• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật thể dục thể thao

 

Quyết định 895/QĐ-BVHTTDL năm 2016 phê duyệt Kế hoạch “Kiểm tra, đánh giá thực trạng việc thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh du lịch, tổ chức lễ hội và quản lý di tích" do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Tải về Quyết định 895/QĐ-BVHTTDL
Bản Tiếng Việt

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 895/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH “KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VIỆC THỰC HIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH, TỔ CHỨC LỄ HỘI VÀ QUẢN LÝ DI TÍCH”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích;

Căn cứ Quyết định số 4666/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2015 về việc ban hành Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 4455/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp môi trường cho các nhiệm vụ thực hiện trong năm 2016;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch “Kiểm tra, đánh giá thực trạng việc thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh du lịch, tổ chức lễ hội và quản lý di tích”

Đơn vị chủ trì thực hiện: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Kinh phí thực hiện: 140.000.000 (Một trăm bốn mươi triệu đồng chẵn), từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp về Văn phòng Bộ.

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan, căn cứ mục tiêu, nội dung, triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng tiến độ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, KHCNMT(2), BN.20.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Thị Bích Liên

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VIỆC THỰC HIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH, TỔ CHỨC LỄ HỘI VÀ QUẢN LÝ DI TÍCH
(Ban hành theo Quyết định số 895/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

I. SỰ CẦN THIẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

Công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc, trong đó có các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (di tích) trong những năm qua, đã nhận sự quan tâm của các cấp, các ngành tTrung ương đến địa phương, góp phần quan trọng tạo cơ sở phát triển du lịch bền vững, ổn định và phát triển đời sống kinh tế - xã hội.

Từ khi các văn bản quy định về công tác bảo vệ môi trường được ban hành và có hiệu lực thi hành, nhất là Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích, nhiều hoạt động của các cấp, các ngành về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch, tổ chức lễ hội và quản lý di tích đã được triển khai thực hiện. Thông tư liên tịch không những quy định trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc tổ chức thực hiện mà còn quy định cụ thể trách nhiệm bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân quản lý và hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại cơ sở. Qua báo cáo của các địa phương, việc triển khai thực hiện các quy định của Thông tư liên tịch đã được tiến hành và đã thu được những kết quả tích cực, cụ thể: công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã được các cơ quan chức năng thực hiện dưới nhiều hình thức; nhận thức về công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội và phát huy giá trị di tích của các cấp, các ngành, các cơ sở hoạt động dịch vụ du lịch, các ban quản lý di tích... và cộng đồng dân cư địa phương được nâng cao; các hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải, khí thải, và xây dựng, bố trí nhà vệ sinh, niêm yết các quy định về bảo vệ môi trường... đã được các cơ sở quan tâm thực hiện.

Gần đây, ngày 31 tháng 12 năm 2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 4666/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Bộ tiêu chí bảo vệ môi trường tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh quốc gia. Đây là cơ sở để các tổ chức, cá nhân có liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; và các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá.

Đ đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh du lịch, tổ chức lễ hội và quản lý di tích cũng như chuyển biến trong nhận thức của các cơ sở; đồng thời, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hin việc áp dụng Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường tại các di tích lch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh quốc gia, từ đó đưa ra những giải pháp, kiến nghị nhằm tăng cường hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội và phát huy giá trị di tích, trong năm 2016, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lch) tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, đánh giá thực trạng thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh du lịch, tổ chức lễ hội và quản lý di tích trên địa bàn một số tỉnh, thành phố.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội bảo vệ và phát huy giá trị di tích;

- Quyết định số 4666/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Bộ tiêu chí bảo vệ môi trường tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh quốc gia.

III. MỤC TIÊU

Đánh giá thực trạng tình hình thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh du lịch, tổ chức lễ hội và quản lý di tích đề xuất các giải pháp, kiến nghị tăng cường hiệu quả công tác bảo vệ môi trường.

IV. THÀNH PHẦN THAM GIA, ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

1. Thành phần tham gia

- Lãnh đạo Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Trưởng đoàn;

- Đại diện Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

- Đại diện Thanh tra Bộ;

- Đại diện Cục Di sản văn hóa;

- Đại diện Văn phòng Bộ;

- Đại diện Vụ Khách sạn, Tổng cục Du lịch.

