• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thanh tra


Văn bản pháp luật về Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

 

Quyết định 903/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt điều chỉnh Danh mục vị trí việc làm và Khung năng lực của từng vị trí việc làm trong cơ quan Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh

Tải về Quyết định 903/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 903/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 03 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ KHUNG NĂNG LỰC CỦA TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG CƠ QUAN THANH TRA TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức; thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

Căn cứ Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ;

Căn cứ Quyết định số 2043/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ về phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan tổ chức hành chính của tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 3323/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm và Khung năng lực của từng vị trí việc làm trong cơ quan Thanh tra tỉnh; số 51/2018/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 03/3/2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh;

Xét đề nghị của Thanh tra tỉnh tại Văn bản: Số 620/TT-VP ngày 11/12/2019 và số 24/TT-VP ngày 21/01/2020; của Sở Nội vụ tại Văn bản số 386/SNV-XDCQ&TCBC ngày 16/3/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Danh mục vị trí việc làm và Khung năng lực của từng vị trí việc làm trong cơ quan Thanh tra tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3323/QĐ-UBND ngày 10/11/2017, như sau:

1. Điều chỉnh Phụ lục 1, Quyết định số 3323/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của UBND tỉnh về Danh mục vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; chuyên môn, nghiệp vụ và hỗ trợ phục vụ thuộc cơ quan Thanh tra tỉnh (theo Phụ lục gửi kèm).

2. Điều chỉnh khung năng lực vị trí việc làm “Kế toán” tại Phụ lục 2, Quyết định số 3323/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của UBND tỉnh như sau: “Đại học trở lên, thuộc một trong các ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính; có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch kế toán viên”.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Phụ lục 2, Quyết định số 3323/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 ca UBND tỉnh.

Điều 2. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm:

1. Hoàn thiện bản mô tả công việc của từng vị trí việc làm theo Danh mục vị trí việc làm trong cơ quan Thanh tra tỉnh đã được phê duyệt điều chỉnh.

2. Căn cứ Danh mục vị trí việc làm và khung năng lực vị trí việc làm “Kế toán” được điều chỉnh tại Điều 1 Quyết định này; Khung năng lực các vị trí việc làm khác đã được phê duyệt tại Phụ lục 2, Quyết định số 3323/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của UBND tỉnh và chỉ tiêu biên chế được UBND tỉnh giao hàng năm để bố trí số lượng biên chế theo từng vị trí việc làm; thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, người lao động đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Thanh tra tnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, NC1;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Tiến Hưng

 

PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM THUỘC CƠ QUAN THANH TRA TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Tên Vị trí việc làm

Ngạch công chức tối thiểu

Ghi chú

I

Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành

 

 

1

Chánh Thanh tra tỉnh

Thanh tra viên chính

 

2

Phó Chánh Thanh tra tỉnh

Thanh tra viên chính

 

3

Trưởng phòng

Thanh tra viên

 

4

Chánh Văn phòng

Chuyên viên hoặc tương đương

 

5

Phó Trưởng phòng

Thanh tra viên

 

6

Phó Chánh Văn phòng

Chuyên viên hoặc tương đương

 

II

Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ

 

 

1

Thanh tra kinh tế xã hội

Thanh tra viên

 

2.

Thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thanh tra viên

 

3

Thanh tra phòng, chống tham nhũng

Thanh tra viên

 

4

Thanh tra tiếp dân, xử lý đơn thư

Thanh tra viên

 

5

Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra

Thanh tra viên

 

III

Nhóm công việc hỗ trợ, phục vụ

 

 

1

Tổ chức nhân sự

Chuyên viên

 

2

Hành chính tổng hợp

Chuyên viên

 

3

Quản trị công sở

Cán sự

 

4

Công nghệ thông tin

Chuyên viên hoặc tương đương

 

5

Kế toán

Kế toán viên hoặc tương đương

 

6

Thủ quỹ

Nhân viên

 

7

Văn thư

Nhân viên

 

8

Lưu trữ

Nhân viên hoặc tương đương

 

9

Nhân viên kỹ thuật

 

 

10

Lái xe

 

 

11

Phục vụ

 

 

12

Bảo vệ

 

 

 

Tổng cộng

23 VTVL

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 903/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh   Người ký: Trần Tiến Hưng
Ngày ban hành: 20/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 903/QĐ-UBND

148

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
442143