• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Thuế sử dụng đất nông nghiệp

 

Quyết định 913/QĐ-UBND phê duyệt giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2016 do tỉnh Hà Nam ban hành

Tải về Quyết định 913/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 913/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 24 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT GIÁ THÓC THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 978/TTr-STC ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Sở Tài chính về việc xin phê duyệt giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2016 là: 5.700 đồng/kg (Năm ngàn bẩy trăm đồng).

Điều 2. Sở Tài chính hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Ngành: Tài chính, Cục thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- VPUB: LĐVP, NN&PTNT, NC;
- Lưu VT, KT.
QD 106 GTT /2016

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguy
ễn Xuân Đông

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 913/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam   Người ký: Nguyễn Xuân Đông
Ngày ban hành: 24/06/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 913/QĐ-UBND

266

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
316176