• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Quyết định 901/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2016 trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Tải về Quyết định 901/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 901/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 27 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TUY HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định Chính phủ số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27/02/2007 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn lập dự toán công tác đo đạc bản đồ và quản lý đất đai;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014, quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015, quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; số 20/2015/TT-BTNMT ngày 27/4/2015, ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (tại Tờ trình số 227/TTr-STNMT ngày 25/4/2016); đề nghị của UBND thành phố Tuy Hòa (tại Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 25/3/2016) và hồ sơ kèm theo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2016 trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, cụ thể như sau:

1. Trường hợp không thuê tổ chức tư vấn thực hiện mà giao các cơ quan Nhà nước thực hiện:

1.1. Trường hợp cần định giá đất cụ thể: 15 công trình, dự án:

(Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo Quyết định này)

Lý do không thuê tổ chức tư vấn thực hiện: Các công trình, dự án có quy mô nhỏ, một số công trình, dự án chỉ có một loại đất nông nghiệp giống trường hợp đã thuê tổ chức tư vấn thực hiện trên cùng một địa bàn cấp xã nên việc xác định giá đất sẽ thuận lợi; đồng thời nhằm rút ngắn thời gian thực hiện, đảm bảo tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất thực hiện dự án; tiết kiệm ngân sách Nhà nước.

1.2. Triển khai thực hiện:

- Kinh phí thực hiện: Theo quy định tại Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

- Biện pháp thực hiện:

+ UBND thành phố Tuy Hòa thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành và hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường.

+ Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ của UBND thành phố Tuy Hòa, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh quyết định giá đất cụ thể theo quy định.

2. Trường hợp thuê tổ chức tư vấn thực hiện:

2.1. Trường hợp cần định giá đất cụ thể: 11 công trình/dự án:

(Chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo Quyết định này)

2.2. Tổ chức tư vấn: Việc thuê tổ chức tư vấn thực hiện định giá đất phải có đủ các điều kiện hoạt động tư vấn xác định giá đất theo quy định pháp luật.

2.3. Triển khai thực hiện:

a) UBND thành phố Tuy Hòa thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành và hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường.

b) Sở Tài nguyên và Môi trường thuê tổ chức tư vấn để thực hiện định giá đất cụ thể, trình Hội đồng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

c) Tổng kinh phí thực hiện: 456.127.000 đồng. Trong đó:

- Kinh phí thực hiện định giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất: 126.652.000 đồng; nguồn kinh phí thực hiện theo quy định tại Thông tư số 74/2015/TT-BTC ngày 15/5/2015 của Bộ Tài chính và Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 12/01/2016 của UBND tỉnh.

- Kinh phí thực hiện định giá đất đối với các trường hợp còn lại (trừ trường hợp tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất): 338.475.000 đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Hg, T0, HgAQD

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Hiến

 

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC CÔNG TRÌNH/DỰ ÁN ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TUY HÒA
(các trường hợp giao các cơ quan Nhà nước thực hiện)
(Kèm theo Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 của UBND tỉnh)

TT

Trường hợp cần định giá đất cụ thể

Địa điểm dự án/công trình

Dự kiến diện tích (m2)

Mục đích định giá đất cụ thể

Thời gian thực hiện

1

Công trình: Khu phức hợp biển và Công viên nước Long Thủy, thành phố Tuy Hòa

- Loại đất: Đất nông nghiệp

Xã An Phú

95.687,1

Để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Quý II/2016

2

Dự án: Khu dịch vụ Khách sạn nhà hàng Nam Hải

- Loại đất: Đất nông nghiệp

Phường 5

2.555,9

3

Dự án: Xây dựng các tuyến đường cơ động vào các khu bố trí đóng quân của Quân chủng Hải quân tại Phú Yên

- Loại đất: Đất ở, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở và đất nông nghiệp

