• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 896/QĐ-BYT năm 2013 về công bố danh mục thuốc biệt dược gốc (đợt 3) và danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học (đợt 4) do Bộ Y tế ban hành

Tải về Quyết định 896/QĐ-BYT
Bản Tiếng Việt

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 896/QĐ-BYT

Hà Nộ, ngày 21 tháng 03 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH MỤC THUỐC BIỆT DƯỢC GỐC (ĐỢT 3) VÀ DANH MỤC THUỐC CÓ TÀI LIỆU CHỨNG MINH TƯƠNG ĐƯƠNG SINH HỌC (ĐỢT 4)

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14/06/2005;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/08/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/01/2012 của Liên bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế;

Căn cứ Quyết định số 2962/QĐ-BYT ngày 22/08/2012 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy định tạm thời về các tài liệu cần cung cấp để công bố các danh mục thuốc biệt dược gốc, thuốc tương đương điều trị với thuốc biệt dược gốc, thuốc có tài  liệu chứng minh tương đương sinh học;

Căn cứ ý kiến của Hội đồng xét duyệt danh mục thuốc biệt dược gốc, thuốc tương đương điều trị với thuốc biệt dược gốc, thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Ông Cục trưởng Cục Quản lý dược - Bộ Y tế;

QUYẾT ĐỊNH

 Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các danh mục;

- Danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 3) gồm 132 thuốc.

- Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học (Đợt 4) gồm 55 thuốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng các Cục, Quản lý dược, Quản lý khám chữa bệnh, Quản lý Y dược cổ truyền, Khoa học Công nghệ và Đào tạo; Vụ trưởng các Vụ; Pháp chế, Bảo hiểm Y tế, Kế hoạch - Tài chính; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế ; Giám đốc các cơ sở sản xuất có thuốc được công bố tại Điều 1 và Thủ tướng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BTr. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Bảo hiểm xã hội VN;
- Tổng Công ty dược Việt Nam;
- Hiệp hội Doanh nghiệp dược Việt Nam;
- Cục Quân y - Bộ Quốc phòng; Cục Y tế -  Bộ Công an;
- Cục Y tế giao thông vận tải- Bộ GTVT;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Website của Cục QLD;
- Lưu: VT, QLD (02b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuyên

 

 

- Một số thuốc tại file này bị rút khỏi Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học bởi Điều 1 Quyết định 2499/QĐ-BYT năm 2014

Điều 1. Rút 11 thuốc (Danh mục kèm theo Quyết định này) ra khỏi Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học qua các đợt.

Xem nội dung VB
- Danh mục thuốc biệt dược gốc được sửa đổi bởi Công văn 6077/BYT-QLD năm 2015

Bộ Y tế thông báo bổ sung, điều chỉnh một số thông tin tại các Danh mục thuốc biệt dược gốc ban hành kèm theo Quyết định số 896/QĐ-BYT ngày 21/03/2013 của Bộ Y tế về việc công bố danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 3);...
...
BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN VỀ DANH MỤC THUỐC BIỆT DƯỢC GỐC ĐÃ CÔNG BỐ

(Xem nội dung chi tiết tại Văn bản)

Xem nội dung VB
- Danh mục thuốc biệt dược gốc được sửa đổi bởi Công văn 6365/BYT-QLD năm 2016

Bộ Y tế thông báo bổ sung, điều chỉnh một số thông tin tại các Danh mục thuốc biệt dược gốc ban hành kèm theo ... Quyết định số 896/QĐ-BYT ngày 21/03/2013 của Bộ Y tế về việc công bố danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 3)...
...
BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN VỀ DANH MỤC THUỐC BIỆT DƯỢC GỐC ĐÃ CÔNG BỐ

(Nội dung xem tại văn bản)

Xem nội dung VB
- Thuốc Nootropil và Ventavis tại Danh mục thuốc biệt dược gốc ban hành kèm theo File này được sửa đổi bởi Công văn 2462/BYT-QLD năm 2017

