• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Quyết định 91/QĐ-HQCT năm 2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các Đội thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cần Thơ

Tải về Quyết định 91/QĐ-HQCT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 91/QĐ-HQCT

Cần Thơ, ngày 02 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÁC ĐỘI THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG CẦN THƠ

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 06/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Tổng cục Hải quan;

Căn cứ Quyết định số 2981/QĐ-TCHQ ngày 10/10/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quy định về thực hiện phân cấp quản lý công chức, viên chức Tổng cục Hải quan;

Căn cứ Quyết định số 4292/QĐ-TCHQ ngày 12/12/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan trc thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố;

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-HQCT ngày 02/3/2017 của Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Cần Thơ về việc thành lập 03 Tổ Giám sát thuộc Đội Giám sát Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cần Thơ trực thuộc Cục Hải quan thành phố Cần Thơ;

Xét đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cần Thơ và Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các Đội thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cần Thơ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 711/QĐ-HQCT ngày 09/12/2015 của Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Cần Thơ.

Điều 3: Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra, Chánh Văn phòng, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cần Thơ, Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan thành phố Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TCHQ (Vụ TCCB): để b/c;
- Lãnh đạo Cục;
- Lưu: VT, TCCB-TTr.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hùng Hải

 

QUY ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA CÁC ĐỘI THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG CẦN THƠ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 91/QĐ-HQCT ngày 02/3/2017 của Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Cần Thơ)

A. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

I. Đội Tổng hợp

1. Thực hiện công tác tham mưu, tổng hợp; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và báo cáo thống kê của Chi cục; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch. Thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết phục vụ các hoạt động của Chi cục.

2. Thực hiện công tác văn phòng (công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, văn phòng phẩm, ấn chỉ, niêm phong, seal hải quan...) theo quy định; quản lý các trang thiết bị, tài sản, phương tiện, vật tư, cơ sở vật chất, trụ sở của đơn vị; theo dõi, quản lý tình trạng sử dụng trang thiết bị công nghệ thông tin, mạng nội bộ, đảm bảo công tác thông tin - liên lạc của Chi cục; quản lý kho lưu trữ và kho hàng tạm giữ, kho hàng vi phạm.

3. Đầu mối tiếp nhận và tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chi cục.

4. Tham mưu, giúp việc lãnh đạo Chi cục về công tác tổ chức cán bộ, đào tạo; kỷ cương, kỷ luật hành chính; thi đua - khen thưởng và công tác kiểm tra và tự kiểm tra.

5. Tham mưu cho Chi cục trưởng về công tác xử phạt vi phạm hành chính về hải quan theo quy định, thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính theo trình tự, thủ tục, thẩm quyền quy định của pháp luật.

6. Tham mưu và thực hiện kế toán thuế xuất nhập khẩu của Chi cục, theo dõi nợ thuế, đôn đốc thu đòi nợ đọng thuế; thực hiện các biện pháp cưỡng chế thuế theo quy định.

7. Tham mưu và thực hiện công tác kiểm tra sau thông quan theo quy định và thực hiện công tác theo dõi, quản lý doanh nghiệp ưu tiên.

8. Đầu mối tham mưu thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa Hải quan và Quản lý Hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008 của Chi cục.

9. Tổ chức triển khai thực hiện việc ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và phương pháp quản lý hải quan hiện đại vào các hoạt động của Đội.

10. Tổ chức công tác quản trị nội vụ, bảo vệ, quản lý các hoạt động công sở đảm bảo văn minh công sở.

11. Thực hiện quản lý công chức thuộc Đội và quản lý tài sản, các trang thiết bị được cấp đúng quy định.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.

II. Đội Thủ tục

1. Tham mưu và thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong địa bàn Chi cục quản lý theo quy định của pháp luật; thực hiện thủ tục chuyển cửa khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có phát sinh việc tập kết, xếp dỡ trong địa bàn Chi cục quản lý.

2. Tham mưu và thực hiện công tác quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục; đảm bảo thu đúng, thu đủ, nộp kịp thời vào NSNN.

3. Tiếp nhận hồ sơ miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế tại Chi cục.

4. Thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính theo trình tự, thủ tục, thẩm quyền quy định của pháp luật. Tham mưu cho Chi cục trưởng quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn và đảm bảo xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật thuộc các trường hợp phát sinh của Đội.

5. Thực hiện cập nhật, thu thập, phân tích thông tin nghiệp vụ hải quan và quản lý rủi ro. Đầu mối tham mưu thực hiện công tác quản lý rủi ro của Chi cục.

6. Tham mưu Lãnh đạo Chi cục và thực hiện công tác giải đáp vướng mắc, tuyên truyền hỗ trợ thông tin người khai hải quan, người nộp thuế và tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về Hải quan cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn.

