• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 896/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Tải về Quyết định 896/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 896/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 27 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 29 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ Kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (t/h);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu VT-TTHCC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

STT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì thực hiện

Cơ quan phối hợp thực hiện

Thời gian hoàn thành

I

Xây dựng và ban hành văn bản chỉ đạo; kiện toàn và nâng cao năng lực hệ thống kiểm soát TTHC tại địa phương.

1

Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch Kiểm soát TTHC năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum sau khi được phê duyệt.

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố.

Thường xuyên

2

Rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum.

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện,

Quý II/2020

3

Tham mưu triển khai Đề án Tổ chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã.

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện,

Quý I/2020.

4

Tổng hợp và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh kiện toàn hệ thống cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Văn phòng UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã

Quý I, II, III, IV/2020

II

Kiểm soát chất lượng đối với quy định TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL)

1

Thực hiện nghiêm công tác đánh giá tác động đối với các dự thảo văn bản QPPL có quy định về TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh (nếu có).

Cơ quan, đơn vị được giao dự thảo VBQPPL có quy định TTHC

Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tư pháp

Trong giai đoạn dự thảo, lấy ý kiến đối với dự thảo văn bản. Thường xuyên

2

Tham gia ý kiến đối với quy định TTHC đối với các dự thảo văn bản QPPL có quy định về TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh (nếu có).

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Tư pháp

Theo đề xuất của đơn vị dự thảo văn bản. Thường xuyên

III

Công bố, công khai thủ tục hành chính và cập nhật thủ tục hành chính, văn bản trên cơ sở dữ liệu quốc gia; Một cửa, một cửa liên thông.

1

Thống kê, công bố Danh mục TTHC ban hành mới, TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền ở địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã).

Các sở, ban, ngành.

Văn phòng UBND tỉnh

Trước 20 ngày làm việc tính đến ngày văn bản QPPL quy định về TTHC có hiệu lực thi hành (thường xuyên)

2

Đẩy mạnh công tác kiểm soát chất lượng dự thảo Quyết định công bố Danh mục TTHC ban hành mới, TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành có liên quan

Trong thời gian 10 ngày làm việc khi nhận được hồ sơ trình (thường xuyên)

3

Cập nhật đầy đủ, chính xác các TTHC đã được công bố vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Văn phòng UBND tỉnh

 

Sau 5 ngày được công bố (thường xuyên)

4

Niêm yết công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại trụ sở cơ quan, đơn vị; trên Trang TTĐT về TTHC của tỉnh và trang TTĐT thành phần của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố.

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã.

 

Thường xuyên

5

Xây dựng và phê duyệt quy trình nội bộ; quy trình điện tử giải quyết TTHC của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Các sở, ban, ngành

Văn phòng UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn

Thường xuyên

6

Cập nhật quy trình giải quyết TTHC lên Cổng Dịch vụ công - Hệ thống thông tin một cửa điện tử

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn

Thường xuyên

7

Thống kê, công bố Danh mục nhóm thủ tục hành chính liên thông trên địa bàn tỉnh;

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn

Quý I /2020 Thường xuyên

8

Thống kê, công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã;

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn

Quý I /2020. Thường xuyên

IV

Rà soát, đánh giá và kiến nghị đơn giản hóa TTHC

1

Xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá đơn giản hóa TTHC năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan

Theo kế hoạch

2

Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá đơn giản hóa TTHC năm 2020 sau khi được phê duyệt.

Các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan

Văn phòng UBND tỉnh

Theo kế hoạch

3

Tổng hợp kết quả rà soát và phương án đơn giản hóa TTHC

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở ngành, địa phương

Theo kế hoạch

4

Huy động chuyên gia tư vấn, tổ chức hội nghị tham vấn ý kiến của các bên liên quan (khi cần) đối với phương án đơn giản hóa TTHC

Văn phòng UBND tỉnh

 

Khi có yêu cầu

V

Tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính

1

Tiếp nhận, nghiên cứu, phân loại và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính.

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã.

Thường xuyên

2

Công khai kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính.

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã.

Thường xuyên

VI

Công tác kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

1

Xây dựng và triển khai kế hoạch tự kiểm tra hoạt động cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát TTHC tại các cơ quan, địa phương và các đơn vị trực thuộc. Gửi báo cáo tự kiểm tra về Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Văn phòng UBND tỉnh

Thường xuyên

2

Xây dựng kế hoạch kiểm tra, tổ chức kiểm tra đột xuất công tác công khai, giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức tại một số cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Đoàn kiểm tra của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Văn phòng UBND tỉnh

Các cơ quan, địa phương được kiểm tra.

Theo kế hoạch.

VII

Công tác truyền thông; chế độ thông tin báo cáo nhiệm vụ kiểm soát TTHC; hội nghị, hội thảo về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC

1

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên Cổng Thông tin điện tử, trang thông tin điện tử về TTHC của tỉnh, trang thông tin của các cơ quan, địa phương.

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Văn phòng UBND tỉnh.

Thường xuyên

2

Phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông, báo chí địa phương thực hiện tuyên truyền về công tác Kiểm soát TTHC

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các cơ quan có liên quan

Thường xuyên

3

Tổng hợp và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC; giải quyết thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính.

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện thành phố

Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Văn phòng Chính phủ

Báo cáo quý, 6 tháng và cả năm.

4

Tổ chức tập huấn và tham gia tập huấn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các cơ quan có liên quan

Theo Kế hoạch và kế hoạch của Văn phòng Chính phủ

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 896/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum   Người ký: Nguyễn Văn Hòa
Ngày ban hành: 27/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 896/QĐ-UBND

52

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
443559