Xã Bình Kiến, An Phú

1.597,8

4

Dự án: Xây dựng Trụ sở làm việc của Bảo hiểm xã hội Phú Yên

- Loại đất: Đất nông nghiệp

Phường 5

3.200

Quý III/2016

5

Công trình: Đường cứu hỏa khu phố N, Phường 7, Tp Tuy Hòa

- Loại đất: Đất ở

Phường 7

483

Quý II/2016

6

Công trình: Nâng cấp đường Lương Thế Vinh

- Loại đất: Đất ở

Phường 8

633

7

Công trình: Xây dựng đường số 8 (đoạn Lê Thành Phương, đường quy hoạch số 1 và Khu dân cư phía Nam đường số 8)

- Loại đất: Đất ở

Phường 8

7.200

8

Công trình: Doanh trại Ban chỉ huy Quân sự thành phố

- Loại đất: Đất ở và đất nông nghiệp

Phường 8

14.703,1

9

Dự án: Tiểu công viên thanh thiếu niên Tp Tuy Hoà (giai đoạn 2, 3)

- Loại đất: Đất nông nghiệp

Phường 5

15.500

10

Dự án Khu du lịch Sunrise, các đảo

- Loại đất: Đất nông nghiệp

Xã An Phú, Tp Tuy Hòa và An Chấn, huyện Tuy An

300.000

Năm 2016

11

Dự án: Khu dân cư phường Phú Thạnh

Phường Phú Thạnh

2.350

Để làm căn cứ xác định giá khởi điểm đấu giá QSDĐ khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

Quý II/2016

12

Khu đất thu hồi của trường tiểu học Nguyễn Kim Vang (cũ) tại thôn Phú Vang, xã Bình Kiến

Xã Bình Kiến

1.350

13

01 lô đất ở giáp đường Ngô Quyền

Phường 5

40

14

Dự án: Trung tâm thương mại và Showroom ôtô Dũng Tiến

Phường 7

12.900

Để làm căn cứ xác định giá khởi điểm đấu giá QSDĐ khi Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần

Năm 2016

15

Công trình: Trụ sở làm việc của Công ty Cổ phần In thương mại Phú Yên tại 396 đại lộ Hùng Vương, Phường 7, thành phố Tuy Hòa

Phường 7

6.547

Để làm căn cứ xác định đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm

Quý II/2016

 

PHỤ LỤC 02

DANH MỤC CÔNG TRÌNH/DỰ ÁN ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TUY HÒA
(các trường hợp thuê tổ chức tư vấn thực hiện)
(Kèm theo Quyết định số ...../QĐ-UBND ngày ..../4/2016 của UBND tỉnh)

TT

Danh mục công trình/dự án

Thông tin về Thửa đất/Khu đất cần định giá

Dự kiến thời gian cần thực hiện việc định giá đất

Chi phí trong đơn giá
(đồng)

Chi phí ngoài đơn giá (đồng)

Tổng kinh phí thực hiện định giá đất
(đồng)

Địa điểm dự án/công trình

Diện tích
(m2)

Thời hạn sử dụng

Chi phí kiểm tra, nghiệm thu

Chi phí thu nhập chịu thuế tính trước

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(7)x5,5%

(10)=7+8+9

I

Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

 

 

 

 

116.033.000

4.237.000

6.382.000

126.652.000

1

Dự án: Đầu tư xây cầu bắt qua suối nối liền thôn Phú Liên, xã An Phú với thôn Phú Mỹ, xã An Thọ, huyện Tuy An

- Loại đất: Đất nông nghiệp

Xã An Phú

3.500

Như sử dụng lâu dài

Quý II/2016

14.298.000

520.000

786.000

15.604.000

2

Dự án: Bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng tỉnh Phú Yên

Xã An Phú

3.981,80

 

Quý II/2016

27.443.000

998.000

1.510.000

29.951.000

- Đất ở tại nông thôn

1.200

Lâu dài

13846000

504000

762.000

15.112.000

- Đất nông nghiệp

2.781,80

Như sử dụng lâu dài

13.597.000

494.000

748.000

14.839.000

3

Dự án: Thao trường huấn luyện cụm phường, xã-thành phố Tuy Hòa

- Loại đất: Đất nông nghiệp

Xã Bình Kiến

50.162,3

Như sử dụng lâu dài

Quý II/2016

27.799.000

1.018.000

1.529.000

30.346.000

Dự án: Đường Điện Biên Phủ (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Nguyễn Trãi) và đường Nguyễn Trãi (đoạn đường Nguyễn Huệ đến đường Trần Phú)