7. Thực hiện phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại, phòng chống ma túy, hàng giả thông qua các hoạt động xuất nhập khẩu tại Chi cục; phối hợp với các lực lượng chức năng khác để thực hiện tốt nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chi cục trưởng đúng quy định của pháp luật; Thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và chống hàng giả theo quy định của pháp luật.

8. Tham mưu thực hiện nhiệm vụ quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp tại địa bàn Chi cục quản lý.

9. Tổ chức triển khai thực hiện việc ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và phương pháp quản lý hải quan hiện đại vào các hoạt động của Đội.

10. Thực hiện quản lý công chức thuộc Đội và quản lý tài sản, các trang thiết bị được cấp đúng quy định.

11. Tham mưu, báo cáo, đề xuất những vướng mắc, những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; các quy định, quy trình thủ tục hải quan và những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Đội, của Chi cục.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.

III. Đội Giám sát

1. Thực hiện kiểm tra hải quan, giám sát hi quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, đưa vào, đưa ra, lưu gitrong khu vực địa bàn hoạt động của Chi cục và thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan theo quy định của pháp luật.

2. Thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, trung chuyển và hành lý của người xuất cảnh, người nhập cảnh trong địa bàn hoạt động của Chi cục; Thực hiện công tác thu lệ phí hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh theo quy định.

3. Tham mưu và thực hiện áp dụng các các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan để phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới trong phạm vi địa bàn hoạt động được giao của Chi cục theo quy định của pháp luật; phối hợp với các lực lượng chức năng khác để thực hiện tốt nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chi cục trưởng bên trong và ngoài phạm vi địa bàn hoạt động theo quy định của pháp luật; có trách nhiệm chính thực thi quyền sở hữu trí tuệ và chống hàng giả theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện việc ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, và phương pháp quản lý hải quan hiện đại vào các hoạt động của Đội.

5. Thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính theo trình tự, thủ tục, thẩm quyền quy định của pháp luật và tham mưu cho Chi cục trưởng quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn và đảm bảo xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật thuộc các trường hợp phát sinh của Đội.

6. Tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục trong việc kiến nghị với các cấp có thẩm quyền những vấn đề vướng mắc, nội dung cần sửa đổi, bổ sung về chính sách quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng, các quy định, quy trình thủ tục hải quan có liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Đội.

7. Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về hải quan cho các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn quản lý.

8. Thực hiện quản lý công chức thuộc Đội và quản lý tài sản, trang thiết bị được cấp đúng quy định.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng giao.

B. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Các Đội thuộc Chi cục có Đội trưởng, các Phó Đội trưởng và một số công chức thừa hành.

Đội trưởng chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Đội.

Phó Đội trưởng chịu trách nhiệm trước Đội trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công phụ trách.

Công chức thừa hành thực hiện nhiệm vụ do Đội trưởng phân công và chịu trách nhiệm trước Đội trưởng, Chi cục trưởng và trước pháp luật.

2. Đội Giám sát có 3 Tổ Giám sát, gồm:

- Tổ Giám sát 1.

- Tổ Giám sát 2.

- Tổ Giám sát 3.

Mỗi Tổ Giám sát có 01 Lãnh đạo Đội Giám sát phụ trách Tổ và một số công chức thừa hành. Nhiệm vụ và địa bàn hoạt động cụ thể của các Tổ Giám sát do Chi cục trưởng phân công.

3. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Đội trưởng, Phó Đội trưởng thuộc Chi cục thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của ngành Hải quan.

4. Biên chế của các Đội do Chi cục trưởng quyết định trong tổng số biên chế được giao của Chi cục.

Căn cứ biên chế được giao và khối lượng công việc, Chi cục trưởng bố trí, chuyển đổi vị trí công tác của công chức trong nội bộ Chi cục theo quy định; sắp xếp nhân sự, phân công nhiệm vụ cụ thể cho công chức của các Đội để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

C. MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

1. Các Đội thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cần Thơ chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Chi cục trưởng.

2. Mối quan hệ giữa các Đội thuộc Chi cục là mối quan hệ phối hợp công tác để thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Mối quan hệ giữa các Đội thuộc Chi cục với các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục là quan hệ phối hợp công tác theo quy định của Ngành Hải quan và của Cục Hải quan thành phố Cần Thơ; mối hệ giữa các Đội thuộc Chi cục với các đơn vị ngoài Ngành là quan hệ phối hợp công tác theo chỉ đạo của Chi cục trưởng và theo quy định của pháp luật./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 91/QĐ-HQCT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ   Người ký: Nguyễn Hùng Hải
Ngày ban hành: 02/03/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 91/QĐ-HQCT

261

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
342238