• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quy chế dân chủ


 

Quyết định 917/QĐ-BTNMT về Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2020

Tải về Quyết định 917/QĐ-BTNMT
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 917/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc;

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban Chỉ đạo Trung ương về QCDC(để b/c);
- Ban Cán sự đảng Bộ;
- Đảng ủy Bộ;
- Công đoàn Bộ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ,
Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo QCDCCS của Bộ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ TN&MT;
- Lưu: VT, TCCB. BN60.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Phương Hoa

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-BTNMT ngày    tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (sau đây gọi tắt là QCDC) tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (sau đây gọi chung là công chức, viên chức) gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị (sau đây gọi chung là đơn vị) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy; đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội và của công chức, viên chức trong việc thực hiện dân chủ đối với hoạt động của đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Bám sát các nhiệm vụ công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện QCDC để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt về thực hiện QCDC ở cơ sở

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 30-CT/TW, Kết luận số 120-KL/TW, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và gắn với các văn bản về công tác dân vận trong tình hình mới như: Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Kết luận số 03-KL/TW ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”, Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”, Chỉ thị số 16/CT- TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ “Về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) “về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 khóa XII (Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW), Nghị quyết số 26-NQ/TW và Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Vận động toàn thể công chức, viên chức hưởng ứng, tích cực thực hiện các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua: Toàn Ngành tài nguyên và môi trường thực hiện phong trào “ Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu”; thực hiện siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2020, phong trào “Cán bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ” và các phong trào thi đua theo các đợt, theo chuyên đề khác d o Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động.

2. Đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, đảm bảo thực chất, hiệu quả

Chỉ đạo thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015, Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018, Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015, trong đó tập trung vào các nội dung sau:

- Hoàn thiện thể chế nội bộ như: quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Bộ; quy chế làm việc của Bộ và của các đơn vị thuộc Bộ, Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ và của các đơn vị thuộc Bộ ... đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

- Thực hiện dân chủ trong quản lý và điều hành hoạt động; trong quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức; thông báo công khai để công chức, viên chức biết những việc được quy định tại Điều 7 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 và Điều 4 Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018; tạo điều kiện thuận lợi cho công chức, viên chức tham gia ý kiến, giám sát, kiểm tra các nội dung liên quan đến công tác của đơn vị theo quy định tại Mục 3, 4 Chương II Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 và Điều 7 Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018.

- Duy trì việc tổ chức các cuộc họp giao ban của Bộ, giao ban vùng và giao ban của cơ quan, đơn vị theo định kỳ hàng tháng, hàng quý và 6 tháng theo quy chế làm việc của Bộ và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

- Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm 2020.

3. Gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với thực hiện cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch các quy định, quy trình, cơ chế, chính sách; duy trì và thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch, giải quyết những vấn đề liên quan. Thực hiện hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 theo Nghị quyết 30C/NQ-CP ngày 19/11/2011 của Chính phủ, đặc biệt là Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính và Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2020.

- Chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Đề án, Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị thuộc Bộ về tinh giản biên chế năm 2020.

- Tổ chức đánh giá định kỳ hàng năm đối với công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường theo trình tự, thủ tục quy định Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 93/2010/NĐ- CP ngày 31/8/2010 và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 161/2018/NĐ -CP ngày 29/11/2018; Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị quy định khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và Quyết định số 3113/QĐ-BTNMT ngày 06/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế đánh giá và phân loại công chức, viên chức của Bộ.

4. Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, trách nhiệm của chính quyền, người đứng đầu trong thực hiện QCDC ở cơ sở; đẩy mạnh hoạt động đối thoại

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ phối hợp với cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC ở các đơn vị thuộc Bộ; thường xuyên kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những lệch lạc, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm dân chủ hoặc lợi dụng dân chủ làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị. Đưa việc thực hiện QCDC ở đơn vị thành một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại thi đua, khen thưởng đối với tập thể và người đứng đầu đơn vị.