Bộ Y tế thông báo bổ sung, điều chỉnh một số thông tin tại các Danh mục thuốc biệt dược gốc ban hành kèm theo các Quyết định sau của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố danh mục thuốc biệt dược gốc:
...
- Quyết định số 896/QĐ-BYT ngày 21/03/2013 (Đợt 3);
...
Thông tin các thuốc được bổ sung, điều chỉnh tại Danh mục kèm theo công văn này.
...
BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN VỀ DANH MỤC THUỐC BIỆT DƯỢC GỐC ĐÃ CÔNG BỐ
...
(Xem chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
- Danh mục thuốc biệt dược gốc tại File này được sửa đổi bởi Công văn 7492/BYT-QLD năm 2017

Bộ Y tế thông báo bổ sung, điều chỉnh một số thông tin tại các Danh mục thuốc biệt dược gốc ban hành kèm theo các Quyết định sau của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố danh mục thuốc biệt dược gốc:
...
- Quyết định số 896/QĐ-BYT ngày 21/03/2013 (Đợt 3);
...
Thông tin các thuốc được bổ sung, điều chỉnh tại Danh mục kèm theo công văn này.

Bộ Y tế thông báo cho các đơn vị biết và thực hiện./.
...
BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN VỀ DANH MỤC THUỐC BIỆT DƯỢC GỐC ĐÃ CÔNG BỐ
...
(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
- Một số nội dung của Danh mục thuốc biệt dược gốc tại File này được sửa đổi bởi Công văn 5655/BYT-QLD năm 2018

Bộ Y tế thông báo bổ sung, điều chỉnh một số thông tin tại các Danh mục thuốc biệt dược gốc ban hành kèm theo các Quyết định sau của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố danh mục thuộc biệt dược gốc:

- Quyết định số 896/QĐ-BYT ngày 21/03/2013 (Đợt 3);
...
Thông tin các thuốc được bổ sung, điều chỉnh tại Danh mục kèm theo công văn này.

Bộ Y tế thông báo cho các đơn vị biết và thực hiện./.
...
BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN VỀ DANH MỤC THUỐC BIỆT DƯỢC GỐC ĐÃ CÔNG BỐ
...
(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
- Danh mục thuốc biệt dược gốc được đính chính bởi Công văn 5157/BYT-QLD năm 2013

Bộ Y tế thông báo đính chính một số thông tin tại các Danh mục thuốc biệt dược gốc ban hành kèm theo Quyết định số 896/QĐ-BYT ngày 21/03/2013 của Bộ Y tế về việc công bố danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 3); ...
...
ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN VỀ DANH MỤC THUỐC BIỆT DƯỢC GỐC ĐÃ CÔNG BỐ

(Xem nội dung tại văn bản)

Xem nội dung VB
- Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học được đính chính bởi Công văn 4236/BYT-QLD năm 2013

Bộ Y tế thông báo đính chính một số thông tin tại các Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học ban hành kèm theo ... Quyết định số 896/QĐ-BYT ngày 21/3/2013 về việc công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học (Đợt 4), ...
...
ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN VỀ DANH MỤC THUỐC TĐSH ĐÃ CÔNG BỐ

(Xem nội dung tại văn bản)

Xem nội dung VB
- Danh mục thuốc biệt dược gốc được đính chính bởi Công văn 3506/BYT-QLD năm 2013

Bộ Y tế thông báo đính chính một số thông tin tại các Danh mục thuốc biệt dược gốc ban hành kèm theo các Quyết định ... số 896/QĐ-BYT ngày 21/03/2013 về việc công bố danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 3); ...
...
ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN VỀ DANH MỤC THUỐC BIỆT DƯỢC GỐC ĐÃ CÔNG BỐ

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
- Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học được đính chính bởi Công văn 1081/BYT-QLD năm 2014

Bộ Y tế thông báo đính chính một số thông tin tại các Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học ban hành kèm theo các Quyết định ... số 896/QĐ-BYT ngày 21/3/2013 về việc công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học (Đợt 4), ...
...
ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN VỀ DANH MỤC THUỐC TĐSH ĐÃ CÔNG BỐ

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
- Một số thông tin về Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học tại File này được sửa đổi bởi Công văn 525/QLD-CL năm 2019

Cục Quản lý Dược thông báo một số thông tin cập nhật tại Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học ban hành kèm theo ... Quyết định số 896/QĐ-BYT ngày 21/3/2013 (Đợt 4)... về việc công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học.

