sáng cho 03 tuyến đường chính đô thị được chiếu sáng để tỷ lệ các tuyến đường chính được chiếu sáng đạt 100%.

- Xây dựng hệ thống chiếu sáng cho 12 tuyến ngõ, hẻm được chiếu sáng để tỷ lệ chiếu sáng ngõ hẻm đạt 100%.

- Tăng diện tích đất cây xanh đô thị khoảng 5,92ha để đất cây xanh đô thị đạt 10m2/người.

- Tăng diện tích đất cây xanh tại các khu dân cư khoảng 9,69ha để đất cây xanh công cộng khu vực nội thị đạt 9m2/người.

3. Danh mục, lộ trình đầu tư các khu vực phát triển đô thị trên địa bàn thị trấn Phố Châu

3.1. Các khu vực phát triển đô thị

3.1.1. Khu vực phía Đông Bắc đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 8

- Vị trí: Tổ dân phố 4, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn.

- Quy mô: Tổng diện tích 93,26 ha.

- Tính chất, chức năng: Khu nhà ở cải tạo, chỉnh trang và khu ở mới; xây dựng các công trình công cộng và dịch vụ thương mại.

3.1.2. Khu vực phía Tây Bắc đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 8

- Vị trí: Tổ dân phố 1, 2, 3, 5, 9, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn.

- Quy mô: Tổng diện tích 144,37 ha.

- Tính chất, chức năng: Khu trung tâm hiện hữu, hành chính, văn hóa, đất ở hỗn hợp và ở cũ cải tạo xen dắm kết hợp thương mại dịch vụ.

3.1.3. Khu vực phía Tây Nam đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 8

- Vị trí: Tổ dân phố 7, 8, 9, 10, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn.

- Quy mô: Tổng diện tích: 169,06 ha.

- Tính chất, chức năng: Trung tâm văn hóa, giáo dục đào tạo, khu ở mới và cũ cải tạo, khu thương mại dịch vụ, du lịch kết hợp với hệ thống thoát lũ trị thủy thích ứng với thiên tai.

3.1.4. Khu vực phía Đông Nam đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 8

- Vị trí: Tổ dân phố 6, 11, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn.

- Quy mô: Tổng diện tích: 95,94 ha.

- Tính chất, chức năng: Khu ở sinh thái, cải tạo chỉnh trang kết hợp dịch vụ thương mại và dịch vụ vận tải.

3.2. Danh mục lộ trình triển khai các khu vực phát triển đô thị

STT

Khu vực phát triển đô thị

Giai đon

2020-2025

2026-2030

1

Khu vực phía Đông Bắc đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 8

 

X

2

Khu vực phía Tây Bắc đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 8

X

X

3

Khu vực phía Tây Nam đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 8

X

X

4

Khu vực phía Đông Nam đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 8

 

X

4. Danh mục các dự án theo từng giai đoạn phù hợp với quy hoạch chung được phê duyệt (hạ tầng khung và công trình đầu mối), giai đoạn đầu ưu tiên các dự án kết nối các khu vực phát triển đô thị và nguồn lực thực hiện

4.1. Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư, lộ trình thực hiện

STT

Danh mc d án

2020 -2025

2026 - 2030

A

Hạ tầng kỹ thuật

 

 

I

Công trình giao thông

 

 

1

Nâng cấp quốc lộ 8 đoạn qua thị trấn Phố Châu

X

X

2

Xây dựng đường gom hai bên đường Hồ Chí Minh

X

X

3

Xây dựng mới Cầu và tuyến đường nối đường Nguyễn Trãi với khu trung tâm hành chính mới ở xã Sơn Giang

X

X

4

Xây dựng đường trong khu đô thị phía Bắc thị trấn

X

 

5

Xây dựng đường kết nối Đông Tây phía Bắc quốc lộ 8

X

 

6

Xây dựng đường trong khu đô thị phía Bắc thị trấn

X

 

7

Đường kết nối khối 11- Chùa Cao

X

 

8

Nâng cấp, cải tạo đường Lương Hiển (giai đoạn 2)

X

 

9

Đường nối đường gom đường Hồ Chí Minh - nhà văn hóa khối 10

X

 

10

Đường kết nối Bắc - Nam khu vực dân cư khối 9 qua đường quốc lộ 8

X

 

11

Đường kết hợp đê sông Ngàn Phố

X

 

12

Đường phía Tây khu đô thị phía Nam thị trấn

X

 

