• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 901/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương

Tải về Quyết định 901/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 901/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 01 tháng 04 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BÌNH DƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính,

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính,

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 13/TTr-STC ngày 27 tháng 3 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quyết định này bãi bỏ các thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính/Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bình Dương.

Chi tiết tại Danh mục thủ tục hành chính kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Cục KSTTHC-VPCP;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, NC, HCC, KT, Website;
- Lưu: VT, VPUB, Hiếu KSTT

CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BÌNH DƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 901/QĐ-UBND, ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

STT

Tên TTHC

Lĩnh vực

Tên văn bản quy định bãi bỏ

1

Thẩm tra và thông báo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm (nguồn vốn do cấp tỉnh thực hiện).

Đầu tư xây dựng cơ bản

Quyết định số 73/QĐ- BTC ngày 18/01/2018 của Bộ Tài chính về công bố TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

2

Thủ tục xác lập sở hữu nhà nước đối với công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

Giá, Quản lý công sản

Quyết định số 850/QĐ- BTC ngày 21/5/2019 của Bộ Tài chính về công bố TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

3

Thủ tục báo cáo kê khai công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

Giá, Quản lý công sản

Quyết định số 850/QĐ- BTC ngày 21/5/2019 của Bộ Tài chính về công bố TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Ghi chú : Bãi bỏ thủ tục hành chính số 1, trang 37 lĩnh vực Đầu tư xây dựng cơ bản và thủ tục hành chính số 3, trang 60 và số 4, trang 61 lĩnh vực Gia, quản lý công sản của Phần I, Mục A ban hành kèm theo Quyết định số 1694/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính/UBND cấp huyện tỉnh Bình Dương.

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 901/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương   Người ký: Trần Thanh Liêm
Ngày ban hành: 01/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 901/QĐ-UBND

98

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445620