• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật quyền lập hội


 

Quyết định 903/QĐ-UBND năm 2013 cho phép thành lập Hội Luật gia huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Tải về Quyết định 903/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 903/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 05 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP HỘI LUẬT GIA HUYỆN LÂM BÌNH

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Nghi định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghi định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghi định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghi định số 45/2010/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông báo số 04/TB-BCS ngày 02/8/2013 của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận kỳ họp Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 01/8/2013;

Xét đề nghị của Ban vận động thành lập Hội Luật gia huyện Lâm Bình và đề nghị của Sở Nội vụ tại tờ trình số 147/TTr-SNV ngày 12/7/2013 về việc thành lập hội Luật gia huyện Lâm Bình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Hội Luật gia huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Điều 2. Hội Luật gia huyện Lâm Bình là tổ chức tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động trong khuôn khổ của Điều lệ của Hội Luật gia Việt Nam và quy định của pháp luật; chịu sự quản lý nhà nước của Sở Tư pháp và các sở, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

Hội Luật gia huyện Lâm Bình có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Lâm Bình, Chủ tịch Hội Luật gia huyện Lâm Bình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (thực hiện)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Phó CVP phụ trách VX;
- Lưu: VT, NV, VX.

CHỦ TỊCH
Chẩu Văn Lâm

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 903/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang   Người ký: Chẩu Văn Lâm
Ngày ban hành: 05/08/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 903/QĐ-UBND

111

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204185