Phường 5

33.072,50

 

Quý II/2016

46.493.000

1.701.000

2.557.000

50.751.000

- Đất ở tại đô thị

8.850,50

Lâu dài

24.656.000

903.000

1.356.000

26.915.000

- Đất nông nghiệp

24.222

Như sử dụng lâu dài

21.837.000

798.000

1.201.000

23.836.000

II

Giá khởi điểm để đấu giá QSDĐ khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

 

 

 

 

83.530.000

3.055.000

4.593.000

91.178.000

1

Ô phố L Khu tái định cư phục vụ dự án đô thị Nam Tuy Hòa

- Loại đất: Đất ở tại đô thị

Phường Phú Đông

6.550

Lâu dài

Quý II/2016

22.820.000

835.000

1.255.000

24.910.000

2

Dự án: khép kín khu dân cư đường Điện Biên Phủ

- Loại đất: Đất ở tại đô thị

Phường 5

8.000

Lâu dài

Quý III/2016

24.044.000

881.000

1.322.000

26.247.000

3

Dự án: Khu dân cư số 47 Nguyễn Trung Trực

- Loại đất: Đất ở tại đô thị

Phường 8

4.700

Lâu dài

Quý II/2016

21.189.000

775.000

1.165.000

23.129.000

4

08 lô đất thuộc Khu nhà ở BCH Quân sự tỉnh

- Loại đất: Đất ở tại đô thị

Phường Phú Đông

800

Lâu dài

Quý II/2016

15.477.000

564.000

851.000

16.892.000

III

Tính tiền thuê đất đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất (giá trị của Thửa đất/Khu đất tính theo giá đất trong Bảng giá đất từ 20 tỷ trở lên)

 

 

 

 

226.513.000

8.326.000

12.458.000

247.297.000

1

Công trình: Trụ sở và Nhà máy sản xuất của Chi nhanh Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn-Miền Trung tại Phú Yên

- Loại đất: Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở

Phường 8

24.230

 

Quý II/2016

32.069.000

1.178.000

1.764.000

35.011.000

Khu du lịch sinh thái Sao Việt (Khu du lịch sinh thái biển Sao Mai) tại xã An Phú, thành phố Tuy Hòa

Xã An Phú

201.611,30

 

Năm 2016

71.951.000

2.641.000

3.957.000

78.549.000

- Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở

37.802,1

 

34.860.000

1.281.000

1.917.000

38.058.000

- Đất nông nghiệp

163.809,2

 

37.091.000

1.360.000

2.040.000

40.491.000

3

Khu du lịch liên hợp cao cấp NewCity Việt Nam (diện tích 122,52ha tại khu vực xã An Phú)

Xã An Phú

1.225.200

 

Năm 2016

122.493.000

4.507.000

6.737.000

133.737.000

- Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở

245.040,00

 

59.979.000

2.210.000

3.299.000

65.488.000

- Đất nông nghiệp

980.160,00

 

62.514.000

2.297.000

3.438.000

68.249.000

 

TỔNG CỘNG (I + II + III)

 

 

 

 

426.076.000

15.618.000

23.433.000

465.127.000

* Ghi chú:

+ Đối với Khu du lịch sinh thái Sao Việt (Khu du lịch sinh thái biển Sao Mai) diện tích 20,16113ha tại xã An Phú, thành phố Tuy Hòa chỉ thực hiện công tác xác định giá đất cụ thể sau khi Quy hoạch xây dựng chi tiết (Phân khu chức năng sử dụng đất) được Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

+ Khu du lịch liên hợp cao cấp NewCity Việt Nam (diện tích 122,52ha tại khu vực xã An Phú) chỉ thực hiện công tác xác định giá đất cụ thể sau khi có quyết định chuyển mục đích và Quy hoạch xây dựng chi tiết (Phân khu chức năng sử dụng đất) được Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 901/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên   Người ký: Nguyễn Chí Hiến
Ngày ban hành: 27/04/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 901/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
332204