Thông tin các thuốc được cập nhật tại Danh mục kèm theo công văn này.

Cục Quản lý Dược thông báo cho các đơn vị biết./.
...
CẬP NHẬT MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ DANH MỤC THUỐC CÓ CHỨNG MINH TƯƠNG ĐƯƠNG SINH HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
- Một số nội dung tại file này được sửa đổi bởi Số thứ tự 5, 18, 19, 41 Danh mục kèm theo Công văn 322/BYT-QLD năm 2020

Bộ Y tế thông báo một số thông tin cập nhật tại Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học ban hành kèm theo Quyết định số 896/QĐ-BYT ngày 21/3/2013 (Đợt 4)

Thông tin các thuốc được cập nhật tại Danh mục kèm theo công văn này.

Bộ Y tế thông báo cho các đơn vị biết./.

CẬP NHẬT MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ DANH MỤC THUỐC TĐSH ĐÃ CÔNG BỐ

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
- Một số nội dung tại File này được sửa đổi bởi Số thứ tự 29 Danh mục kèm theo Công văn 7359/BYT-QLD năm 2020

Bộ Y tế thông báo một số thông tin cập nhật tại Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học ban hành kèm theo Quyết định số 896/QĐ-BYT ngày 21/3/2013 (Đợt 4) ... về việc công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học.

Thông tin các thuốc được cập nhật tại Danh mục kèm theo công văn này.

Bộ Y tế thông báo cho các đơn vị biết./.
...
CẬP NHẬT MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ DANH MỤC THUỐC TĐSH ĐÃ CÔNG BỐ

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
- Danh mục thuốc biệt dược gốc được đính chính bởi Công văn 1026/BYT-QLD năm 2014

Bộ Y tế thông báo đính chính, điều chỉnh một số thông tin tại các Danh mục thuốc biệt dược gốc ban hành kèm theo ... Quyết định số 896/QĐ-BYT ngày 21/03/2013 của Bộ Y tế về việc công bố danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 3)...

Thông tin các thuốc được đính chính, điều chỉnh tại Danh mục kèm theo công văn này

Xem nội dung VB
- Danh mục thuốc biệt dược gốc được đính chính bởi Công văn 549/BYT-QLD năm 2015

Bộ Y tế thông báo đính chính, điều chỉnh một số thông tin tại các Danh mục thuốc biệt dược gốc ban hành kèm theo...Quyết định số 896/QĐ-BYT ngày 21/03/2013 của Bộ Y tế về việc công bố danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 3);...

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
- Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học được đính chính bởi Công văn 1082/BYT-QLD năm 2016

Bộ Y tế thông báo đính chính, cập nhật một số thông tin tại Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học ban hành kèm theo ... Quyết định số 896/QĐ-BYT ngày 21/03/2013 (Đợt 4),...
...
ĐÍNH CHÍNH, CẬP NHẬT MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ DANH MỤC THUỐC TĐSH ĐÃ CÔNG BỐ

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
- Thông tin về một số loại thuốc trong nội dung đính kèm này được đính chính bởi Công văn 355/BYT-QLD năm 2017

Bộ Y tế thông báo đính chính, cập nhật một số thông tin tại Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học ban hành kèm theo ... Quyết định số 896/QĐ-BYT ngày 21/03/2013 (Đợt 4) ... về việc công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học.

