• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Quyết định 900/QĐ-UBND về Khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang

Tải về Quyết định 900/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 900/QĐ-UBND

An Giang, ngày 17 tháng 6 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2014-2015 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH AN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1955/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điu 1. Ban hành Khung kế hoạch thi gian năm học 2014-2015 ca giáo dục mm non, giáo dục ph thông và giáo dục thưng xuyên trên đa bàn tỉnh như sau:

1. Khung thời gian:

a) c mốc thi gian c th:

Nội dung

Mầm non

Tiểu học

THCS và THPT

THCS và THPT (hệ GDTX)

Tựu trường, thực học cấp THCS, THPT

Thứ hai 18/8/2014

Thứ hai 18/8/2014

Thứ hai 18/8/2014

Đơn vị quyết định

Khai giảng, thực học MN, TH

Thứ hai 25/8/2014

Thứ hai 25/8/2014

Thứ hai 25/8/2014

Đơn vị quyết định

Nghỉ giữa học kỳ I

 

27/10-31/10/2014

27/10-01/11/2014

Đơn vị quyết định

Kết thúc học kỳ I

Thứ sáu 02/01/2015

Thứ sáu 02/01/2015

Thứ bảy 03/01/2015

Đơn vị quyết định

Kết thúc học kỳ II

Thứ sáu 22/5/2015

Thứ sáu 22/5/2015

Thứ bảy 23/5/2015

Đơn vị quyết định

Tổng kết năm học

Tuần lễ cuối tháng 5/2015

Tuần lễ cuối tháng 5/2015

Tuần lễ cuối tháng 5/2015

Tuần lễ cuối tháng 5/2015

b) Các lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện:

­ Các trường tiểu học có đông học sinh người dân tộc Khmer trên địa bàn hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên được bố trí thời gian nghỉ giữa học kỳ I trùng với các ngày lễ Dolta.

­ Đối với Giáo dục Mầm non, việc nghỉ giữa học kỳ I, tùy theo thực tế của địa phương, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân huyện (thị xã, thành phố) quyết định.

­ Thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT: Ngày 08, 09 và ngày 10 tháng 01 năm 2015.

­ Thi tốt nghiệp THPT năm học 2014-2015: Ngày 02, 03 và 04 tháng 6 năm 2015.

2. Các ngày nghỉ lễ trong năm hc:

a) Lễ Quốc khánh: Nghỉ 01 ngày (thứ ba, ngày 02 tháng 9 năm 2014).

b) Tết Dương lịch 2015: Nghỉ 01 ngày (thứ năm, ngày 01 tháng 01 năm 2015). c) Tết Nguyên đán (Ất Mùi): Nghỉ từ thứ tư, ngày 11 tháng 02 năm 2015 đến hết thứ ba, ngày 24 tháng 02 năm 2015 (nhằm ngày 23 tháng chạp năm Giáp Ngọ đến hết ngày mùng 6 tháng giêng năm Ất Mùi).

d) Giỗ Tổ Hùng Vương: Nghỉ 01 ngày (thứ ba, ngày 28 tháng 4 năm 2015).

đ) Lễ Chiến thắng miền Nam và Ngày Quốc tế Lao động: Nghỉ 02 ngày (thứ năm, ngày 30 tháng 4 năm 2015 và thứ sáu, ngày 01 tháng 5 năm 2015).

3. T chc thc hin: Yêu cu Giám đốc SGiáo dc và Đào to

a) Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

b) Hướng dẫn nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp học trong năm học 2014-

2015 phù hợp với thực tế địa phương.

c) Tổ chức tuyên truyền, thông báo Quyết định này đến cha mẹ học sinh biết để chuẩn bị cho con em trong năm học mới.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT (báo cáo);
- TT UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban Tuyên giáo tỉnh ủy;
- Văn phòng: TU, Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Báo AG, Đài PT&TH AG;
- Phòng: VHXH, TH;
- Trung tâm CB-TH (đăng công báo);
- Lưu: HC-TC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Việt Hiệp

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 900/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang   Người ký: Hồ Việt Hiệp
Ngày ban hành: 17/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 900/QĐ-UBND

285

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
237042