- Thực hiện có hiệu quả cơ chế tiếp xúc, đối thoại với người dân, doanh nghiệp về các lĩnh vực quản lý của Bộ, Ngành Tài nguyên và Môi trường; lắng nghe ý kiến phản ánh, góp ý của công chức, viên chức; thực hiện công tác tiếp công chức, viên chức, tiếp công dân theo đúng quy định; giải quyết kịp thời và dứt điểm các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công chức, viên chức và của công dân ngay từ cơ sở, góp phần hạn chế tới mức thấp nhất việc phát sinh điểm nóng, khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài.

5. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở

- Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua; tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo các Quyết định của Bộ Chính trị: số 217-QĐ/TW và số 218-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

- Các tổ chức chính trị - xã hội chủ động chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ và các đơn vị theo hệ thống của từng tổ chức; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

6. Tiếp tục kiện toàn, đổi mới hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

- Đổi mới hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Bộ Tài nguyên và Môi trường với mục tiêu bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ năm 2020 các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở; phân công đối với các thành viên Ban Chỉ đạo để bảo đảm theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước.

- Thực hiện việc kiểm tra tình hình thực hiện dân chủ trong hoạt động của một số đơn vị thuộc Bộ. Xây dựng báo cáo 6 tháng đầu năm 2020, báo cáo năm 2020 và báo cáo đột xuất về kết quả xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc Bộ bảo đảm tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện QCDC ở cơ sở.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giúp Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2020.

2. Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch này, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng công việc. Trong quá trình thực hiện cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan, nếu có vướng mắc, khó khăn thì kịp thời phản ánh, kiến nghị tới Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ để được hướng dẫn giải quyết.

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ có trách nhiệm bố trí kinh phí, phương tiện, điều kiện để đảm bảo thực hiện Kế hoạch này, phù hợp với chế độ tài chính hiện hành và tình hình quản lý ngân sách của Bộ Tài nguyên và Môi trường./.

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-BTNMT ngày    tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Thời gian hoàn thành

I

Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

1

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền triển khai Chỉ thị số 30-CT/TW, Kết luận số 120-KL/TW, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và Nghị định số 149/2018/NĐ-CP gắn với các văn bản về công tác dân vận trong tình hình mới

- Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC của Bộ

- Các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2020

2

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền triển khai các Nghị quyết của Ban Cán sự đảng Bộ: số 47-NQ/BCSĐTNMT ngày 29/5/2015 về tăng cường lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của cơ quan, đơn vị ngành Tài nguyên và Môi trường; số 25-NQ/BCSĐTNMT ngày 29/9/2017 về nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng văn hóa công sở văn minh, hiện đại đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành tài nguyên và môi trường; số 08-NQ/BCSĐTNMT ngày 29/8/2016 về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng trong ngành tài nguyên và môi trường; Quyết định số 117-QĐ/BCSĐTNMT ngày 11/4/2014 của Ban Cán sự đảng Bộ về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài nguyên và Môi trường

- Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC của Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Các đơn vị thuộc Bộ

- Sở TNMT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Năm 2020

3

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền triển khai Chương trình hành động số 145- CTr/BCSĐTNMT ngày 02/02/2017 của Ban Cán sự đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

- Văn phòng Đảng - Đoàn thể

- Các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2020

4

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền triển khai Chương trình hành động số 315-CTr/BCSĐTNMT ngày 01/02/2017 của Ban Cán sự đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập

- Văn phòng Đảng - Đoàn thể

- Các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2020

5

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW và Kế hoạch hành động số 444-KH/BCSĐTNMT ngày 14/11/2018 của Ban cán sự đảng Bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường của Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ trong cán bộ, đoàn viên, hội viên của các đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị bằng các hình thức thường xuyên, đa dạng và phù hợp

- Văn phòng Đảng - Đoàn thể

- Các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2020

6

Tổ chức thực hiện Kế hoạch phát động phong trào thi đua Ngành tài nguyên và môi trường năm 2020

- Vụ Thi đua, khen thưởng và Tuyên truyền

- Các đơn vị thuộc Bộ

- Sở TNMT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Năm 2020

7

Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTNMT ngày 11/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ

- Vụ Thi đua, khen thưởng và Tuyên truyền;

- Báo Tài nguyên và Môi trường;

- Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;

- Cổng thông tin điện tử của Bộ

- Các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2020

8

Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 347/QĐ- BTNMT ngày 06/02/2020 của Bộ.