Thông tin các thuốc được đính chính, cập nhật tại Danh mục kèm theo công văn này.
...
ĐÍNH CHÍNH, CẬP NHẬT MỘT SỐ THÔNG TIN TẠI DANH MỤC THUỐC CÓ TÀI LIỆU CHỨNG MINH TƯƠNG ĐƯƠNG SINH HỌC ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

(Ban hành kèm theo văn bản số 355/BYT-QLD ngày 23/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

(Nội dung chi tiết xem tại văn bản)

Xem nội dung VB
- Một số thông tin thuốc trong Danh mục tại file này được đính chính bởi Công văn 17248/QLD-CL năm 2017

Căn cứ ý kiến của Hội đồng xét duyệt danh mục thuốc biệt dược gốc, thuốc tương đương điều trị với thuốc biệt dược gốc, thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học của Bộ Y tế tại cuộc họp Hội đồng ngày 18 tháng 10 năm 2017, Cục Quản lý Dược thông báo:

- Cập nhật một số thông tin tại Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học ban hành kèm theo ... Quyết định số 896/QĐ-BYT ngày 21/03/2013 (Đợt 4) ... về việc công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học.

- Thông tin các thuốc được cập nhật tại Danh mục đính chính, cập nhật một số thông tin về danh mục thuốc tương đương sinh học đã được công bố kèm theo công văn này.
...
ĐÍNH CHÍNH, CẬP NHẬT MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ DANH MỤC THUỐC TĐSH ĐÃ CÔNG BỐ

(Xem chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
- Nội dung một số thuốc tại File này được đính chính bởi Công văn 1085/BYT-QLD năm 2018

Bộ Y tế thông báo một số thông tin cập nhật tại Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học ban hành kèm theo ... Quyết định số 896/QĐ-BYT ngày 21/03/2013 (Đợt 4) ... về việc công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học.

Thông tin các thuốc được cập nhật tại Danh mục kèm theo công văn này.

Bộ Y tế thông báo cho các đơn vị biết./.
...
ĐÍNH CHÍNH, CẬP NHẬT MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ DANH MỤC THUỐC TĐSH ĐÃ CÔNG BỐ

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
- Nội dung của một số Thuốc tại file này được đính chính bởi Số thứ tự 1 đến 5 Danh mục ban hành kèm theo Công văn 1512/QLD-GT năm 2020

Cục Quản lý Dược thông báo đính chính, điều chỉnh thông tin tại các Danh mục thuốc biệt dược gốc ban hành kèm theo các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố danh mục thuốc biệt dược gốc.

Danh mục các thuốc được đính chính, điều chỉnh thông tin kèm theo công văn này.

Cục Quản lý Dược thông báo cho các đơn vị biết và thực hiện./.
...
DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG THUỐC BIỆT DƯỢC GỐC CÓ ĐÍNH CHÍNH, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
- Một số nội dung tại File này được đính chính bởi Số thứ tự 3 và 4 Phụ lục ban hành kèm theo Công văn 1742/BYT-QLD năm 2020

Bộ Y tế thông báo đính chính, điều chỉnh thông tin tại các Danh mục thuốc biệt dược gốc ban hành kèm theo các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố danh mục thuốc biệt dược gốc.

Danh mục các thuốc được đính chính, điều chỉnh thông tin kèm theo công văn này.

Bộ Y tế thông báo cho các đơn vị thực hiện./.
...
PHỤ LỤC: DANH MỤC 04 THUỐC ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ TRONG DANH MỤC BIỆT DƯỢC GỐC ĐỒNG Ý ĐỀ NGHỊ ĐÍNH CHÍNH, BỔ SUNG THÔNG TIN

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
- Một số nội dung của Thuốc Otrivin trong File được đính chính bởi Số thứ tự 2 Phụ lục ban hành kèm theo Công văn Công văn 1743/BYT-QLD năm 2020

Bộ Y tế thông báo đính chính, điều chỉnh thông tin tại các Danh mục thuốc biệt dược gốc ban hành kèm theo các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố danh mục thuốc biệt dược gốc.

Danh mục các thuốc được đính chính, điều chỉnh thông tin kèm theo công văn này.

