• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 908/QĐ-UBND năm 2014 phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và thành viên khác của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2011-2016

Tải về Quyết định 908/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 908/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 14 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VÀ CÁC THÀNH VIÊN KHÁC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA NHIỆM KỲ 2011-2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 65/2008/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo và điều hành chung mọi mặt hoạt động và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; các Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; đôn đốc, kiểm tra công tác của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh.

Chủ tịch phân công các Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch chỉ đạo, xử lý thường xuyên các công việc cụ thể thuộc thẩm quyền của Chủ tịch trong từng lĩnh vực công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, ngoại trừ các công việc do Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo.

Chủ tịch phân công một Phó Chủ tịch làm nhiệm vụ Thường trực để giúp Chủ tịch chỉ đạo công việc của Ủy ban nhân dân tỉnh khi Chủ tịch đi vắng. Khi một Phó Chủ tịch đi vắng, Chủ tịch trực tiếp giải quyết hoặc phân công Phó Chủ tịch khác giải quyết công việc thay Phó Chủ tịch đi vắng.

Chủ tịch có thể điều chỉnh việc phân công giữa các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, khi thấy cần thiết.

2. Mỗi Phó Chủ tịch được Chủ tịch phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác; chỉ đạo và theo dõi hoạt động của một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện, hoặc cấp hành chính tương đương (sau đây gọi chung là huyện) và quan hệ phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể nhân dân.

Các Phó Chủ tịch được thay mặt Chủ tịch sử dụng quyền hạn của Chủ tịch để giải quyết công việc thuộc lĩnh vực phân công và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch về những quyết định của mình; đối với những vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm phải kịp thời báo cáo Chủ tịch.

Phó Chủ tịch chịu trách nhiệm cá nhân về công tác của mình trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời cùng các thành viên khác của Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Tỉnh ủy, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Trong phạm vi nhiệm vụ được phân công, các Phó Chủ tịch chủ động xử lý công việc. Nếu có vấn đề liên quan hoặc thuộc lĩnh vực Chủ tịch trực tiếp phụ trách, những vấn đề phát sinh ngoài kế hoạch, những vấn đề chưa được quy định trong Quy chế làm việc, các Phó Chủ tịch chủ động đề xuất, báo cáo Chủ tịch quyết định. Nếu vấn đề thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh thì báo cáo Chủ tịch để đưa ra phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thảo luận, quyết định. Nếu vấn đề có liên quan đến các lĩnh vực công tác của Phó Chủ tịch khác phụ trách thì chủ động phối hợp để giải quyết. Trường hợp có ý kiến khác nhau thì Phó Chủ tịch đang chủ trì xử lý công việc đó báo cáo Chủ tịch quyết định.

Phó Chủ tịch làm nhiệm vụ Thường trực trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác cụ thể theo phân công của Chủ tịch; được Chủ tịch ủy quyền ký hoặc giải quyết một số công việc do Chủ tịch trực tiếp phụ trách khi Chủ tịch đi vắng.

Điều 2. Phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Chiến Thắng:

a) Lãnh đạo, quản lý mọi mặt hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh và trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác:

- Chủ tài khoản chịu trách nhiệm cân đối tài chính ngân sách của tỉnh.

- Kinh tế tổng hợp gồm: Chiến lược, quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố; quy hoạch phát triển ngành, vùng; quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch sử dụng đất; kế hoạch sử dụng các nguồn vốn của nhà nước để đầu tư phát triển; các chính sách có liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội; các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn và hằng năm.

- Cho ý kiến kết luận về quyết định đầu tư đối với các dự án, công trình trọng điểm đầu tư từ ngân sách nhà nước và chấp thuận cho đầu tư đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.

- Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ; thi đua - khen thưởng và kỷ luật; tôn giáo; địa giới hành chính; phòng, chống tham nhũng; thanh tra; giải quyết đơn thư tố cáo; quy chế và lề lối làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh; quyết định và ban hành các quy định về cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật.

- Công tác quốc phòng, an ninh; những vấn đề lớn, đột xuất, nhạy cảm thuộc các lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại; những công việc, giải pháp quan trọng có tính chất đột phá về chỉ đạo điều hành trong từng thời gian.

- Chỉ đạo, theo dõi thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011-2015.

- Các công việc khác do các Phó Chủ tịch phụ trách nhưng Chủ tịch xét thấy cần thiết phải trực tiếp xử lý.

- Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo theo quy định của Trung ương và các lĩnh vực có liên quan.

b) Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan:

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê, Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong và các cơ quan khác theo khối phụ trách.

2. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Sơn Hải: Thực hiện nhiệm vụ Phó Chủ tịch thường trực giải quyết các công việc của Chủ tịch khi Chủ tịch đi vắng. Giúp Chủ tịch đôn đốc thực hiện các chủ trương lớn của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, các nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và triển khai thực hiện các chỉ đạo, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh; duyệt và ký các báo cáo định kỳ về công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh.

a) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Tài chính, thuế, kho bạc, ngân hàng và các loại bảo hiểm (trừ bảo hiểm xã hội).

- Công nghiệp, thương mại, du lịch, quản lý thị trường, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; đổi mới và sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, xếp hạng doanh nghiệp nhà nước; hợp tác xã; công tác Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Các thủ tục triển khai dự án:

+ Quyết định cho phép lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đối với các dự án đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực phụ trách.