13

Nâng cấp, cải tạo kết hợp xây dựng mới các tuyến đường chính thị trấn

X

X

14

Đường kết nối từ trường THCS Sơn Trung đi chợ Rạp

X

 

15

Đường và cầu nối từ Quốc lộ 8C đi xã Sơn Trung (tại vị trí trạm bơm thủy lợi xã Sơn Trung)

X

 

II

Công trình thoát nước

 

 

1

Gia cố, chống xói mòn, sạt lở hệ thống kênh đào và sông Ngàn Phố

X

 

2

Đầu tư mạng lưới thoát nước theo hạ tầng khung

X

 

3

Cải tạo, nâng cấp mạng lưới thoát nước đô thị

X

X

4

Xây dựng, hoàn thiện mạng lưới thoát nước đô thị

 

X

III

Công trình cấp nước

 

 

1

Đầu tư xây dựng nhà máy nước công suất 5.500m3/ng.đ tại xã Sơn Hàm

X

 

2

Đầu tư xây dựng hệ thống lấy nước thô

X

 

3

Xây dựng mới mạng lưới cấp nước đô thị

X

X

IV

Công trình thoát nước thải

 

 

1

Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải

 

X

V

Hệ thống cấp điện

 

 

1

Xây dựng mới đường dây 22kV xuất tuyến từ trạm 110kV Hương Sơn và các trạm biến áp, phục vụ cho các khu đô thị mới và các trung tâm thương mại.

X

X

2

Cải tạo, nâng cấp các trạm biến áp trong các khu dân cư

X

X

3

Xây dựng, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường chính và đường nội thị

X

X

VI

Công trình thông tin truyền thông

 

 

1

Hạ ngầm các tuyến đường dây

X

X

2

Lắp đặt các điểm Wifi công cộng trên địa bàn thị trấn

 

X

VII

Công viên cây xanh

 

 

1

Xây dựng công viên phía Bắc thị trấn

X

 

2

Trồng mới, cải tạo chăm sóc cây xanh trên địa bàn thị trấn Phố Châu

X

X

VIII

Công trình nghĩa trang

 

 

1

Đóng cửa các khu vực nghĩa trang

X

X

B

Các dự án công trình hạ tầng xã hội

 

 

I

Công trình Nhà ở

 

 

1

Cải tạo, chỉnh trang các khu ở cũ

X

X

2

Đầu tư khu dân cư đô thị phía Bắc thị trấn Phố Châu

X

 

3

Hoàn thiện khu đô thị Nam Phố Châu

X

 

4

Xây dựng Khu đô thị thuộc đồng Rờ Hói

 

X

II

Công trình giáo dục đào tạo

 

 

1

Cải tạo nâng cấp các trường học trên địa bàn

X

X

III

Công trình y tế

 

 

1

Nâng cấp, cải tạo bệnh viện đa khoa huyện Hương Sơn

X

 

IV

Công trình bến xe

 

 

1

Cải tạo chỉnh trang bến xe thị trấn Phố Châu kết hợp với bãi đậu xe Thọ Lam

X

 

2

Xây dựng bến xe thị trấn rộng

 

X

V

Công trình văn hóa, thể dục, thể thao

 

 

1

Xây dựng khu thể thao và sân vận động huyện

X

 

2

Trung tâm văn hóa đa chức năng

X

 

VI

Công trình thương mại, dịch vụ

 

 

1

Xây dựng khu trung thương mại góc phía Đông Bắc đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 8

 

X

2

Xây dựng cơ sở kinh doanh thương mại tổng hợp thị trấn Phố Châu

X

 

3

Xây dựng cửa hàng thương mại tổng hợp và bãi đậu xe của công ty Thọ Lam

X

 

4

Xây dựng mở rộng chợ Phố Châu

X

 

5

Xây dựng khu hỗn hợp, ở, dịch vụ thương mại dịch vụ ven sông

 

X

6

Hoàn thiện Trung tâm tổ chức sự kiện và CLB thể thao Bách Đại Dũng

X

 

7

Xây dựng khu trung thương mại dịch vụ góc phía Tây Nam đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 8

X

 

8

Xây dựng khu trung thương mại sát đường HCM (sát trạm xăng dầu)

 

X

9

Xây dựng khu trung thương mại dịch vụ góc phía Đông Nam đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 8

 

X

4.2. Nguồn lực thực hiện

Sử dụng các nguồn lực tổng hợp, chủ đạo từ các loại nguồn vốn, từ các mô hình thu hút đầu tư và từ điều kiện tự nhiên, tài nguyên, quỹ đất hiện có. Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tạo nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước, vốn viện trợ phát triển chính thức ODA, mô hình hợp tác công - tư PPP, vốn vay và vốn của các thành phần kinh tế khác. Căn cứ danh mục chi tiết dự án đầu tư, kế hoạch phân bổ nguồn vốn các giai đoạn 5 năm và hàng năm theo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nghị quyết phê duyệt kế hoạch đầu tư công của tỉnh để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình.