Đơn vị phối hợp

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các địa phương;

- Các đơn vị quản lý tại địa phương; đơn vị tổ chức lễ hội, đơn vị quản lý di tích có liên quan.

2. Đối tượng kiểm tra, đánh giá thực tế

Một số cơ sở lưu trú du lịch và các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn các tỉnh: Yên Bái, Lào Cai, Tha Thiên - Huế, và Lâm Đồng.

V. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nội dung Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích. Nội dung kiểm tra:

1.1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Công tác tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích;

- Công tác tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích; xử lý hoặc kiến nghị các cơ quan có trách nhiệm xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao nghiệp vụ bảo vệ môi trường cho tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích;

- Tình hình đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho hoạt động bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

1.2. Các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch và các đơn vị tổ chức lễ hội, đơn vị quản lý di tích

- Thực hiện đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường tại cơ sở;

- Tình trạng trang thiết bị, cơ sở vật chất đảm bảo các quy định về bảo vệ môi trường;

- Tuyên truyền, giáo dục, vận động về bảo vệ môi trường đối với người làm việc tại cơ sở, du khách và cộng đồng dân cư địa phương;

- Niêm yết quy định về bảo vệ môi trường;

- Thu gom xử lý nước thải và rác thải;

- Nhà vệ sinh tại cơ sở;

- Bộ phận chuyên trách thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường.

2. Kiểm tra, đánh giá việc áp dụng Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường tại các di tích lch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh quốc gia. Nội dung kiểm tra:

2.1. Nhóm tiêu chí chung

- Các tiêu chí bảo vệ môi trường tự nhiên;

- Các tiêu chí bảo vệ môi trường văn hóa - xã hội;

- Các tiêu chí về thông tin - tuyên truyền.

2.2. Nhóm tiêu chí đặc thù

- Đối với di tích có tổ chức lễ hội;

- Đối với danh lam thắng cảnh;

- Đối với di tích khảo cổ.

3. Đxuất các giải pháp, kiến nghị tăng cường hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh du lịch, tổ chức lễ hội và quản lý di tích.

VI. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN

Thời gian: Từ tháng 2 đến tháng 11 năm 2016.

Tháng 2-3/2016: Xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ và trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Tháng 7/2016: Kiểm tra, đánh giá thực trạng thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh du lịch, tổ chức lễ hội và quản lý di tích trên địa bàn các tỉnh Yên Bái, Lào Cai.

Tháng 8/2016: Kiểm tra, đánh giá thực trạng thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh du lịch, tổ chức lễ hội và quản lý di tích trên địa bàn tỉnh Tha Thiên - Huế.

Tháng 9/2016: Kiểm tra, đánh giá thực trạng thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh du lịch, tổ chức lễ hội và quản lý di tích trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Tháng 10-11/2016: Xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm vụ.

VII. Dự kiến kết quả sản phẩm:

- Báo cáo chuyên đề về kết quả kiểm tra, đánh giá tại các địa phương.

- Báo cáo tổng hợp thực hiện nhiệm vụ.

5. Kinh phí: 140.000.000 đồng (Một trăm bn mươi triệu đồng)

Từ nguồn ngân sách sự nghiệp bảo vệ môi trường của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp về Văn phòng Bộ.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm xây dựng tiến độ, thời gian kiểm tra cụ thể, thông báo với các cơ quan có liên quan trong Bộ tổ chức kiểm tra, đánh giá.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các địa phương liên quan có trách nhiệm báo cáo về công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh/thành phố; phối hợp với đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc kiểm tra, đánh giá thực tế tại các cơ sở lưu trú du lịch, các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; cử cán bộ tham gia đoàn công tác;

- Các cơ sở lưu trú du lịch, các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được kiểm tra có trách nhiệm báo cáo thực trạng bảo vệ môi trường, việc thực hiện Bộ Tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh quốc gia; đề xuất, kiến nghị nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 895/QĐ-BVHTTDL   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch   Người ký: Đặng Thị Bích Liên
Ngày ban hành: 15/03/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 895/QĐ-BVHTTDL

2.944

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
305774