Bộ Y tế thông báo cho các đơn vị biết và thực hiện./.
...
PHỤ LỤC: DANH MỤC 04 THUỐC ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ TRONG DANH MỤC BIỆT DƯỢC GỐC ĐỒNG Ý ĐỀ NGHỊ ĐÍNH CHÍNH, BỔ SUNG THÔNG TIN

Xem nội dung VB
- Một số thuốc tại File này được đính chính bởi Số thứ tự 1, 2 Danh mục ban hành kèm theo Công văn 5259/BYT-QLD năm 2019

Bộ Y tế thông báo đính chính, điều chỉnh thông tin tại các Danh mục thuốc biệt dược gốc ban hành kèm theo các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố danh mục thuốc biệt dược gốc.

Danh mục các thuốc được đính chính, điều chỉnh thông tin kèm theo công văn này.
...
DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG THUỐC BIỆT DƯỢC GỐC CÓ ĐÍNH CHÍNH, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
- Quy cách đóng gói của thuốc No-spa được đính chính bởi Mục 2 Công văn 1804/BYT-QLD năm 2013

Bộ Y tế đính chính một số thông tin tại Danh mục thuốc biệt dược gốc ban hành kèm theo Quyết định số 115/QĐ-BYT ngày 11/01/2013 và số 896/QĐ-BYT ngày 21/03/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế công bố danh mục thuốc biệt dược gốc Đợt 1 và Đợt 3 như sau:
...
2. Tên thuốc đã công bố: No-spa; Số đăng ký: VD-12043-10; Tên hoạt chất: Drotaverin hydrochloride; Hàm lượng: 40 mg; Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ x 10 viên nén thuộc Danh mục thuốc biệt dược gốc (Đợt 3) ban hành kèm theo Quyết định số 896/QĐ-BYT ngày 21/03/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Nay đính chính quy cách chính xác là: Hộp 2 vỉ x 10 viên, hộp 5 vỉ x 10 viên nén.

Xem nội dung VB
- Thông tin loại thuốc Loratadin Stada 10mg tại Danh mục trong File đính kèm này được đính chính bởi Công văn 4231/BYT-QLD năm 2017

Bộ Y tế thông báo một số thông tin cập nhật tại Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học ban hành kèm theo Quyết định số 896/QĐ-BYT ngày 21/03/2013 (Đợt 4) ... về việc công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học.
...
ĐÍNH CHÍNH, CẬP NHẬT MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ DANH MỤC THUỐC TĐSH ĐÃ CÔNG BỐ

