• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiếp công dân


 

Quyết định 901/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Tải về Quyết định 901/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 901/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 19 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHỐI HỢP TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN, ĐẢM BẢO AN NINH, TRẬT TỰ PHỤC VỤ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XIV, ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016 - 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011;

Căn cứ Luật Tố cáo ngày 11/11/2011;

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP , ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khiếu nại;

Căn cứ Nghị định số 76/2012/NĐ-CP , ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo;

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP , ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;

Thực hiện Văn bản số 634/KH-TTCP, ngày 30/3/2016 của Thanh tra Chính phủ về Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 08/TTr-TT, ngày 13/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Giao Chánh Thanh tra tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện theo đúng nội dung Kế hoạch đã được ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

KẾ HOẠCH

PHỐI HỢP TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN, ĐẢM BẢO AN NINH, TRẬT TỰ PHỤC VỤ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XIV, ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016 - 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 901/QĐ-UBND, ngày 19/4/2016 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

Thực hiện Văn bản số 634/KH-TTCP, ngày 30/3/2016 của Thanh tra Chính phủ về việc chỉ đạo xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long xây dựng Kế hoạch phối hợp tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Nâng cao hiệu quả tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định pháp luật; hạn chế tối đa các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp đi đến thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

2. Yêu cầu:

Đảm bảo mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng của tỉnh, huyện và Trung ương trong việc tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; có biện pháp vận động, thuyết phục công dân chấp hành, không để các phần tử cơ hội, chính trị lợi dụng gây phức tạp tình hình.

Kịp thời xử lý các tình huống đoàn khiếu nại, tố cáo đông người, bức xúc đi đến thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nhằm phục vụ tốt ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 (22/5/2016).

II. NỘI DUNG:

1. Đối với các sở, ban ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Công văn số 1275-CV/TU, ngày 21/7/2014 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Long về việc chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo để thực hiện tốt công tác tiếp công dân; nắm chắc tình hình, chủ động giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi phát sinh, không để công dân khiếu nại vượt cấp lên tỉnh và Trung ương.

- Tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài theo Kế hoạch số 2100/KH-TTCP , ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ và Chỉ thị số 11/CT-UBND , ngày 24/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long; chủ động rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng khác trên địa bàn. Cần tăng cường tổ chức đối thoại với công dân có đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, hạn chế công dân khiếu nại vượt cấp lên tỉnh và Trung ương.

- Tổ chức thực hiện nghiêm các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; xử lý công khai các trường hợp vi phạm, nhất là cán bộ có vi phạm trong quản lý, thực thi công vụ, thiếu trách nhiệm trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và người lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo kích động, xúi giục gây mất an ninh, trật tự.

- Xây dựng kế hoạch phối hợp tiếp công dân phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Khi công dân tập trung khiếu nại, tố cáo đông người vượt cấp lên tỉnh và Trung ương, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan phải trực tiếp phối hợp với Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Ban Tiếp công dân – Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan Trung ương để tổ chức tiếp công dân, vận động, thuyết phục và có biện pháp cần thiết để đưa công dân trở về địa phương giải quyết.

- Nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân tại địa phương; thường xuyên và kịp thời liên hệ với với Ban Tiếp công dân – Văn phòng UBND tỉnh về tình hình công dân khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người, bức xúc để có phương án xử lý trong việc tiếp công dân.

- Trong thời gian từ ngày 12/5/2016 đến ngày 21/5/2016 (trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp), cần cân nhắc kỹ lưỡng trong sự chỉ đạo việc thực hiện cưỡng chế những vụ việc liên quan đến khiếu nại đông người, phức tạp, bức xúc.

2. Đối với Thanh tra tỉnh:

- Phối hợp với Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc các sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình khiếu kiện ở các huyện, thị xã, thành phố để tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh xem xét chỉ đạo việc tiếp, đối thoại với công dân; nắm chắc các vụ việc khiếu nại, tố cáo còn tồn đọng và những vụ việc mới phát sinh, nhất là vụ việc có liên quan đến đất đai, khiếu nại có đông người tham gia để kịp thời phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết dứt điểm tại cơ sở.

- Phối hợp với Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Công an các huyện, thị xã, thành phố có biện pháp xử lý, giải quyết kịp thời khi xảy ra tình hình khiếu nại vượt cấp, đông người, phức tạp.

- Phối hợp với Ban tiếp công dân - Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan và Trụ sở tiếp công dân Trung ương, xử lý, giải quyết kịp thời những trường hợp công dân khiếu nại vượt cấp, đông người lên Trung ương.

3. Đối với Ban Tiếp công dân - Văn phòng UBND tỉnh:

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan mời tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, tăng cường cán bộ tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh trong ngày diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, kịp thời báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

- Phối hợp với Ban tiếp công dân - Văn phòng HĐND - UBND của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh để nắm tình hình khiếu nại, tố cáo, phát hiện những điểm, những nơi dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo đông người để kịp thời đề xuất biện pháp xử lý giải quyết, không để phát sinh “điểm nóng”.

4. Đối với Công an tỉnh:

- Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, rà soát, nắm bắt tình hình khiếu nại ở địa phương, thông báo kịp thời để Ban tiếp công dân – Văn phòng UBND tỉnh chủ động trong việc sắp xếp kế hoạch tiếp công dân; bố trí lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại Ban tiếp công dân – Văn phòng UBND tỉnh và các địa điểm tiếp công dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh; xây dựng các phương án xử lý, giải quyết với những tình huống phức tạp, ngăn chặn các đối tượng xấu lợi dụng, kích động những người khiếu nại gây phức tạp về an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội.

- Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các huyện, thị xã, thành phố thu thập, củng cố chứng cứ, lập hồ sơ để có biện pháp xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với những người lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo có hành vi vượt quá giới hạn, gây rối trật tự công cộng, vi phạm pháp luật, xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, tập thể và công dân, ảnh hưởng đến công tác và hoạt động bình thường của các cơ quan, lãnh đạo tỉnh.

- Phối hợp với Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân – Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan đơn vị có liên quan cùng với Trụ sở tiếp công dân Trung ương Đảng và Nhà nước xử lý, giải quyết các trường hợp công dân khiếu nại vượt cấp, đông người lên các cơ quan Trung ương.

5. Đối với các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh:

Văn phòng Tỉnh uỷ, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh cần cử cán bộ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng thời, căn cứ vào báo cáo tình hình tiếp công dân của Ban tiếp công dân – Văn phòng UBND tỉnh để kịp thời báo cáo với Thường trực Tỉnh uỷ, Đoàn Đại biểu Quốc hội – HĐND tỉnh và lãnh đạo đơn vị mình xin ý kiến chỉ đạo khi cần thiết.

6. Đối với Tổ công tác UBND tỉnh về xử lý khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh và khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp đi Trung ương, thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Tổ công tác) được thành lập theo Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tổ công tác tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo quyết định thành lập và kế hoạch công tác đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công, cụ thể hoá Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch của cơ quan, đơn vị mình và nghiêm túc tổ chức thực hiện; thường xuyên gửi báo cáo về Thanh tra tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ. Trường hợp đột xuất phải báo cáo ngay Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết.

2. Thanh tra tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này, kịp thời báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND tỉnh.

Trên đây, là Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Giao Chánh thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và Thanh tra Chính phủ theo quy định./.

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 901/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long   Người ký: Nguyễn Văn Quang
Ngày ban hành: 19/04/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 901/QĐ-UBND

125

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329391