- Vụ Thi đua, khen thưởng và Tuyên truyền; Báo Tài nguyên và Môi trường; Tạp chí Tài nguyên và Môi trường; Cổng thông tin điện tử của Bộ

- Các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2020

II

Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

1

Tổ chức triển khai thực hiện Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Bộ tại Thông báo số 06/TB-BTNMT ngày 15/01/2020 của Bộ

- Thanh tra Bộ

- Các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2020

2

Xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ tại Quyết định số 3116/BTNMT-TTr ngày 05/12/2019 của Bộ

- Vụ Pháp chế

- Các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2020

3

Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số 444-KH/BCSĐTNMT ngày 14/11/2018 của Ban cán sự đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

- Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ

- Văn phòng Đảng - Đoàn thể

- Vụ Tổ chức cán bộ

- Các đơn vị thuộc Bộ

- Sở TNMT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Năm 2020

4

Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo Chương trình hành động số 145-CTr/BCSĐTNMT ngày 02/02/2017 của Ban cán sự đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

- Văn phòng Ban cán sự đảng Bộ

- Văn phòng Đảng – Đoàn thể

- Vụ Tổ chức cán bộ

- Các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2020

5

Sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp giữa Ban Cán sự đảng Bộ với Đảng ủy Bộ

- Văn phòng Ban Cán sự đảng

- Văn phòng Đảng - Đoàn thể

3/2020

6

Các đơn vị trực thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2020 của các đơn vị theo Quyết định số 146/BTNMT-TTr ngày 17/01/2020 của Bộ

- Thanh tra Bộ

- Các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2020

7

Các đơn vị trực thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra năm 2020 của các đơn vị theo Công văn số 504/BTNMT-TTr ngày 04/02/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Thanh tra Bộ

- Các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2020

8

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện lao động, tiền lương hằng năm đối với các doanh nghiệp thuộc Bộ

- Vụ Kế hoạch – Tài chính

- Vụ Tổ chức cán bộ

- Các doanh nghiệp thuộc Bộ

Quý II/2020

9

Kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức cán bộ của Bộ năm 2020 theo Quyết định số 392/QĐ- BTNMT ngày 13/02/2020

- Vụ Tổ chức cán bộ

- Các đơn vị thuộc Bộ

- Sở TNMT

Năm 2020

10

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Tổ công tác của Bộ tại Công văn số 914/BTNMT -VP ngày 27/02/2020 của Bộ

- Văn phòng Bộ

- Các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2020

11

Kiểm tra, xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước đối với các đơn vị được thực hiện trên cơ sở kế hoạch nhiệm vụ và dự toán thu, chi ngân sách được cơ quan có thẩm quyền giao năm 2019

- Vụ Kế hoạch – Tài chính

- Các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2020

12

Kiểm tra việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của địa phương

- Vụ Pháp chế

- Các đơn vị có liên quan

Quý III/2020

13

Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; Hội nghị người lao động năm 2020

Các đơn vị thuộc Bộ

12/2020

14

Tổ chức các cuộc họp giao ban của Bộ, giao ban vùng và giao ban của cơ quan, đơn vị theo định kỳ hàng tháng, hàng quý và 6 tháng

- Văn phòng Bộ

- Các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2020

15

Giao biên chế công chức và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp năm 2020; Xây dựng kế hoạch biên chế công chức hành chính và và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp năm 2021

- Vụ Tổ chức cán bộ

- Các đơn vị thuộc Bộ

4-6/ 2020

16

Đề án tăng cường năng lực đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

- Vụ Tổ chức cán bộ

- Các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2020

17

Thông tư quy định về hướng dẫn tổ chức và hoạt động của quỹ bảo vệ môi trường địa phương

- Vụ Tổ chức cán bộ

- Các đơn vị có liên quan

8/2020

18

Tiếp tục thực hiện thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng và tương đương thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Vụ Tổ chức cán bộ

- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ

Theo kế hoạch

19

Tổ chức triển khai thực hiện Đề án tinh giản biên chế của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2015 - 2021

- Vụ Tổ chức cán bộ

- Các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2020

20

Tổ chức đánh giá phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức của Bộ năm 2020