+ Thỏa thuận địa điểm cho phép lập thủ tục đầu tư dự án, cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Giải quyết các khiếu nại đối với các quyết định hành chính và hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh có nội dung liên quan đến các lĩnh vực phụ trách; các khiếu nại đối với các quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh mà nội dung khiếu nại liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo theo các lĩnh vực có liên quan.

b) Theo dõi chỉ đạo các cơ quan:

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Sở Công thương, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội, Chi nhánh Ngân hàng phát triển, Quỹ Đầu tư và phát triển, Ban Quản lý các dự án Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh và các cơ quan khác theo khối phụ trách.

3. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Đức Vinh:

a) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Giao thông, xây dựng, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, nhà đất, tài nguyên, môi trường, dân tộc, miền núi.

- Các thủ tục triển khai dự án:

+ Quyết định cho phép lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đối với các dự án đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực phụ trách. Thỏa thuận địa điểm cho phép lập thủ tục đầu tư dự án, cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực phụ trách.

+ Phê duyệt dự án; đất đai; môi trường; kế hoạch đấu thầu; quản lý xây dựng cơ bản; quyết toán đối với các dự án đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước.

+ Quy hoạch xây dựng; thỏa thuận phương án kiến trúc; đất đai, môi trường; quản lý xây dựng cơ bản đối với các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước.

- Công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy.

- Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư; giải quyết các khiếu nại, tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; các khiếu nại đối với các quyết định hành chính và hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh có nội dung liên quan đến lĩnh vực phụ trách; các khiếu nại đối với các quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh mà nội dung khiếu nại liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Chỉ đạo, theo dõi thực hiện Chương trình phát triển đô thị; Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2011-2015.

- Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo theo các lĩnh vực có liên quan.

b) Theo dõi chỉ đạo các cơ quan:

Sở Xây dựng, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án cải thiện vệ sinh môi trường Nha Trang, Ban Quản lý các dự án công trình trọng điểm, Ban Quản lý các dự án công trình giao thông thủy lợi và phối hợp chỉ đạo Ban Quản lý các dự án công trình xây dựng dân dụng đối với các dự án thuộc phạm vi quản lý, Ban Dân tộc và các cơ quan khác thuộc khối phụ trách.

4. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Xuân Thân:

a) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Y tế, giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể thao; thông tin, truyền thông; báo chí, phát thanh - truyền hình; tư pháp; thi hành án dân sự; quy chế dân chủ cơ sở; quản lý nhà nước đối với các hội.

- Các thủ tục triển khai dự án:

+ Quyết định cho phép lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đối với các dự án đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực phụ trách.

+ Thỏa thuận địa điểm cho phép lập thủ tục đầu tư dự án, cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Giải quyết các khiếu nại đối với các quyết định hành chính và hành vi hành chính của tỉnh có nội dung liên quan đến lĩnh vực phụ trách; các khiếu nại đối với các quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh mà nội dung khiếu nại liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Chỉ đạo, theo dõi thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2011-2015.

- Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo theo các lĩnh vực có liên quan.

b) Theo dõi chỉ đạo các cơ quan:

Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tư pháp; Cục Thi hành án dân sự; Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa; quan hệ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các hội, các tổ chức đoàn thể nhân dân và các cơ quan khác thuộc khối phụ trách.

5. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Bắc:

a) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Khoa học - công nghệ; Lao động, Thương binh và Xã hội; các thiết chế văn hóa cơ sở; công tác bảo tàng, di tích; ngoại vụ; cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; bảo hiểm xã hội; giáo dục quốc phòng; viện trợ phi chính phủ nước ngoài; công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

- Các thủ tục triển khai dự án:

+ Quyết định cho phép lập dự án đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đối với các dự án đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực phụ trách.

+ Thỏa thuận địa điểm cho phép lập thủ tục đầu tư dự án, cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Giải quyết các khiếu nại đối với các quyết định hành chính và hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh có nội dung liên quan đến lĩnh vực phụ trách; các khiếu nại với các quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Giám đốc Sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh mà nội dung khiếu nại liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

- Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo theo các lĩnh vực có liên quan.

b) Theo dõi chỉ đạo các cơ quan:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Ngoại vụ, Bảo hiểm xã hội; Ban công tác về người Việt Nam ở nước ngoài và các cơ quan khác thuộc khối phụ trách.

6. Phân công các Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi các huyện, thị xã, thành phố và một số lĩnh vực khác như sau:

- Ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, theo dõi chung.

- Ông Trần Sơn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, theo dõi thành phố Cam Ranh.

- Ông Lê Đức Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, theo dõi thành phố Nha Trang.

- Ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, theo dõi thị xã Ninh Hòa.

- Ông Nguyễn Duy Bắc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, theo dõi huyện Khánh Sơn.

- Ông Trần Ngọc Khánh, Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, theo dõi huyện Khánh Vĩnh.

- Ông Lê Văn Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, theo dõi huyện Trường Sa.

- Ông Nguyễn Xuân Long, Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, theo dõi huyện Cam Lâm.

- Ông Ngô Truyện, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, theo dõi huyện Diên Khánh.

- Ông Huỳnh Ngọc Bông, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Người phát ngôn của Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, theo dõi huyện Vạn Ninh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2165/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Điều 4. Các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 908/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Nguyễn Chiến Thắng
Ngày ban hành: 14/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 908/QĐ-UBND

131

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240361