5. Đề xuất khu vực phát triển đô thị ưu tiên đầu tư giai đoạn đầu (2020 - 2025)

- Cải tạo, chỉnh trang khu trung tâm hiện hữu thuộc Khu vực phía Tây Bắc đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 8 nhằm tạo kiến trúc, cảnh quan cho đô thị.

- Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu vực phía Tây Nam đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 8 để thu hút các nhà đầu tư xây dựng khu đô thị, trung tâm thương mại dịch vụ, du lịch; tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội cho thị trấn Phố Châu.

Điều 2. Giao trách nhiệm thực hiện

1. UBND huyện Hương Sơn

- Chủ trì công bố Chương trình phát triển đô thị thị trấn Phố Châu đến năm 2030;

- Tổ chức lập kế hoạch, triển khai thực hiện và chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án phát triển đô thị có trong danh mục định hướng phát triển trên địa bàn huyện Hương Sơn; tổng hợp tình hình thực hiện và định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

- Rà soát quy hoạch và có hướng điều chỉnh quy hoạch xây dựng đô thị cho phù hợp với định hướng và lộ trình phát triển đô thị của thị trấn Phố Châu;

- Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị hiện hữu và các khu vực dự kiến phát triển đô thị trên địa bàn mình quản lý.

- Đề xuất các dự án trọng điểm đưa vào chương trình Nghị quyết Hội đồng nhân dân hàng năm, làm cơ sở triển khai thực hiện theo kế hoạch.

- Phối hợp cùng các Sở, ngành liên quan để tham gia xây dựng chính sách phát triển đô thị.

2. Sở Xây dựng

- Thực hiện theo dõi, đánh giá thực hiện Chương trình phát triển đô thị thị trấn Phố Châu.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án thuộc chương trình; tổng hợp tình hình thực hiện và định kỳ báo cáo UBND tỉnh. Trên cơ sở đó tiến hành rà soát, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung kịp thời các nội dung của chương trình phát triển đô thị cho phù hợp với thực tiễn.

- Hướng dẫn địa phương trong công tác sơ kết, tổng kết kết quả thực hiện Chương trình phát triển đô thị thị trấn Phố Châu.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng và các Sở, ngành, UBND huyện Hương Sơn nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn ngân sách và huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách, đề xuất triển khai đầu tư các dự án theo các hình thức xã hội hóa, PPP... nhằm đạt mục tiêu của Chương trình đề ra.

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng hướng dẫn cơ chế ưu đãi khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng phát triển đô thị theo các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình.

- Phối hợp với UBND huyện Hương Sơn tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển đô thị; tổ chức vận động, khai thác, điều phối các nguồn lực trong và ngoài nước cho việc đầu tư xây dựng và phát triển đô thị.

4. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí nguồn vốn thực hiện nhiệm vụ Chương trình phát triển đô thị của thị trấn Phố Châu.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Hương Sơn rà soát đánh giá hiệu quả sử dụng đất tại khu vực đô thị hiện hữu và các khu vực dự kiến phát triển đô thị; lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 5 năm và hàng năm đảm bảo quỹ đất phát triển đô thị trình cấp có thẩm quyền quyết định.

6. Sở Giao thông vận tải

Chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn UBND huyện Hương Sơn thực hiện đầu tư phát triển hệ thống giao thông theo quy hoạch chung thị trấn Phố Châu và Chương trình phát triển đô thị được duyệt theo thẩm quyền.

7. Các Sở ngành liên quan

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách và chỉ đạo thực hiện các chính sách có liên quan đến quản lý phát triển đô thị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Văn hóa thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Lao động Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Phó Văn phòng;
- Trung tâm TTCBTH;
- Lưu: VT; XD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Tiến Hưng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 893/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh   Người ký: Trần Tiến Hưng
Ngày ban hành: 19/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 893/QĐ-UBND

106

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
442535