- Vụ Tổ chức cán bộ

- Các đơn vị thuộc Bộ

12/ 2020

21

Sửa đổi văn bản hướng dẫn của Ban Cán sự đảng Bộ về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý

- Vụ Tổ chức cán bộ

- Các đơn vị thuộc Bộ

Quý II/2020

22

Sửa đổi, bổ sung các Quy chế, gồm: làm việc, văn hóa công sở, chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản… của các đơn vị thuộc Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

5/2020

23

Sửa đổi Quy chế quản lý công chức, viên chức của Bộ

- Vụ Tổ chức cán bộ

- Các đơn vị thuộc Bộ

6/2020

24

Sửa đổi Quy định về trình tự, thủ tục và hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, thuyên chuyển công tác, thôi giữ chức danh lãnh đạo, quản lý đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ

- Vụ Tổ chức cán bộ

- Các đơn vị thuộc Bộ

6/2020

25

Sửa đổi Quy định về tiêu chuẩn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ

- Vụ Tổ chức cán bộ

- Các đơn vị thuộc Bộ

6/2020

26

Xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện Thông tư số 59/2014/TT-BTNMT ngày 11/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường

- Vụ Tổ chức cán bộ

- Các đơn vị thuộc Bộ

6/2020

27

Xây dựng quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và quản lý hoạt động đào tạo của các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ

- Vụ Tổ chức cán bộ

- Các đơn vị thuộc Bộ

10/2020

28

Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2020; đề xuất kinh phí đào tạo, bồi dưỡng năm 2021

- Vụ Tổ chức cán bộ

- Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường;

- Các đơn vị có liên quan

Năm 2020

29

Xây dựng Chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường dành cho lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (thay thế Chương trình ban hành kèm theo Quyết định số 2703/QĐ-TNMT ngày 23/11/2016)

- Vụ Tổ chức cán bộ

- Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường; các Cơ quan, đơn vị có liên quan

10/2020

30

Xây dựng Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tài nguyên và môi trường hạng III (thay thế Chương trình ban hành kèm theo Quyết định số 1623/QĐ-TNMT ngày 04/7/2017)

- Vụ Tổ chức cán bộ

- Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường; các Cơ quan, đơn vị có liên quan

11/2020

31

Xây dựng chương trình và tổ chức bồi dưỡng về quản lý đất đai, môi trường cho công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường cấp xã

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Năm 2020

32

Sửa đổi, bổ sung Thông tư 26/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ TN&MT quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ

- Vụ Khoa học và Công nghệ

- Các đơn vị thuộc Bộ

11/2020

33

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2017/ TT-BTNMT ngày 03/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường

- Vụ Kế hoạch – Tài chính

- Các đơn vị thuộc Bộ

8/2020

34

Sửa đổi, bổ sung Quy chế về quản lý đầu tư công; Quản lý ODA

- Vụ Kế hoạch – Tài chính

- Các đơn vị thuộc Bộ

6/2020

35

Xây dựng đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công năm 2020.

- Vụ Kế hoạch – Tài chính

- Các đơn vị thuộc Bộ

8/2020

36

Xây dựng định mức - kinh tế kỹ thuật về tài nguyên và môi trường giai đoạn 2021 - 2025.

- Vụ Kế hoạch – Tài chính

- Các đơn vị thuộc Bộ

12/2020

37

Xây dựng Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01/2020/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ

- Vụ Kế hoạch – Tài chính

- Các đơn vị thuộc Bộ

12/2020

38

Phân bổ, giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho các đơn vị.

- Vụ Kế hoạch – Tài chính

- Các đơn vị thuộc Bộ

12/2020

39

Xây dựng hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành tài nguyên và môi trường năm 2020.

Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền

Quý I/2020

40

Xây dựng văn bản định hướng nội dung công tác tuyên truyền nhiệm vụ trọng tâm của Bộ năm 2020.

- Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền

- Các đơn vị thuộc Bộ

Quý I/2020

III

Gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với thực hiện cải cách hành chính; cải tiến lề lối làm việc, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức

1

Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 2819/QĐ-BTNMT ngày 02/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 2842/QĐ-BTNMT ngày 09/12/2016

Theo phân công của Kế hoạch

Năm 2020

2

Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ năm 2020 theo Quyết định số 3432/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ

Theo phân công của Kế hoạch

Năm 2020

3

Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính của Bộ năm 2020 theo Quyết định số 392/QĐ-BTNMT ngày 13/02/2020 của Bộ

Theo phân công của Kế hoạch

Năm 2020

4

Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030” theo Quyêt định số 791/QĐ-BTNMT ngày 27/3/2020 của Bộ.

