• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật lưu trữ


 

Quyết định 916/QĐ-UBND năm 2015 quy định cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La

Tải về Quyết định 916/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 916/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 06 tháng 5 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI CỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ THUỘC SỞ NỘI VỤ TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 166/TTr-SNV ngày 27 tháng 4 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ

1. Lãnh đạo Chi cục

a) Lãnh đạo Chi cục Văn thư - Lưu trữ gồm: Chi cục Trưởng và 01 Phó Chi cục Trưởng.

b) Chi cục Trưởng là người đứng đầu Chi cục Văn thư - Lưu trữ, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nội vụ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục.

c) Các Phó Chi cục Trưởng giúp Chi cục Trưởng, chịu trách nhiệm trước Chi cục Trưởng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công. Khi Chi cục Trưởng vắng mặt, Phó Chi cục Trưởng được Chi cục Trưởng uỷ nhiệm điều hành các hoạt động của Chi cục.

d) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với Chi cục Trưởng và Phó Chi cục Trưởng thực hiện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND tỉnh.

2. Cơ cấu tổ chức gồm:

a) Các phòng thuộc Chi cục

- Phòng Hành chính - Tổng hợp

- Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ

Phòng có Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng, số lượng Phó Trưởng phòng thực hiện theo quy định tại Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp Nhà nước, các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La.

b) Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục

Trung tâm Lưu trữ lịch sử: Trung tâm có Giám đốc, 01 Phó Giám đốc và các viên chức chuyên môn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư lưu trữ tỉnh Sơn La; Điều 2 Quyết định số 3152/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VP;
- Trung tâm Công báo;
- Chi cục Lưu trữ;
- Lưu: VT, NC, D65b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 916/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Cầm Ngọc Minh
Ngày ban hành: 06/05/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn thư, lưu trữ, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 916/QĐ-UBND

195

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279020