• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 893/QĐ-UBND năm 2020 về thông qua các chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Sơn La

Tải về Quyết định 893/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 893/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 04 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÔNG QUA CÁC CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH QUY ĐỊNH NỘI DUNG CHI VÀ MỨC HỖ TRỢ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 185/TTr-SNN ngày 13/4/2020 và Tờ trình số 218/TTr-SNN ngày 29/4/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua các chính sách chủ yếu trong đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Son La, gồm các nội dung sau:

1. Nội dung và mức chi cho công tác bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo

2. Nội dung và mức chi cho công tác thông tin tuyên truyền.

3. Nội dung và mức chi cho công tác xây dựng và nhân rộng mô hình.

4. Nội dung và mức chi cho công tác tư vấn, dịch vụ khuyến nông.

5. Nội dung và mức chi cho công tác hợp tác quốc tế về khuyến nông.

6. Các nội dung chi khác.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ có liên quan báo cáo UBND tỉnh, trình Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra làm cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo của việc xây dựng Nghị quyết.

2. Các sở, ngành, cơ quan đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết và quá trình xây dựng Nghị quyết này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Phú 05b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lò Minh Hùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 893/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Lò Minh Hùng
Ngày ban hành: 04/05/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 893/QĐ-UBND

61

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
449073