• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Quyết định 912/QĐ-UBND năm 2015 công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính Bình Định dưới hình thức “Sao y bản chính”

Tải về Quyết định 912/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 912/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 18 tháng 3 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH BÌNH ĐỊNH DƯỚI HÌNH THỨC “SAO Y BẢN CHÍNH”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 04 thủ tục hành chính mới ban hành (Phụ lục 1) và bãi bỏ 09 thủ tục hành chính (Phụ lục 2) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính dưới hình thức “Sao y bản chính” Quyết định số 3269/QĐ-BTC ngày ngày 18/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Đông Hải

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH
(Kèm theo Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

LĨNH VỰC: Quản lý giá

1.

Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi của Sở Tài chính

Thực hiện theo Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính và Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.

2.

Kê khai giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi của Sở Tài chính

Thực hiện theo Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính và Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.

3.

Hiệp thương giá đối với hàng hóa dịch vụ thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính

Thực hiện theo Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính và Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.

4.

Quyết định giá thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính

Thực hiện theo Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính và Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỀ NGHỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH
(Kèm theo Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên thủ tục hành chính

Nguyên nhân bãi bỏ

LĨNH VỰC: Quản lý giá

 

1.

Đăng ký giá hàng hóa, dịch vụ

Do các văn bản Quy phạm pháp luật như Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003, Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ và Thông tư 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008, Thông tư 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính bị thay thế bởi Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá và Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính.

2.

Hiệp thương giá do bên bán đề nghị

nt

3.

Hiệp thương giá theo đề nghị của cả hai bên mua và bên bán

nt

4.

Hiệp thương giá theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

nt

5.

Thẩm định phương án giá trình cấp có thẩm quyền quyết định

nt

6.

Kê khai giá lần đầu do Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ

nt

7.

Kê khai lại giá do Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ

nt

8.

Hiệp thương giá do bên mua đề nghị

nt

9.

Điều tra, kiểm soát, xử lý giá độc quyền và liên kết độc quyền về giá theo thẩm quyền của Sở Tài chính

nt

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 912/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Ngô Đông Hải
Ngày ban hành: 18/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 912/QĐ-UBND

173

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272073