- Vụ Tổ chức cán bộ

- Các đơn vị thuộc Bộ

6/2020

5

Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ theo Chỉ thị số 01/CT-BTNMT ngày 11/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2020

6

Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ theo Quyết định số 347/QĐ-BTNMT ngày 06/02/2020 của Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2020

7

Thực hiện tốt các nội dung tại Công văn số 1150/BTNMT-VP ngày 12/3/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện văn hóa công sở và quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của công chức, viên chức và người lao động

- Văn phòng Bộ

- Các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2020

8

Thực hiện phong trào toàn Ngành tài nguyên và môi trường về “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậutheo Công văn số 02/BTNMT-TĐKTTT ngày 02/01/2018 của Bộ

- Các đơn vị thuộc Bộ

- Sở TNMT

Năm 2020

9

Tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 15/QĐ-BTNMT ngày 03/01/2019 về Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021

- Vụ Pháp chế

- Các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2020

IV

Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, trách nhiệm của chính quyền, người đứng đầu trong thực hiện QCDC ở cơ sở; đẩy mạnh hoạt động đối thoại

1

Tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung tại Quyết định số 2988/BTNMT-TCCB ngày 27/11/2017 về việc ban hành Quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

- Vụ Tổ chức cán bộ

- Các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2020

2

Thường xuyên kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những lệch lạc, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm dân chủ hoặc lợi dụng dân chủ làm ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị

- Các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2020

3

Giải quyết, xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân bảo đảm đúng thời hạn, hiệu quả.

- Thanh tra Bộ

- Các đơn vị thuộc Bộ

Năm 2020

V

Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện QCDC ở Bộ Tài nguyên và Môi trường

1

Đoàn viên, hội viên tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Các tổ chức chính trị - xã hội

Năm 2020

2

Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua Ngành tài nguyên và môi trường năm 2020; thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của của các cơ quan, đơn vị

Các tổ chức chính trị - xã hội

Năm 2020

3

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị theo hệ thống của từng tổ chức

Các tổ chức chính trị - xã hội

Năm 2020

4

Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

- Công đoàn Bộ

- Ban Thanh tra nhân dân

Năm 2020

VI

Kiện toàn, đổi mới hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

1

Tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của các đơn vị thuộc Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

4/2020

2

Ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ năm 2020

Vụ Tổ chức cán bộ

3/2020

3

Kiểm tra tình hình xây dựng và thực hiện dân chủ trong hoạt động của một số đơn vị thuộc Bộ và Sở Tài nguyên và Môi trường theo Quyết định số 392/QĐ-BTNMT ngày 13/02/2020 của Bộ

- Vụ Tổ chức cán bộ

- Các đơn vị theo Kế hoạch

Năm 2020

4

Xây dựng Báo cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 về kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Bộ gửi Ban Chỉ đạo Trung ương

- Vụ Tổ chức cán bộ

- Các đơn vị có liên quan

5/2020

5

Xây dựng Báo cáo năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 về kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Bộ gửi Ban Chỉ đạo Trung ương

- Vụ Tổ chức cán bộ

- Các đơn vị có liên quan

11/2020

6

Bố trí kinh phí, điều kiện, phương tiện để thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động năm 2020 của Bộ

- Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Văn phòng Bộ

Năm 2020

 

 

Điều 63. Mục đích, hình thức đối thoại tại nơi làm việc
...

3. Người sử dụng lao động, người lao động có nghĩa vụ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo quy định của Chính phủ.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 63. Mục đích, hình thức đối thoại tại nơi làm việc
...

3. Người sử dụng lao động, người lao động có nghĩa vụ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo quy định của Chính phủ.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 7. Những việc phải công khai

1. Chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến công việc của cơ quan, đơn vị.

2. Kế hoạch công tác hàng năm, hàng quý, hàng tháng của cơ quan, đơn vị.

3. Kinh phí hoạt động hàng năm, bao gồm các nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và các nguồn tài chính khác; quyết toán kinh phí hàng năm của cơ quan, đơn vị; tài sản, trang thiết bị của cơ quan, đơn vị; kết quả kiểm toán.

4. Tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm; hợp đồng làm việc, thay đổi chức danh nghề nghiệp, thay đổi vị trí làm việc, chấm dứt hợp đồng làm việc của viên chức; đi công tác nước ngoài, giải quyết chế độ, nâng bậc lương, nâng ngạch, đánh giá, xếp loại công chức, viên chức; khen thưởng, kỷ luật, thôi việc, nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức; các đề án, dự án và việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan, đơn vị.

5. Các vụ việc tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan, đơn vị đã được kết luận; bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai theo quy định của pháp luật.

6. Kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ cơ quan, đơn vị.

7. Các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

8. Kết quả tiếp thu ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đưa ra lấy ý kiến cán bộ, công chức, viên chức quy định tại Điều 9 của Nghị định này.

9. Văn bản chỉ đạo, điều hành của cơ quan quản lý cấp trên liên quan đến công việc của cơ quan, đơn vị.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Chương II DÂN CHỦ TRONG NỘI BỘ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
...

Mục 3: NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THAM GIA Ý KIẾN, NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUYẾT ĐỊNH

Điều 9. Những việc cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến

1. Chủ trương, giải pháp thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công việc của cơ quan, đơn vị.

2. Kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị.

3. Tổ chức phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị.

4. Báo cáo sơ kết, tổng kết của cơ quan, đơn vị.

5. Các biện pháp cải tiến tổ chức, hoạt động và lề lối làm việc; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

6. Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; bầu cử, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức.

7. Thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức.

8. Các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

Điều 10. Hình thức tham gia ý kiến

Căn cứ đặc điểm, tính chất hoạt động và nội dung tham gia ý kiến, các cơ quan, đơn vị áp dụng một trong ba hình thức tham gia ý kiến sau đây:

1. Cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến trực tiếp hoặc tham gia ý kiến thông qua người đại diện với người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

2. Thông qua hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị.

3. Phát phiếu hỏi ý kiến trực tiếp, gửi dự thảo văn bản để cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến.

Mục 4: NHỮNG VIỆC CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GIÁM SÁT, KIỂM TRA

Điều 11. Những việc cán bộ, công chức, viên chức giám sát, kiểm tra

1. Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị.

2. Sử dụng kinh phí hoạt động, chấp hành chính sách, chế độ quản lý và sử dụng tài sản của cơ quan, đơn vị.

3. Thực hiện các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

4. Thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước về quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị.

5. Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ cơ quan, đơn vị.

Điều 12. Hình thức giám sát, kiểm tra

Cơ quan, đơn vị tổ chức để cán bộ, công chức, viên chức giám sát, kiểm tra thông qua ba hình thức giám sát, kiểm tra sau đây:

1. Thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân của cơ quan, đơn vị.

2. Thông qua kiểm điểm công tác, tự phê bình và phê bình trong các cuộc họp định kỳ của cơ quan, đơn vị.

3. Thông qua hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 4. Nội dung người sử dụng lao động phải công khai

1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ, sản xuất, kinh doanh.

2. Nội quy, quy chế và các văn bản quy định khác của doanh nghiệp liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

3. Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành, thỏa ước lao động tập thể khác mà doanh nghiệp tham gia.

4. Nghị quyết Hội nghị người lao động.

5. Việc trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và các quỹ do người lao động đóng góp (nếu có).

6. Việc trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

7. Tình hình thực hiện thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 7. Nội dung người lao động được kiểm tra, giám sát

1. Việc thực hiện hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể.

2. Việc thực hiện nội quy lao động, các quy chế và các văn bản quy định khác của doanh nghiệp liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

3. Việc sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, các quỹ do người lao động đóng góp.

4. Việc trích nộp kinh phí công đoàn, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động.

5. Việc thực hiện thi đua, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

6. Việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 917/QĐ-BTNMT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Nguyễn Thị Phương Hoa
Ngày ban hành: 13/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 917/QĐ-BTNMT

312

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
439852