(Ban hành kèm theo văn bản số 4231/BYT-QLD ngày 27/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Một số thuốc tại file này bị rút khỏi Danh mục thuốc có tài liệu chứng minh tương đương sinh học bởi Điều 1 Quyết định 2499/QĐ-BYT năm 2014
Danh mục thuốc biệt dược gốc được sửa đổi bởi Công văn 6077/BYT-QLD năm 2015
Danh mục thuốc biệt dược gốc được sửa đổi bởi Công văn 6365/BYT-QLD năm 2016
Thuốc Nootropil và Ventavis tại Danh mục thuốc biệt dược gốc ban hành kèm theo File này được sửa đổi bởi Công văn 2462/BYT-QLD năm 2017
Danh mục thuốc biệt dược gốc tại File này được sửa đổi bởi Công văn 7492/BYT-QLD năm 2017
Một số nội dung của Danh mục thuốc biệt dược gốc tại File này được sửa đổi bởi Công văn 5655/BYT-QLD năm 2018
Danh mục thuốc biệt dược gốc được đính chính bởi Công văn 5157/BYT-QLD năm 2013
Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học được đính chính bởi Công văn 4236/BYT-QLD năm 2013
Danh mục thuốc biệt dược gốc được đính chính bởi Công văn 3506/BYT-QLD năm 2013
Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học được đính chính bởi Công văn 1081/BYT-QLD năm 2014
Một số thông tin về Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học tại File này được sửa đổi bởi Công văn 525/QLD-CL năm 2019
Một số nội dung tại file này được sửa đổi bởi Số thứ tự 5, 18, 19, 41 Danh mục kèm theo Công văn 322/BYT-QLD năm 2020
Một số nội dung tại File này được sửa đổi bởi Số thứ tự 29 Danh mục kèm theo Công văn 7359/BYT-QLD năm 2020
Danh mục thuốc biệt dược gốc được đính chính bởi Công văn 1026/BYT-QLD năm 2014
Danh mục thuốc biệt dược gốc được đính chính bởi Công văn 549/BYT-QLD năm 2015
Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học được đính chính bởi Công văn 1082/BYT-QLD năm 2016
Thông tin về một số loại thuốc trong nội dung đính kèm này được đính chính bởi Công văn 355/BYT-QLD năm 2017
Một số thông tin thuốc trong Danh mục tại file này được đính chính bởi Công văn 17248/QLD-CL năm 2017
Nội dung một số thuốc tại File này được đính chính bởi Công văn 1085/BYT-QLD năm 2018
Nội dung của một số Thuốc tại file này được đính chính bởi Số thứ tự 1 đến 5 Danh mục ban hành kèm theo Công văn 1512/QLD-GT năm 2020
Một số nội dung tại File này được đính chính bởi Số thứ tự 3 và 4 Phụ lục ban hành kèm theo Công văn 1742/BYT-QLD năm 2020
Một số nội dung của Thuốc Otrivin trong File được đính chính bởi Số thứ tự 2 Phụ lục ban hành kèm theo Công văn Công văn 1743/BYT-QLD năm 2020
Một số thuốc tại File này được đính chính bởi Số thứ tự 1, 2 Danh mục ban hành kèm theo Công văn 5259/BYT-QLD năm 2019
Quy cách đóng gói của thuốc No-spa được đính chính bởi Mục 2 Công văn 1804/BYT-QLD năm 2013
Thông tin loại thuốc Loratadin Stada 10mg tại Danh mục trong File đính kèm này được đính chính bởi Công văn 4231/BYT-QLD năm 2017
- Một số nội dung tại Danh mục này được sửa đổi bởi Công văn 5655/BYT-QLD năm 2018

Bộ Y tế thông báo bổ sung, điều chỉnh một số thông tin tại các Danh mục thuốc biệt dược gốc ban hành kèm theo các Quyết định sau của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố danh mục thuộc biệt dược gốc:

- Quyết định số 896/QĐ-BYT ngày 21/03/2013 (Đợt 3);
...
Thông tin các thuốc được bổ sung, điều chỉnh tại Danh mục kèm theo công văn này.

Bộ Y tế thông báo cho các đơn vị biết và thực hiện./.
...
BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN VỀ DANH MỤC THUỐC BIỆT DƯỢC GỐC ĐÃ CÔNG BỐ
...
(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Một số nội dung tại Danh mục này được sửa đổi bởi Công văn 5655/BYT-QLD năm 2018
- Một số thuốc tại Danh mục ban hành kèm theo Điều này được đính chính bởi Số thứ tự 1, 2 Danh mục ban hành kèm theo Công văn 5259/BYT-QLD năm 2019

Bộ Y tế thông báo đính chính, điều chỉnh thông tin tại các Danh mục thuốc biệt dược gốc ban hành kèm theo các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố danh mục thuốc biệt dược gốc.

Danh mục các thuốc được đính chính, điều chỉnh thông tin kèm theo công văn này.
...
DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG THUỐC BIỆT DƯỢC GỐC CÓ ĐÍNH CHÍNH, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Một số thuốc tại Danh mục ban hành kèm theo Điều này được đính chính bởi Số thứ tự 1, 2 Danh mục ban hành kèm theo Công văn 5259/BYT-QLD năm 2019
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 896/QĐ-BYT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế   Người ký: Nguyễn Thị Xuyên
Ngày ban hành: 21/03/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 896/QĐ-BYT

550

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
188555