• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phòng chống buôn lậu


Văn bản pháp luật về Theo dõi tình hình thi hành pháp luật

 

Quyết định 893/QĐ-UBND năm 2015 ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Tải về Quyết định 893/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 893/QĐ-UBND

 Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 04 tháng 5 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Thực hiện Quyết định số 227/QĐ-BTP ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tư pháp về ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 619/TTr-STP ngày 10 tháng 4 năm 2015 về việc phê duyệt quyết định ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tịnh

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh;

- Phát hiện và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ, các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có dấu hiệu trái pháp luật và không phù hợp với tình hình phát triển kinh – tế xã hội của địa phương.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đầy đủ các nội dung theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở: Tư pháp, Tài chính, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố và các tổ chức, cá nhân trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Huy động sự tham gia, phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các hiệp hội và cá nhân, tổ chức khác trong việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Xác định cụ thế nội dung công việc, thời hạn hoàn thành vạ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc triển khai thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Phạm vi thực hiện:

Phạm vi hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại Kế hoạch này gồm các nội dung được điều chỉnh bởi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả như: Bộ luật Dân sự năm 2005, Bộ luật Hình sự năm 1999, Luật Thương mại năm 2005, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 2007, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật Hải quan năm 2014, Luật Thuế xuất nhập khẩu năm 2005, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 2006, Luật Đo lường năm 2011, Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, các nghị định của Chính phủ, Thông tư của bộ, ngành và văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh liên quan đến chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

2. Nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả:

a) Nội dung xem xét, đánh giá tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết:

- Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;

- Tính thống nhất, đồng bộ của các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;

- Tính khả thi của văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

b) Nội dung xem xét, đánh giá tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật:

- Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật;

- Tính phù hợp của tổ chức bộ máy; mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật;

- Mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật.

c) Nội dung xem xét, đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật:

+ Tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền;

+ Tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền;

+ Mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

3. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

a) Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật

- Thu thập thông tin từ báo cáo của các cơ quan nhà nước về tình hình thi hành pháp luật (đặc biệt chú ý các loại vi phạm và diễn biến qua các năm; số lượng vi phạm được phát hiện, số lượng vi phạm đã được xử lý, các hình thức xử lý (hành chính, dân sự, hình sự) đối với các chủ thể: cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp vi phạm; cán bộ, công chức các cơ quan quản lý vi phạm.......).

- Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do tổ chức, cá nhân phản ánh, cung cấp.

- Cơ quan thực hiện: Sở: Tư pháp, Tài chính, Công thương, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố.

- Thời gian thực hiện: cả năm 2015.

b) Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra liên ngành theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất về tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Sở Công thương, Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức tổ chức kiểm tra tình hình thi hành pháp luật theo yêu cầu theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, địa phương mình.

- Đối tượng kiểm tra liên ngành: Một số cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa.

- Địa điểm kiểm tra liên ngành: Dự kiến thực hiện tại các đơn vị Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các huyện thành phố.

Việc kiểm tra đột xuất sẽ được tiến hành căn cứ vào từng vụ việc cụ thể.

- Thời gian kiểm tra: dự kiến vào quý II, III và đầu quý IV năm 2015.

- Kinh phí thực hiện: kinh phí theo dõi thi hành pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp.

- Sản phẩm đầu ra: thông báo kết luận kiểm tra và các văn bản cần thiết khác trong phạm vi thẩm quyền.

c) Hội thảo, tọa đàm, điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật

- Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Sở Công thương, Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội thảo, tọa đàm, điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Sở Công thương, Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức tổ chức hội thảo, tọa đàm, điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo yêu cầu theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, địa phương mình.

- Thời gian điều tra, khảo sát: dự kiến vào quý II, III và đầu quý IV năm 2015 (kết hợp với hoạt động kiểm tra);

- Kinh phí thực hiện: Kinh phí theo dõi thi hành pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp.

- Sản phẩm đầu ra: báo cáo điều tra, khảo sát;

d) Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Nếu phát hiện những hạn chế, bất cập trong quá trình thu thập thông tin, kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, dẫn đến lợi ích của Nhà nước, của xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân bị xâm phạm thì Sở Tư pháp phối hợp với Sở Tài chính, Sở Công thương, Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân các huyện, thành ph kịp thời xử lý theo quy định tại Điu 14 Nghị định s 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

- Công bố công khai kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả bằng nhiều hình thức (ví dụ: niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, đăng tải trên website của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Sở Tư pháp và các sở liên quan.

4. Cơ quan và trách nhiệm thực hiện

a) Trách nhiệm của Sở Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hành giả;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện khảo sát tình hình thi hành pháp luật đối với một số đối tượng cụ thể các đơn vị, địa phương.

- Thu thập, tổng hợp thông tin về tình hình thực hiện pháp luật từ kết quả của các đoàn kiểm tra, kết quả điều tra, khảo sát và các thông tin khác;

- Xây dựng báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại, trong đó đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả thi hành và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước ngày 30 tháng 11 năm 2015.

b) Sở Công thương, Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Tổ chức theo dõi tình hình thi pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong phạm vi được giao quản lý;

- Phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

- Cử cán bộ tham gia đoàn kim tra, điều tra, khảo sát liên ngành về tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

- Gửi báo cáo tình hình thực hiện pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về Sở Tư pháp trước ngày 30 tháng 10 năm 2015.

c) Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Phối hợp với Sở Tư pháp, các sở, ngành liên quan và đoàn kim tra, khảo sát liên ngành thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn do mình quản lý;

- Báo cáo tình hình thực hiện pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, gửi Sở Tư pháp trước ngày 30 tháng 10 năm 2015.

III. KINH PHÍ

1. Kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm tra, khảo sát liên ngành về theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả do ngân sách nhà nước bảo đảm và được Ủy ban nhân dân tỉnh duyệt cấp cho việc thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2015 địa phương.

2. Kinh phí thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Sở Công thương, Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố do ngân sách Nhà nước bảo đảm và được Ủy ban nhân dân tỉnh duyệt cấp trong năm 2015.

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Sở Công thương, Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc phạm vi quản lý; phối hợp với Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện các nội dung trong Kế hoạch này.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong phạm vi địa phương do mình quản lý; phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ngành ngành có liên quan thực hiện kiểm tra, khảo sát và các hoạt động khác trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

4. Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ngành có liên quan trong việc b trí, sử dụng kinh phí phục vụ công tác triển khai thực hiện Kế hoạch. Hướng dẫn các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc lập dự toán, thanh quyết toán, kinh phí thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định.

Yêu cầu Giám đốc các sở, ngành, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện tt nhiệm vụ được giao theo kế hoạch. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc kịp thời phản ảnh v Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) đ được hướng dn, giải quyết theo quy định./.

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 893/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Nguyễn Thanh Tịnh
Ngày ban hành: 04/05/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 893/QĐ-UBND

210

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279015