• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 91/2014/QĐ-UBND quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp Thành phố và cấp quận, huyện, thị xã thành phố Hà Nội

Tải về Quyết định 91/2014/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 91/2014/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÁP DỤNG MỨC CHI ĐÓN TIẾP, THĂM HỎI, CHÚC MỪNG CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CẤP THÀNH PHỐ VÀ CẤP QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 76/2013/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính Phủ về việc quy định chế độ đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của HĐND thành phố Hà Nội khóa XIV kỳ họp thứ 11 về việc quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp Thành phố và cấp huyện; mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân và công tác hòa giải ở cơ sở thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của liên ngành: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội - Sở Tài chính tại Tờ trình số 6124/TTrLN: MTTQ-TC ngày 22 tháng 10 năm 2014 và của Sở Tài chính tại Công văn số 7436/STC-HCSN ngày 22 tháng 12 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp Thành phố và cấp quận, huyện, thị xã thành phố Hà Nội như sau:

1. Nội dung chế độ, định mức chi cụ thể được thực hiện theo quy định tại phụ lục đính kèm.

2. Các quy định về việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí chi tiếp đón, thăm hỏi, chúc mừng quy định tại Quyết định này thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn liên quan.

3. Kinh phí bảo đảm cho chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thuộc ngân sách cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo theo quy định phân cấp nhiệm vụ chi ngân sách hiện hành của Thành phố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Sở Tài chính; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: thành phố Hà Nội và các quận, huyện, thị xã; Giám đốc Kho bạc nhà nước Hà Nội và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp;
- TT Thành ủy, TT HĐND TP;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Đoàn ĐBQH TP;
- Website Chính phủ;
- VPUB: CPVP, các phòng CV;
- TT Tin học Công báo, Cổng giao tiếp điện tử TP;
- Lưu: VT, KT(Linh).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

PHỤ LỤC

QUY ĐỊNH MỨC CHI ĐÓN TIẾP, THĂM HỎI, CHÚC MỪNG CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC CẤP THÀNH PHỐ VÀ CẤP HUYỆN
(Kèm theo Quyết định số 91/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

STT

Nội dung chi

Mức chi

1

Chi thăm hỏi ốm đau, chi phúng viếng, chi hỗ trợ khi gia đình gặp khó khăn: Đối với các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang; các chức sắc, chức việc tôn giáo, nhân sỹ, trí thức tiêu biểu; người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc được Mặt trận Tổ quốc các cấp:

 

1.1

Chi thăm hỏi ốm đau

 

a

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp Thành phố

1.500.000 đồng/người/năm

b

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện (quận, huyện, thị xã)

800.000 đồng/người/năm

1.2

Chi phúng viếng khi qua đời

 

a

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp Thành phố

1.000.000 đồng/người

b

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện (quận, huyện, thị xã)

500.000 đồng/người

1.3

Chi hỗ trợ khi gia đình gặp khó khăn (thiên tai, hỏa hoạn)

 

a

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp Thành phố

1.000.000 đồng/người/năm

b

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện (quận, huyện, thị xã)

500.000 đồng/người/năm

2

Chi tặng quà lưu niệm, chúc mừng

 

2.1

Chi tặng quà lưu niệm nhân dịp đón các đoàn đại biểu và cá nhân đến thăm và làm việc với cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện

 

a

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp Thành phố

500.000 đồng/1 đại biểu

b

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện (quận, huyện, thị xã)

250.000 đồng/1 đại biểu

2.2

Chi tặng quà chúc mừng ngày Tết nguyên đán, ngày lễ hoặc ngày lễ trọng (Ngày lễ kỷ niệm trọng thể nhất của từng dân tộc, tổ chức tôn giáo) đối với các vị lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng tiêu biểu, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, các chức sắc, chức việc tôn giáo, nhân sỹ, trí thức tiêu biểu, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc

 

a

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp Thành phố

500.000 đồng/ 1 lần

b

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện (quận, huyện, thị xã)

250.000 đồng/1 lần

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 91/2014/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành: 22/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 91/2014/QĐ-UBND

174

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
263053